• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy zwracają uwagę na globalną kontrolę w przedsiębiorstwach

  18.11.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Struktura sieci kontrolnej przedsiębiorstw międzynarodowych wpływa na konkurencyjność rynkową oraz na stabilność finansową na szczeblu globalnym. Naukowcy ze Szwajcarii przeanalizowali architekturę międzynarodowej sieci własności oraz zestawienie kontroli sprawowanej przez poszczególne podmioty globalne. Wyniki opublikowane w czasopiśmie PLoS ONE pokazują, że przedsiębiorstwa międzynarodowe organizują się w ogromną strukturę w kształcie muszki przy koszuli, a spora część kontroli znajduje się w rękach niewielkiego, aczkolwiek silnego "rdzenia" instytucji finansowych. Naukowcy nazywają ten rdzeń ekonomiczną "superjednostką". Badania zostały dofinansowane z projektu FOC-II (Prognozowanie kryzysów finansowych), który uzyskał wsparcie na kwotę niemal 1,9 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Choć wiele osób jest od dawna przekonanych, że garstka przedsiębiorstw zdominowała gospodarkę światową, nie przeprowadzono żadnych badań, aby potwierdzić albo odrzucić tę tezę. Pozyskanie informacji ilościowych nie jest prostym zadaniem - przedsiębiorstwa mogą kontrolować inne firmy w sposób bezpośredni lub pośredni.

  Aby odkryć strukturę kontroli i jej implikacje, zwłaszcza jej oddziaływanie na gospodarkę światową, naukowcy z Wydziału Projektowania Systemów Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologicznego w Zurychu (ETH Zurych) zidentyfikowali niewielką grupę firm o niewspółmiernym wpływie na gospodarkę światową. Ustalenia zespołu opierają się na analizie powiązań między 43.000 przedsiębiorstw międzynarodowych.

  "Rozpoczęliśmy od listy 43.060 ponadnarodowych korporacji, odpowiadających definicji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wybranych spośród próby około 30 mln podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w bazie danych Orbis 2007" - czytamy w artykule. "Przeprowadziliśmy następnie wyszukiwanie rekursywne, które pozwoliło wyróżnić, po raz pierwszy wedle naszej wiedzy, sieć wszystkich ścieżek własności, wychodzących z ponadnarodowych korporacji i prowadzących do nich. Uzyskana w ten sposób sieć posiada 600.508 węzłów i 1,1 mln powiązań własnościowych."

  W toku badań naukowcy odkryli rdzeń 1.318 przedsiębiorstw ze wspólną własnością. Każde z 1.318 przedsiębiorstw miało powiązania z co najmniej 2 pozostałymi. Średnio każde przedsiębiorstwo było powiązane z 20 innymi.

  Zespół wskazuje, że chociaż rdzeń odpowiada 20% światowych przychodów operacyjnych, owe 1.318 przedsiębiorstw wydaje się utrzymywać, poprzez swoje udziały, większość dużych renomowanych przedsiębiorstw i firm produkcyjnych na świecie. Te drugie są uznawane powszechnie za "gospodarkę rzeczywistą", wytwarzając kolejne 60% globalnych przychodów. Naukowcy odkryli również, że zaledwie 147 przedsiębiorstw kontroluje 40% majątku sieci, co powszechnie określa się jako "1%".

  "To niezwykłe odkrycie podnosi co najmniej dwie kwestie, zasadnicze dla zrozumienia funkcjonowania światowej gospodarki" - czytamy w artykule. "Po pierwsze, jakie są implikacje dla stabilności finansowej na świecie? Wiadomo, że instytucje finansowe stosują kontrakty finansowe, takie jak kredytowe instrumenty pochodne, z innymi instytucjami. To umożliwia im dywersyfikację ryzyka, ale jednocześnie wystawia na groźbę zarażenia się. Niestety informacje o tych kontraktach nie są zwykle ujawniane ze względów strategicznych. Jednakże w rozmaitych krajach istnienie takich finansowych powiązań jest skorelowane z relacjami własności. A zatem hipoteza, że struktura sieci własności jest dobrym odzwierciedleniem sieci finansowej implikuje, że światowa sieć finansowa jest niezwykle złożona."

  Naukowcy twierdzą, że ich metodologię można wykorzystać do identyfikacji istotnych węzłów w dowolnej sieci w świecie rzeczywistym, w której wielkość skalarna, np. określająca zasoby, kształtuje się zgodnie z ukierunkowanymi powiązaniami ważonymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sieć korporacyjna to jednolita, obejmująca cyfrową siecią telekomunikacyjną, struktura funkcjonalna całego przedsiębiorstwa, w którym przekazywane są wiadomości przez dowolne aktualnie dostępne nośniki informacji. Sieć taka może być siecią bardzo rozległą, a nawet międzynarodową. Sieci korporacyjne są tworzone przez duże i rozprzestrzenione geograficznie przedsiębiorstwa lub powiązane ze sobą grupy przedsiębiorstw. Sieć korporacyjna tworzona jest wówczas, gdy publiczna sieć telekomunikacyjna nie zaspakaja w pełni potrzeb użytkowników, a realizowane w niej usługi służą zamkniętej grupie odbiorców, zwykle należących do jednej organizacji. Sieć korporacyjna – określenie sieci komputerowej będącej własnością przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Jest to sieć oparta na protokołach internetowych. Sieć korporacyjna może byc pojedynczą siecią LAN, obejmującą jeden lub kilka budynków, może być to kilka sieci LAN połączonych łączami WAN. Sieć korporacyjna może byc siecią, geograficznie, bardzo rozległą, obejmująca zasięgiem kilka lub więcej odległych lokalizacji w obrębie jednego kraju, kontynentu lub w przypadku dużych firm lub grup międzynarodowych może być siecią o zasięgu globalnym. Wywiadownia gospodarcza – wyspecjalizowana instytucja zajmująca się odpłatnie pozyskiwaniem informacji gospodarczych dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, sprawdzaniem wiarygodności i wypłacalności partnera w interesach. Wywiadownia gospodarcza na zlecenie przygotowuje raporty gospodarcze (handlowe, o moralności płatniczej firm), których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z niesolidnym przedsiębiorcą. Raporty gospodarcze mogą zawierać również analizę firmy na tle branży, powiązania danej firmy z innymi podmiotami lub osobami, a także wskaźnik prawdopodobieństwa upadku, czy indeks zdolności płatniczej.

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: PBX (ang. Private Branch Exchange) - centrala abonencka - to centrala telefoniczna będąca własnością i zarządzana przez użytkownika, zwykle przedsiębiorstwo lub instytucję, tworząca wewnętrzną sieć telefoniczną przedsiębiorstwa i połączona najczęściej kilkoma liniami z centralą operatora telekomunikacyjnego. Centrala PBX umożliwia zatrzymanie w sieci telefonicznej przedsiębiorstwa wewnętrznych rozmów pracowników przedsiębiorstwa, a jednocześnie obsługę normalnego ruchu telefonicznego, tj. rozmów przychodzących z zewnątrz przedsiębiorstwa i rozmów wychodzących na zewnątrz.

  Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie: Holding (od angielskiego holding company − od słowa hold oznaczającego trzymać) − organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych.

  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa.

  Gospodarka Polski – jest gospodarką mieszaną. W dużym stopniu przeszła transformację z centralnie kierowanej (socjalistycznej) w gospodarkę rynkową (kapitalistyczną) po decyzjach gospodarczych w 1988 roku i zmianach politycznych, które miały miejsce rok później. Prywatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw państwowych i nowe liberalne prawo do zakładania przedsiębiorstw ruszyło budowę prywatnego sektora gospodarki, który jest głównym motorem gospodarczym w Polsce. Restrukturyzacja i prywatyzacja poszczególnych sektorów gospodarki odbywa się w wolnym tempie, mimo tego realizowane są zagraniczne inwestycje w energię i stal.

  Dodano: 18.11.2011. 16:37  


  Najnowsze