• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nauka i biznes gotowe na innowacje

  16.11.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy i przedsiębiorcy połączyli swe siły, aby stymulować innowacje i budować sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w Europie. Owoc współpracy Fińskiego Centrum Badań Technicznych (VTT), Institut Telecom we Francji i Sirris w Belgii, CREATOR, przekształci badania naukowe i rozwój (B+R) w dziedzinie TIK w realne i zindywidualizowane innowacje na rynku, jak również pomoże w budowaniu partnerstwa na szczeblu globalnym.

  Niektórzy są przekonani, że kraje europejskie natykają się na wiele przeszkód przy podejmowaniu prób przekucia osiągnięć naukowych w innowacje rynkowe. Jeżeli przyjrzymy się temu z perspektywy strategii, Europejczycy już naszkicowali i wdrożyli rozmaite działania z pozytywnymi skutkami, doprowadzając do ważnych postępów. Barierę stanowiła realizacja strategii w praktyce, tak aby przedsiębiorstwa mogły wprowadzać innowacje na rynek.

  Eksperci twierdzą, że technologie TIK mogą okazać się kluczowym czynnikiem w pobudzaniu gospodarki. Zasięg inwestycji i efektywność B+R powiązanych z oprogramowaniem mogą zadecydować o wynikach gospodarczych i globalnej konkurencyjności na większą skalę. Większość przedsiębiorstw postrzega rozwój oprogramowania jako uzupełnienie swoich produktów innych niż programistyczne. Wykorzystują obecnie TIK jako narzędzie wspomagające rozwój swojej działalności biznesowej.

  Zanim jednak dojdzie do czegokolwiek, trzeba usunąć kilka usterek. Naukowcy twierdzą, że głównym problemem jest niedostatek wiedzy w sektorze TIK. Z tego względu występuje niedobór pewnych umiejętności i przedsiębiorstwa są zmuszone do budowania wiedzy przemysłowej.

  Pośród innych wyzwań należy wymienić dostarczanie w sposób terminowy i w ramach budżetu produktów programistycznych o akceptowalnej jakości. A zatem szybkie i skuteczne opracowywanie i wdrażanie innowacji TIK ma zdaniem zespołu CREATOR istotne znaczenie. Partnerstwa przemysłowe ukierunkowane na innowacje są niezwykle ważne.

  Wypowiadając się na temat projektu, Tatu Koljonen, Wiceprezes ds. Badań Strategicznych w VTT, stwierdził: "VTT ma długą i udaną tradycję zawiązywania partnerstw z większymi przedsiębiorstwami. Głównym celem VTT w ramach koncepcji sojuszu CREATOR jest zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do skupienia się na rozwoju i rynkach globalnych. CREATOR zapewnia MŚP nowe sposoby oferowania kompletnego rozwiązania, krótszy czas wprowadzania na rynek, szerszy rynek docelowy oraz rozmaite modele biznesowe do wyboru."

  CREATOR wspiera innowacje TIK poprzez centra eksperckie w wielu krajach. Pierwsze miejsca na liście zajmują Belgia, Finlandia i Francja. Partnerzy projektu zapewnią ostatecznie sektorowi TIK niezbędne wsparcie do stymulowania procesów innowacyjnych i promowania globalnej współpracy. Innowacje zostaną zaprojektowane i wdrożone na rynkach międzynarodowych.

  "Nasza gospodarka kieruje się w stronę gospodarki sojuszu pod naciskiem strumienia innowacji" - zauważa Philippe Letellier, Dyrektor ds. Innowacji w Institut Telecom. "CREATOR został pomyślany jako wsparcie dla tej ewolucji, a Institut Telecom jest dumny, że może wnieść swój wkład."

  Jak mówi dyrektor Sirris, Jeroen Deleu: "Dla przedsiębiorstw oprogramowanie i TIK to główny wyróżnik w innowacji ich produktów. Przez to TIK stają się kluczową osią innowacyjną na przyszłość. Ich oddziaływanie społeczne wykracza poza granice krajów i sektorów przemysłu. CREATOR to początek ścisłej współpracy między kluczowymi podmiotami europejskimi, by wspomóc przedsiębiorstwa w tworzeniu wartości w tym nowym obszarze zglobalizowanych innowacji." '

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania. Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.

  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”. Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji.

  Mikrorestrukturyzacja – dotyczy najniższego, a jednocześnie podstawowego szczebla gospodarki narodowej, tj. przedsiębiorstwa. Narzędziem centralnego sterowania mikrorestrukturyzacją są parametry systemu ekonomiczno-finansowego, których to rola sprowadza się do powiązania innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa z ogólną polityką przemysłową państwa. Istotą procesów mikrorestrukturyzacyjnych, jest dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do zmian, jakie zachodzą w otoczeniu, a tym samym adaptacja przedsiębiorstwa – jego funkcjonowania i rozwoju, do wymagań rynku i sytuacji makroekonomicznej. Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

  Model powstania innowacji wg J. Schmooklera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o koncepcję popytową. Koncepcja popytowa głosi, że głównym czynnikiem tworzącym innowacje są potrzeby, których rozpoznanie, a następnie przekazanie informacji o ich istnieniu z rynku do placówek naukowo-badawczych, powoduje rozpoczęcie procesu tworzenia nowych wyrobów, technologii i usług. Pozycja dominująca przedsiębiorstw: Pozycja dominująca przedsiębiorstw- jest to pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, która pozwala mu na zniekształcenie skutecznej konkurencji na rynku właściwym, umożliwiając zachowanie się w sposób niezależny od swoich klientów, a w konsekwencji konkurentów. Jest to pozycja, która z powodu jego udziału w rynku, dostępem do wiedzy technicznej, surowców i kapitału powoduje, że może ono wyznaczać ceny lub kontrolować produkcję, bądź dystrybucję innych produktów.

  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Alians strategiczny - połączenie współpracy i konkurencji w pewnej grupie przedsiębiorstw dostarczających gamę produktów częściowo komplementarnych; umowa między konkurentami, na zasadach partnerstwa. Czasami alians odbywa się bez umowy. Alians strategiczny pomaga wprowadzić firmę na nowy rynek, wymienić doświadczenia i wiedzę pomiędzy współpracującymi firmami. Obecnie jego popularność jest związana z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw, jest bowiem alternatywą dla innych form podejmowania działalności poza granicami kraju. Stąd też najczęstszą formą współczesnych aliansów to alianse międzynarodowe. Alians strategiczny ma na celu rozszerzenie działalności firmy i poprawę jej konkurencyjności. Są to porozumienia zawierane wówczas, gdy na łączenie się firm nie pozwalają przepisy antymonopolowe. Opierają się w dużym stopniu na integracji działalności, co sprzyja ich trwałości.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi. Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny.

  Dodano: 16.11.2011. 18:17  


  Najnowsze