• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy Rok Szkolny

  01.09.2010. 04:57
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniu dzisiejszym rozpoczyna się nowy rok szkolny - 2010/2011. Jakich zmian mają spodziewać się uczniowie? Bardzo istotnych nie będzie - co nie znaczy, że Ministerstwo Edukacji nie wprowadziło kilku...

  Od dziś w przedszkolach, I i II kl. szkół podstawowych i I i II kl. gimnazjów obowiązywać będzie nowa podstawa programowa nauczania. Nie możemy także pominąć faktu, iż kolejna grupa sześciolatków rozpoczyna właśnie swoją przygodę ze szkołą. Ministerstwo wprowadza także tzw. drugą karcianą godzinę pracy dla nauczycieli.

  Jeśli chodzi o organizację roku szkolnego - nowy będzie o kilka dni dłuższy niż miniony.Według projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu 22 czerwca 2011r. (zamiast dotychczasowego "pierwszego piątku po 18 czerwca" - zgodnie z poprzednim rozporządzeniem).  Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia swobody dyrektorów szkól. Przykładowo będą oni teraz mogli korzystać z puli dni wolnych - wedle potrzeb danej szkoły.

  Ważne daty dla ucznia:

   "Pierwsze wolne" - czwartek 14 października (Dzień Edukacji Narodowej)
   poniedziałek 1 listopada
   czwartek 11 listopada

  Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie - w dniach 23-31 grudnia- jednakże faktyczny powrót do szkoły dopiero 3 stycznia 2011, gdyż Nowy Rok przywitamy sobotę, a 2 stycznia przypada w niedzielę.

  Ferie zimowe:
  17-30 stycznia 2011r. - uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego
  24 stycznia 2011r. - ferie rozpoczną uczniowe w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim.
  31 stycznia - 13 lutego - województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim i wielkopolskim, małopolskim.
  Najpóźniej, 14 lutego - uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego

  Przerwa Wielkanocna: 21-26.04.2011r.
  Kolejnym wolnym dniem będzie 3. dzień maja (wtorek).

  10"12.05.2011r.: pisemne egzaminy dojrzałości - sesja wiosenna (język polski, drugi przedmiot).


  Na zakończenie miła informacja dla nauczycieli.

  W dniu 14 lipca 2010r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2005 w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.).

  Zmieniona została wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia dla nauczycieli.

  Zarobki od 01.09.2010 (nauczyciel z tytułem zawodowym magistra + przygotowanie pedagogiczne):
  nauczyciela stażysty: 2039 zł
  nauczyciela kontraktowego: 2099 zł
  nauczyciela mianowanego: 2383 zł
  nauczyciela dyplomowanego: 2799 zł

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Ferie: Terminy ferii dla uczniów szkół w Polsce określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Awans zawodowy nauczycieli – proces obejmowania przez nauczycieli kolejnych stanowisk w hierarchii zawodowej potwierdzający podnoszenie przez nich kwalifikacji i służący poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Uregulowany jest przede wszystkim w art. 9a-9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393). Wprowadzony został w roku 2000. Pedagog szkolny – stanowisko w systemie oświaty w Polsce unormowane m.in. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dalej: "rozporządzenie z 2013"). Jest ono tworzone w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych (§ 23 rozporządzenia). W opracowaniach pedagogicznych pedagoga szkolnego określa się mianem zawodu.

  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. (z połączenia dwóch jednostek MEN) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Amnestia maturalna – niekonstytucyjna zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w Polsce, zaproponowana w lipcu 2006 przez ministra edukacji narodowej Romana Giertycha. Minister podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany 8 września.

  Ramowe plany nauczania - określone wymiary godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych przez dany rodzaj szkoły. W Polsce o ramowych planach edukacji decyduje Ministerstwo Edukacji Narodowej publikując odpowiednie dokumenty i rozporządzenia bezpośrednio z tym związane. E-faktura (faktura elektroniczna) – dokument elektroniczny, który zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zrównuje się prawnie z fakturą tradycyjną, czyli papierową. Od 01.01.2011 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. Ustaw. 249 poz. 1661 z 2010 r.). Rozporządzenie to jest bardziej liberalne niż poprzednie, ponieważ pozostawia podatnikowi swobodę w zakresie sposobu zapewnienia autentyczności i integralności e-faktury.

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie – publiczna wyższa uczelnia zawodowa, utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie (Dz. U. Nr 107, poz. 670, zm. wyn. z Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1094) pod nazwą Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej w Sulechowie i działająca od 1 września 1998. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2001 roku w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1260), od 30 października 2001 uczelnia występuje pod obecną nazwą. Olimpiada filozoficzna – ogólnopolski konkurs filozoficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), organizowany od roku szkolnego 1988/1989. Organizacja Olimpiady Filozoficznej uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).Tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej (OF) jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii.  Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie (PCN) - instytucja oświatowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991r. Z dniem 1 stycznia 2011 r., na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r., Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie zostało włączone do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie. Utworzona w ten sposób instytucja nosi nazwę Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Polonijne Centrum Nauczycielskie ulokowane jest w Lublinie i stanowi część Ośrodka, którego główną siedzibą jest Warszawa.

  Rozporządzenie UE w sprawie drewna (rozporządzenie (UE) nr 995/2010) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej z dnia 20 października 2010 r. przeciwdziałającym handlowi nielegalnie pozyskanym drewnem i produktami z takiego drewna na terytorium UE. Zabrania ono wprowadzania do obrotu na rynku UE nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z niego oraz ustanawia obowiązki podmiotów prowadzących obrót drewnem. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE od 3 marca 2013 r.

  Okręg Szkolny Krakowski (OSK) – jeden z okręgów szkolnych II RP, utworzony rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 18 września 1921 r. o utworzeniu Okręgu Szkolnego Krakowskiego (Dz.Urz. RP 1921, Nr 82, poz. 575) poprzez wyłączenie go z Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach powstało w 1992 roku z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Siedlcach i Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawują Instytuty Anglistyki, Germanistyki i Romanistyki, które nadają tytuł Licencjata Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu absolwenci Kolegium legitymują się wykształceniem wyższym zawodowym licencjackim, oraz mogą kontynuować studia magisterskie uzupełniające we wszystkich uczelniach w kraju i w większości krajów świata, na dowolnie wybranym kierunku. Kolegium, zgodnie ze swoim Statutem, prowadzi dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie oraz na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

  Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – coroczna olimpiada przedmiotowa, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,
  przy współpracy z:

  Dodano: 01.09.2010. 04:57  


  Najnowsze