• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nauczyciele dowiedzą się, jak ciekawie prowadzić lekcje chemii i biologii

  27.03.2012. 11:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nauczyciele biologii i chemii mogą wziąć udział w szkoleniach, dzięki którym będą prowadzić ciekawsze, bardziej interaktywne i praktyczne zajęcia. Po ukończeniu warsztatów otrzymają profesjonalny sprzęt i narzędzia dydaktyczne, które pomogą im prowadzić zajęcia. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 4 kwietnia.

  Projekt doskonalenia zawodowego europejskich nauczycieli wykorzystujący metodę nauczania opartą na samodzielnym prowadzeniu badań oraz konstruktywnym i twórczym rozwiązywaniu problemów (Inquiry-Based Science Education - IBSE) prowadzą Fundacja Amgen we współpracy z organizacją European Schoolnet.

  "Nowatorska metoda nauczania ISBE jest ukierunkowana na rozbudzanie aktywności intelektualnej uczniów, którzy osobiście uczestniczą w procesie badawczym. Nauczyciel stwarza w ten sposób warunki do wyzwolenia kreatywności, uczy analizować sytuację i interpretować otoczenie" - mówi Urszula Poziomek doradca metodyczny w realizującym projekt Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń (WCIES).

  Jak wyjaśnia, o wartości tej metody stanowi jej uniwersalny charakter, wykraczający poza obszar nauk przyrodniczych. "Uczniowie nabywają ważną umiejętność, niezbędną nie tylko w szkole, ale w późniejszym życiu zawodowym - uczą się twórczego rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia" - dodaje Poziomek.

  W projekcie weźmie udział 75 polskich nauczycieli chemii i biologii. Będą mogli nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale po ukończeniu warsztatów otrzymają profesjonalny sprzęt i narzędzia dydaktyczne, które pomogą im prowadzić zajęcia oparte na nowej metodzie.

  "Wyniki badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wykazały, że aby zainteresować uczniów naukami przyrodniczymi i zachęcić ich do pogłębiania wiedzy w tym obszarze, nauczyciele powinni wprowadzić na swoich lekcjach metody nauczania oparte na praktycznych ćwiczeniach" - przekonuje dyrektor organizacji European Schoolnet Marc Durando. "Wielu nauczycieli uważa jednak, że obecne możliwości rozwoju zawodowego są zbyt ograniczone, by móc zastosować takie podejście" - dodaje.

  Do programu mogą zgłaszać się przede wszystkim nauczyciele biologii i chemii z liceów i zespołów szkół ponadgimnazjalnych, które od roku szkolnego 2012/13 będą realizować nową podstawę programową w zakresie biologii i chemii na poziomie podstawowym, a od roku 2013/14 w zakresie rozszerzonym. Również od roku 2013/14 szkoły te będą realizować przedmiot uzupełniający - przyrodę. Możliwy jest też udział nauczycieli szczególnie zainteresowanych metodą IBSE z gimnazjów. Internetowa rejestracja prowadzona jest przez WCIES na www.wcies.edu.pl.

  Szkolenie w formie konferencji, warsztatów, zajęć laboratoryjnych będzie realizowane w kwietniu 2012 roku. Natomiast aż do października nauczyciele będą mogli za pomocą platformy e-lerningowej wymieniać się doświadczeniami z uczestnikami szkoleń w innych krajach, a także prezentować przykłady implementacji rozwiązań metodycznych IBSE w praktyce szkolnej.

  Pilotażowa inicjatywa finansowana przez fundację Amgen i koordynowana przez organizację European Schoolnet będzie realizowana w Warszawie, Monachium, Dublinie i Paryżu przez starannie wybrane ośrodki specjalizujące się w rozwoju zawodowym nauczycieli. W Polsce liderem projektu jest m.st. Warszawa, a partnerem realizującym projekt Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przyroda – przedmiot szkolny. Obejmuje on treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. W Polsce przedmiot ten jest nauczany w klasach IV-VI szkoły podstawowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo i w szkole ponadgimnazjalnej jako przedmiot uzupełniający w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo. W gimnazjum i w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej przedmiot jest rozdzielony na 4 wyżej wymienione nauki przyrodnicze. Na zajęcia z przyrody w szkole ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie uczący się przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym. Przedmiot został wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych w 2009 roku. Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą. Blended learning lub B-learning - to tak zwana mieszana (zintegrowana) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera (M-learning). Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego. Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników. Zaletą B-learningu jest z pewnością możliwość stosowania zdalnych jak i bezpośrednich form aktywizacji uczniów oraz wspólnej pracy on-line nauczyciela i uczniów. Organizacja czasu w B-learningu jest swobodna dzięki zajęciom zdalnym, a nie wymuszona jak w przypadku tradycyjnych zajęć stacjonarnych.

  Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem nie będące częścią obowiązkowego programu szkolnego i mające charakter fakultatywny. Wyróżnia się różne typy zajęć: mające przygotowywać do egzaminów, zdobywania dodatkowej wiedzy w interesujących ucznia zagadnieniach, naukę języków obcych itp. Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Według definicji Wincentego Okonia to: Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor danej szkoły bądź placówki oświatowej. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole. Może też ona wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  Awans zawodowy nauczycieli – proces obejmowania przez nauczycieli kolejnych stanowisk w hierarchii zawodowej potwierdzający podnoszenie przez nich kwalifikacji i służący poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Uregulowany jest przede wszystkim w art. 9a-9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393). Wprowadzony został w roku 2000. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce.

  Metoda projektów – jedna z metod nauczania, zaliczana zwykle do metod praktycznych, rzadziej do metod aktywizujących (należących do grupy problemowych). Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Projekt edukacyjny – obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez uczniów w wieku nastoletnim. Jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum w Polsce. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie. Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli placówki, będący jednocześnie jego opiekunem.

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Lotus LearningSpace - to platforma do tzw. e-nauczania (e-learning) zapewniająca sieciowe środowisko przystosowane do pracy w trzech trybach nauczania: indywidualnym, asynchronicznej pracy grupowej i tzw. "klasy wirtualnej". Lotus LearningSpace daje możliwość: prowadzenia szkoleń w różnych trybach, utworzenia struktury szkoleń w firmie z własnymi mechanizmami analizy i zarządzania. Lotus LearningSpace zapewnia także wsparcie dla osób które zajmują się planowaniem programów nauczania, instruktorów czy administratorów.

  Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Nauczyciel stażysta - w awansie zawodowym nauczycieli jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, ale nieposiadająca innego stopnia tego awansu. Nauczycielem stażystą zostaje się od pierwszego dnia zatrudnienia w szkole, przy czym nauczyciele akademiccy z co najmniej trzyletnim stażem pracy na uczelni wyższej i inne osoby z co najmniej pięcioletnim stażem pracy oraz legitumujące się znaczącym dorobkiem naukowym, z dniem zatrudnienia w szkole otrzymują wyższe stopnie awansu. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

  Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Przegląd Oświatowo-Wychowawczy – kwartalnik pedagogiczny wydawany w Krakowie w latach 1974-1990, początkowo przez Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, następnie przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli, a na pod koniec swego istnienia przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Krakowie. W latach 1974-1983 redaktorem naczelnym był S. Witek, w latach 1984-1990 - S. Rzęsikowski. Na łamach pisma ukazywały się artykuły na temat historii szkolnictwa, problemów wychowawczych i metodologii badań pedagogicznych. Kontynuacją pisma był "Hejnał Oświatowy" - popularnonaukowe pismo wydawane od 1992 roku.

  Jugend debattiert international - to konkurs odbywający się po niemiecku w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, Czechach, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Rosji, na Ukrainie i na Węgrzech. Za realizację projektu odpowiadają Goethe-Institut, Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość“ (niem.: Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“), Fundacja Hertie (niem.: Gemeinnützige Hertie-Stiftung) oraz Centralny Ośrodek ds. Szkolnictwa Zagranicznego (niem.: Zentralstelle für das Auslandschulwesen). Ponadto konkurs wspierają organizacje lokalne; w Polsce jest to Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, w Czechach Niemiecko-Czeski Fundusz Przyszłości (cz.: Česko-Německý Fond Budoucnosti) a na Litwie Litewskie Centrum Informacji i Twórczości Technicznej Uczniów (lit.: Lietuvos Mokinių Informavimo Ir Techninės Kūrybos Centras). Jugend debattiert international jest dotychczas jedynym międzynarodowym konkursem debatanckim dla uczniów w języku niemieckim. Uczy młodych ludzi z Europy Środkowo-Wschodniej przedstawiania swoich poglądów i prezentowania własnego stanowiska w przekonujący sposób, w oparciu o merytoryczne argumenty. Propaguje także niemiecki jako język debaty. Poza doskonaleniem biegłości w posługiwaniu się językiem niemieckim projekt, wspierając rozwój umiejętności prowadzenia dyskursu, przyczynia się także do lepszego zrozumienia idei demokracji. Przez kształtowanie kompetencji w sferze polityczno-społecznej i rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i sporów projekt nie tylko stosuje demokrację w praktyce, ale także przyczynia się do wykształcenia młodej międzynarodowej elity i przyszłych decydentów. Przedmiotem konkursu jest debatowanie po niemiecku na tematy dotyczące życia codziennego w szkole, podstawowych praw obywatelskich oraz praw człowieka, historii (szczególnie w kontekście doznanych w przeszłości krzywd) i Europy. Projekt adresowany jest do uczniów szkół średnich, którzy znają język niemiecki przynajmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Biegłości Językowej. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Cele nauczania - zamierzone właściwości uczniów wyrażające się opanowaniem przez nich określonych czynności. Świadomie założone efekty kształcenia. Formułowanie celów służy zarówno doborowi metod i treści nauczania, jak i (przede wszystkim) egzekwowaniu wiedzy i umiejętności. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach powstało w 1992 roku z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Siedlcach i Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawują Instytuty Anglistyki, Germanistyki i Romanistyki, które nadają tytuł Licencjata Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu absolwenci Kolegium legitymują się wykształceniem wyższym zawodowym licencjackim, oraz mogą kontynuować studia magisterskie uzupełniające we wszystkich uczelniach w kraju i w większości krajów świata, na dowolnie wybranym kierunku. Kolegium, zgodnie ze swoim Statutem, prowadzi dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie oraz na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. (z połączenia dwóch jednostek MEN) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

  Dodano: 27.03.2012. 11:19  


  Najnowsze