• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy zbadają perspektywy rozwoju Wielkopolski

  14.10.2010. 00:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Scenariusze rozwoju Wielkopolski, które mają pomóc w kształtowaniu przyszłości regionu, przygotują uczestnicy zainaugurowanego 12 października w Poznaniu projektu Foresight Wielkopolska. Projekt ma wskazać możliwe kierunki rozwoju w najbliższych 20 latach. Do dyskusji zostanie zaproszonych ok. 150 ekspertów. Scenariusze będą gotowe w 2012 roku.

  Foresight Wielkopolska to projekt społeczny realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - poinformowała we wtorek w Poznaniu na konferencji prasowej Joanna Waligóra z urzędu marszałkowskiego. Dzięki dyskusji różnorodnych środowisk społecznych przedsięwzięcie ma się przyczynić do podniesienia jakości życia Wielkopolan.

  "Ludzie nauki, kultury, gospodarki, a także z organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i eksperci będą analizowali potencjał i będą zastanawiali się nad alternatywnymi scenariuszami dotyczącymi naszego województwa" - powiedziała.

  Uczestnicy projektu m.in. w ramach warsztatów i konferencji do końca 2012 roku pracować będą nad pięcioma obszarami tematycznymi: kapitał społeczny, tożsamość regionalna, postawa wobec "nowych" i "nowego", przywództwo regionalne oraz konkurencyjna współpraca.

  "Chcemy pokazać, na które elementy należy zwrócić szczególną uwagę, żebyśmy za 10-20 lat żyli dostatniej" - powiedział PAP Rafał Janowicz, kierownik projektu Foresight Wielkopolska.

  Jak wyjaśnił, idea foresight jest powszechnie wykorzystywana w różnych krajach; obecnie na świecie realizuje się kilkaset takich projektów rocznie.

  "Najpierw diagnozuje się sytuację w danym obszarze, potem próbuje się narysować kilka scenariuszy rozwoju: pozytywnych i negatywnych. Te drugie mają ostrzegać przed tym, co się stanie, jeśli zaniedbamy inwestycje w niektóre obszary" - powiedział.

  Przygotowane scenariusze w 2012 roku zostaną przedstawione decydentom. Mają one uwrażliwić ich na to, na jakie elementy powinni zwracać szczególną uwagę, podejmując decyzje dotyczące przyszłości regionu.

  Jak przekonują organizatorzy przedsięwzięcia, działania w ramach programu foresight przyniosły znaczące korzyści w różnych regionach świata. Jego ośmiokrotne przeprowadzenie w Japonii przyczyniło się do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie w latach '80 i '90 XX wieku.

  Również państwa należące do Unii Europejskiej dostrzegły potencjał, jaki niesie ze sobą długoterminowe myślenie. Foresight zastosowały u siebie między innymi takie państwa jak Niemcy, Hiszpania, Belgia i Holandia.

  W Polsce foresight jest działaniem stosunkowo nowym. Pierwsze kroki w kierunku jego wdrożenia na poziomie narodowym podjęto w marcu 2004 roku poprzez uruchomienie Pilotażowego Narodowego Programu Foresight "Zdrowie i życie". RPO

  PAP - Nauka w Polsce

  abr/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Foresight (ang. przewidywanie) – metoda prognozowania polegająca na dyskusji nad przyszłością w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej, przy czym nie chodzi o dokładność prognozy, lecz o uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian. oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Foresight Linux - to dystrybucja systemu operacyjnego GNU/Linux. Wyróżnia się między innymi zawsze najnowszą wersją środowiska graficznego GNOME oraz pozostałych programów. Jej twórcą jest Ken VanDine, a obecnie nad rozwojem systemu pracuje wielu programistów. Foresight Linux korzysta z systemu zarządzania pakietami o nazwie Conary. Oprócz edycji dla komputerów PC dystrybucja ta dostępna jest również w wersji Mobile przeznaczonej m.in. dla netbooków. Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością. Turystyka – wspólna sprawa (2006–2007) – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki.

  Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa.

  Polityka rozwoju to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Jest ona konsekwencją wyboru strategii rozwoju kraju. Zakres polityki rozwoju obejmuje takie obszary aktywności państwa jak:

  Wirtualne Muzea Małopolski - projekt, którego celem jest digitalizacja zbiorów muzealnych, utworzenie Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz portalu prezentującego 700 eksponatów z kolekcji 35 muzeów z terenu Małopolski. WMM to projekt, realizowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Lidera projektu, w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Kultury – Partnerem i głównym realizatorem projektu, w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami.

  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach. Teorie rozwoju społecznego - teorie społeczne mające za zadania wyjaśnić przyczyny i mechanizmy rozwoju społecznego.

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Dodano: 14.10.2010. 00:53  


  Najnowsze