• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nierówność płci nadal ogromna

  22.01.2013. 11:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Powszechnie wiadomo, iż mimo podjęcia znaczących wysiłków w celu zniwelowania różnic w wykształceniu i zatrudnieniu między płciami, problem nadal pozostaje nierozwiązany. Kobiet wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni i nadal są mniejszością wśród decydentów i wyższej kadry kierowniczej. Przeważają wśród bezrobotnych i stanowią większość wśród zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz wykonujących nieodpłatną pracę. Według najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat - urząd statystyczny Unii Europejskiej - czteroletnie badania struktury wynagrodzeń przyniosły szczegółowe dane na temat dystrybucji zarobków w UE. Jednym z być może najbardziej zdumiewających faktów, jakie wyszły na światło dzienne jest wiadomość, że co szósty zatrudniony w UE-27 był w 2010 r. pracownikiem nisko opłacanym.

  Nisko opłacani pracownicy stanowili 17,0% siły roboczej w 2010 r. w UE-27, przy czym wskaźnik ten różnił się w poszczególnych państwach członkowskich. Najwyższy odsetek odnotowano na Łotwie (27,8%) i Litwie (27,2%), w Rumunii (25,6%), Polsce (24,2%) i Estonii (23,8%), a najniższy w Szwecji (2,5%), Finlandii (5,9%), Francji (6,1%), Belgii (6,4 %) i Danii (7,7%).

  We wnioskach z przeprowadzonych badań czytamy, że najczęściej nisko opłacanymi pracownikami były kobiety: 21% zatrudnionych kobiet w stosunku do 13,3% mężczyzn.

  Znaczące różnice zaobserwowano również między mężczyznami a kobietami pod względem poziomu wykształcenia i rodzaju umowy. Wykształcenie w sposób oczywisty odgrywa istotną rolę w zatrudnieniu. Im niższy poziom wykształcenia tym wyższe prawdopodobieństwo zostania nisko opłacanym pracownikiem. Wyniki sondażu pokazały, że 29% zatrudnionych z wykształceniem podstawowym znalazło się wśród nisko opłacanych pracowników, w porównaniu z 19,3% tych ze średnim i 5,8% z wyższym. Ponad połowa zatrudnionych z niskim poziomem wykształcenia w Niemczech (54,6%) i Słowacji (51,5%) znalazła się w grupie nisko opłacanych pracowników i niemal połowa w Rumunii (49,4%).

  Rodzaj umowy o pracę również wydaje się mieć znaczenie. W 2010 r. w UE-27 31,3% zatrudnionych na umowę na czas określony było nisko opłacanymi pracownikami w porównaniu z 15,7% pracujących na umowę na czas nieokreślony. We wszystkich państwach członkowskich, za wyjątkiem Cypru i Estonii, schemat był taki sam. Największy odsetek nisko opłacanych pracowników pośród zatrudnionych na umowę na czas określony odnotowano w Holandii (47,9%), Polsce (42,5%), Niemczech (38,0%), Bułgarii (36,9%), na Węgrzech i w Wlk. Brytanii (w obydwu krajach 36,4%).

  Komisja Europejska stara się odwrócić ten trend poprzez podejmowanie szeregu inicjatyw. Pakiet na rzecz Zatrudnienia Młodych gwarantuje każdej młodej osobie otrzymanie wysokiej jakości oferty zatrudnienia lub szkolenia w ciągu czterech miesięcy od ukończenia szkoły lub utraty pracy. Natomiast unijna strategia rozwoju "Europa 2020" obejmuje program na rzecz nowych umiejętności i miejsc pracy, który ma pomóc w zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji do wykonywania pracy w przyszłości, a także restrukturyzację unijnego ustawodawstwa dotyczącego zatrudnienia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wykształcenie zasadnicze – rodzaj wykształcenia dający uczniom przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, oparty na kształceniu w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach zasadniczych lub innych szkołach równorzędnych lub nauce rzemiosła. Rodzaj wykształcenia stopniowo zastępowany wykształceniem średnim technicznym. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika, zapewnia bowiem pracownikowi najlepszą ochronę stosunku pracy. Czas pracy - pojęcie prawne określające długość czasu pracy, jak i jego organizację. Wymiar czasu pracy zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje umów: na czas nieokreślony (bezterminowa), czas określony, na czas wykonania określonej pracy.. W Polsce obowiązuje zasadniczo 40-godzinny tydzień pracy, czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi osiem godzin, pozostałe to godziny nadliczbowe.

  Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy. Nisko Osiedle – przystanek kolejowy w Nisku, w województwie podkarpackim, w Polsce. Powstał w roku 1989 w pobliżu nowopowstających osiedli mieszkaniowych przy ul. 1000-lecia.

  Wykształcenie podstawowe – rodzaj wykształcenia, które jest obowiązkowym do zdobycia. Aktualnie uczeń uzyskuje wykształcenie podstawowe po ukończeniu nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum, jednakże czasem mówiąc o tej ostatniej mówi się także o innym wykształceniu jakim jest wykształcenie gimnazjalne. Po zdobyciu wykształcenia podstawowego uczeń ma prawo (już nie obowiązek) do dalszego kształcenia - może wtedy starać się o wykształcenie zasadnicze, wykształcenie zawodowe lub wykształcenie średnie. Niedopasowanie przestrzenne jest to socjologiczne, ekonomiczne i polityczne zjawisko związane z ekonomicznymi przemianami, w którym możliwości zatrudnienia dla słabo wykształconych i posiadających niskie kwalifikacje pracowników są zlokalizowane daleko od miejsc przez nich zamieszkałych. W Stanach Zjednoczonych przybiera to formę dużej koncentracji biedy w centrach miast, z dużymi możliwościami zatrudnienia dla nisko wykwalifikowanych pracowników na przedmieściach.

  Prace interwencyjne oznaczają wejście w stosunek prawny urzędu pracy i pracodawcy w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla określonej w umowie grupy osób znajdujących się w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zawarcie umowy stanowi podstawę refundacji części kosztów, które Pracodawca poniósł na skutek wynagrodzeń, nagród i obowiązkowych ubezpieczeń na rzecz zatrudnionych pracowników. Umowa na czas wykonania określonej pracy jest rodzajem umowy terminowej zawieranej na czas określony - wykonania przedsięwzięcia, zrealizowania zadania, np. wykonanie remontu instalacji budynku, zbiór owoców sezonowych itp.

  Operacja Nisko – hitlerowski projekt założenia żydowskiej kolonii – imitacji niezawisłego państwa, w okolicach Niska, w 1939.

  Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Nisku-Warchołach - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Nisko. Została utworzona 22 czerwca 1984 z terenu parafii pw. św. Józefa w Nisku.

  Witold Karaś (ur. 20 października 1951 w Nisku) - polski piłkarz i trener, grał na pozycji napastnika. Jest wychowankiem Zenitu Nisko. Nowosielec – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Nisko. Miejscowość jest siedzibą rzymskokatolickiej parafii należącej do dekanatu Nisko w diecezji sandomierskiej.

  Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – jeden z instrumentów finansowych Unii Europejskiej w okresie 2000-2006. Celem inicjatywy wspólnotowej EQUAL było promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (stąd nazwa, ang. equal – równy), zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmował również działania na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy. Nisko – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nisko. Położone nad rzeką San, od północnego zachodu graniczące ze Stalową Wolą.

  Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Nisku-Podwolinie - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Nisko. Została utworzona w 2002 z terenu parafii św. Józefa w Nisku.

  Dodano: 22.01.2013. 11:37  


  Najnowsze