• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa polityka konsumencka

  04.08.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zwiększenie liczby badań socjologicznych, które dostarczą wiedzy o zachowaniach rynkowych polskich konsumentów, problemach, jakie ich spotykają na rynku i znajomości przysługujących im praw, przewiduje rządowy dokument służący kształtowaniu polityki konsumenckiej. Jednocześnie kontynuowane będą programy edukacyjne oraz informacyjne promujące prawa i obowiązki uczestników rynku.

  Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), założenia Polityki Konsumenckiej na lata 2010-2013 przyjętej przez Radę Ministrów obejmują zwiększenie wiedzy zarówno przedsiębiorców i konsumentów na temat obowiązujących praw, kontrole wzorców umownych, szczególnie dotyczących transakcji zawieranych na wiele lat i na duże kwoty oraz rozwijanie pozasądowych metod rozstrzygania sporów.

  W latach 2010-2013 realizowany będzie już szósty program rządowy określający ramy i priorytety prac rządu w zakresie ochrony słabszych uczestników rynku w Polsce. Jego cele obejmują rozwój bezpiecznego, przyjaznego konsumentom rynku, dialogu konsumenckiego, wzmacnianie mechanizmów samoregulacyjnych, tworzenie efektywnego systemu poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumenckich, inicjowanie zmian legislacyjnych, aktywna polityka informacyjno-edukacyjna. Stymulacja aktywności konsumenckiej będzie wspólnym mianownikiem przyjętych celów.

  Podstawowym narzędziem służącym tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego rynku są wydawane decyzje nakazujące zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Tylko w 2009 roku Urząd prowadził 222 postępowania i wydał 153 decyzje stwierdzające sprzeczne z prawem praktyki.

  Zgodnie z nowymi założeniami postępowania zostaną ograniczone do spraw najistotniejszych dla interesu publicznego. Priorytetem będą praktyki, które mogą naruszać podstawowe prawa wszystkich konsumentów, są poważnym zagrożeniem ekonomicznych interesów, a ich charakter uniemożliwia indywidualne dochodzenie praw.

  Ochronie najsłabszych uczestników rynku służy także monitoring wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców. Kontrole koncentrowały się na przedsiębiorcach działających w branży nowych technologii. Nowa Polityka Konsumencka zakłada kontynuację analiz wzorców ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów, które zawieramy na wiele lat i dotyczących wysokich zobowiązań finansowych, na przykład usług bankowych lub ubezpieczeniowych.

  Prezes UOKiK od kilku lat prowadzi rejestr, do którego wpisywane są postanowienia zakwestionowane prawomocnym wyrokiem sądu. Rejestr ten zostanie gruntownie przebudowany i uproszczony, co ułatwi indywidualnym konsumentom korzystanie ze znajdujących się w nim postanowień w kontaktach z przedsiębiorcami. Zdaniem rzeczniczki urzędu Małgorzaty Cieloch, przekształcony rejestr umożliwi przedsiębiorcom samodzielną weryfikację wprowadzanych wzorców umów.

  Dokument zakłada także dalsze promowanie form polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. "Jest to tania i skuteczna metoda dochodzenia praw, zdecydowanie krótsza niż postępowanie przed sądem powszechnym. Niestety, spotyka się wciąż z małym zainteresowaniem konsumentów rezygnujących z egzekwowania praw i przedsiębiorców niezgadzających się na polubowną formę rozwiązania sporu. Dlatego warto zastanowić się nad wprowadzeniem prawnych regulacji zobowiązujących przedsiębiorców do uczestnictwa w postępowaniu polubownym" - tłumaczy Cieloch.

  Dodaje, że takie rozwiązanie funkcjonuje już m.in. w Austrii, Holandii, Irlandii, a dotyczy głównie branży telekomunikacyjnej, usług finansowych i energetycznych.

  Ważnym elementem Polityki Konsumenckiej jest ochrona zdrowia i życia słabszych uczestników rynku. Jej realizacji służyć będą kontrole najczęściej kupowanych towarów ze szczególnym naciskiem na produkty przeznaczone dla dzieci i do których wprowadzono nowe wymagania.

  Przyjęty przez rząd dokument dużą wagę przywiązuje do przeglądu unijnych dyrektyw dotyczących ochrony praw słabszych uczestników rynku. Działania te mają uprościć, ujednolicić i zwiększyć przejrzystość aktów prawnych.KOL

  PAP - Nauka w Polsce


  tot/

   

   


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rejestr klauzul niedozwolonych (właśc. rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone) - zestawienie klauzul abuzywnych prowadzone przez Prezesa UOKiK. Do rejestru są wpisywane z urzędu wszystkie postanowienia umowne, które zostały uznane za niedozwolone w stosunkach z konsumentami przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wpisanie postanowienia do rejestru następuje na podstawie przesyłanych przez Sąd prawomocnych wyroków (art. 479[45] § 1,2 KPC). Rejestr jest jawny (art. 479[45] § 3 KPC) i dostępny na stronie internetowej UOKiK. Żaden przedsiębiorca nie może zasłaniać się nieznajomością rejestru.
  Wzór rejestru określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 723).
  Stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i jest zabronione (art. 24 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331-ze zm.), choć w doktrynie sporne jest, czy zakaz stosowania klauzuli dotyczy jedynie przedsiębiorcy, przeciwko któremu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok stanowiący postawę wpisu klauzuli do rejestru, czy też zakaz ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Inspekcja Handlowa jest polskim wyspecjalizowanym organem kontroli państwowej powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.). Do zadań Inspekcji należy wykonywanie zadań określonych we wspomnianej ustawie oraz innych ustawach. Zadania Inspekcji wykonują Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej wchodzących w skład zespolonej administracji rządowej w województwach. Działalnością PIH kieruje Prezes UOKiK przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W skład Urzędu wchodzi Centrala i delegatury UOKiK. W skład Centrali wchodzą departamenty i komórki równorzędne, (w tym Departament Inspekcji Handlowej) oraz 9 laboratoriów kontrolno-analitycznych wykonujących zadania na rzecz Inspekcji Handlowej. Inspekcja prowadzi kontrole artykułów i usług dostępnych na rynku oraz legalności działania przedsiębiorców uczestniczących w obrocie tymi artykułami i usługami. Polsko-Azjatycka Izba Turystyki (PAIT) - jest organizacją zrzeszającą w niej osoby fizyczne będące przedsiębiorcami z branży turystycznej i około turystycznej w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki, zrzeszająca osoby fizyczne mające swoja siedzibę na terenie RP lub kontynencie azjatyckim w takich krajach jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Bhutan, Birma, Brunei, Chińska Republika Ludowa, Cypr, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jemen, Jordania, Kambodża, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Korea Północna, Kuwejt, Laos, Liban, Malediwy, Malezja, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Rosja, Singapur, Sri Lanka, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz krajów które na tym terytorium mogłyby powstać w wyniku podziału, połączenia lub zmiany swojej nazwy dotychczasowej.

  Działalność regulaminowa obejmuje:
  Podstawowym celem i zadaniem Izby jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów przedsiębiorców branży turystycznej w tym gospodarczych, przedsiębiorców branży turystycznej wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji, w tym społecznych, gospodarczych lub zawodowych.

  Do celów i zadań Izby należy także:
  1) oddziaływanie na projektowanie, tworzenie i/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów przedsiębiorców branży turystycznej,
  2) popularyzowanie i promowanie roli, zadań i działalności przedsiębiorców branży turystycznej,
  3) wypracowanie i propagowanie standardów działalności przedsiębiorców branży turystycznej, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów,
  4) umacnianie publicznego zaufania i wizerunku przedsiębiorców branży turystycznej,
  5) kształtowanie i usprawnianie relacji pomiędzy przedsiębiorcami branży turystycznej, a regulatorami rynku usług turystycznych i innymi podmiotami operującymi na rynku usług turystycznych lub jego otoczeniu oraz klientami.
  6) znoszenia barier w turystce międzynarodowej, między Polską a krajami kontynentu Azjatyckiego.
  7) popularyzowanie ruchu turystycznego dotyczącego wymiany turystycznej miedzy Polską a krajami kontynentu azjatyckiego.
  8) reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,
  9) udzielanie pomocy, porad, wsparcia swoim członkom (w tym organizacyjnego, prawnego, merytorycznego), organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
  10) obrona godności, praw i interesów gospodarczych swoich członków,
  11) przyczynianie się do rozwoju turystyki: polsko-azjatyckiej
  12) organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz jej doskonalenie,
  13) podnoszenie poziomu i kultury obsługi turystów,
  14) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w turystyce,
  15) wspieranie oraz organizowanie kształcenia kadr dla turystyki,
  16) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej oraz organizowanie wystaw i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
  17) wykonywanie zadań promujących wymianę turystyczną obywateli polskich do Azji i obywateli krajów azjatyckich do polski
  18) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach turystyki.


  Prawo konkurencji (niekiedy prawo ochrony konkurencji) – gałąź prawa, której podstawowym celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku. Prawo upadłościowe i naprawcze – zespół uregulowań zawartych w "Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze" dotyczących sposobu postępowania w razie wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

  Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000. Postępowanie egzekucyjne – zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna" - art. 1 k.p.c.). Są to głównie sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne określone przez przepisy księgi drugiej k.p.c. Zupełnie odrębnie jest uregulowane i funkcjonuje postępowanie egzekucyjne w administracji, którego przedmiotem jest wymuszanie przez organy administracyjne wykonania obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym.

  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) to organizacja ekspercka dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. SEG zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Od czerwca 2011 pracami SEG kieruje prezes dr Mirosław Kachniewski. Wskaźniki rynku kapitałowego należą do grupy wskaźników finansowych, które mają na celu pokazanie relacji między wartościami ze sprawozdań finansowych (np. zysk) a wartościami uzyskiwanymi na rynku kapitałowym (np. cena akcji). Wskaźniki te są oparte na danych pochodzących nie tylko ze sprawozdań finansowych, ale również z rynku. Ułatwiają one ocenę działania przedsiębiorstwa w kontekście funkcjonowania otoczenia zewnętrznego. Stanowią istotne źródło informacji sytuacji na rynku.

  Nieuczciwa praktyka rynkowa – forma działalności przedsiębiorców wobec konsumentów, która polega na takim działaniu lub zaniechaniu przedsiębiorcy w stosunku do konsumenta, które jest niezgodne z wymogami staranności zawodowej oraz w sposób istotny zniekształca lub może zniekształcać zachowanie gospodarcze względem produktu przeciętnego konsumenta. Pojęcie nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzone zostało pierwotnie w prawie wspólnotowym w dyrektywie 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Zgodnie z tą dyrektywą na państwa członkowskie Unii Europejskiej został nałożony obowiązek wprowadzenia przepisów mających na celu przeciwdziałanie takim praktykom.

  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pop. sąd antymonopolowy) — XVII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie, powołany do rozpoznawania w postępowaniu sądowym spraw dotyczących przeciwdziałania praktykom monopolistycznym oraz regulacji energetyki.

  Dodano: 04.08.2010. 03:17  


  Najnowsze