• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy sondaż ujawnia poglądy Europejczyków na temat badań naukowych w mediach

  28.12.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jak wynika z sondażu Eurobarometru na temat badań naukowych w mediach, większość Europejczyków interesuje się nauką, a zdecydowanie ponad połowa z nich jest zadowolona ze sposobu prezentowania nauki w mediach.

  Sondaż uruchomiono podczas zorganizowanego w Barcelonie pierwszego europejskiego forum poświęconego dziennikarstwu naukowemu (European Forum on Science Journalism). Podczas tego wydarzenia uruchomiono też dwa dodatkowe badania, w których sondowano opinie badaczy i osób zawodowo zajmujących się mediami, dotyczące ich doświadczeń i przemyśleń na temat mediów i popularyzowania nauki.

  - Tak duża część aktywności naukowej ma bezpośredni wpływ na nasze życie codzienne, że ważne jest, aby społeczeństwo miało możliwość zdobywania informacji o nauce i nawiązywania kontaktu z naukowcami - powiedział Janez Potočnik, europejski komisarz ds. nauki i badań naukowych. - Media mają tutaj do odegrania niezwykle ważną rolę, zarówno w zakresie bieżącego informowania ludzi o dokonaniach naukowych, jak i w zakresie kształtowania społecznego postrzegania naukowców i ich pracy. Mam nadzieję, że to pierwsze europejskie forum poświęcone dziennikarstwu naukowemu będzie początkiem odnowionego dialogu pomiędzy naukowcami a mediami.

  Sondaż Eurobarometru wskazuje, że około 57 procent Europejczyków jest zainteresowanych badaniami naukowymi. Zainteresowanie jest szczególnie duże (ponad 70 procent zainteresowanych obywateli) w krajach nordyckich i krajach Beneluksu, a także we Francji, podczas gdy na drugim końcu skali trzy czwarte Bułgarów wyraża małe zainteresowanie lub w ogóle jego brak. Ogólnie zainteresowanie jest większe w starszych państwach członkowskich niż w młodszych.

  Co więcej, podczas gdy obywatele państw członkowskich sprzed 2004 r. są bardziej zainteresowani medycyną, środowiskiem i energetyką, młodsi obywatele UE chcą wiedzieć więcej o przestrzeni kosmicznej i technologiach informacyjnych.

  W kwestii obecności nauki w mediach 58 procent ankietowanych wyraziło zadowolenie, jedna czwarta była niezadowolona, a 20 procent nie miało zdania. Głębsza analiza statystyk ujawnia, że było bardziej prawdopodobne, iż ludzie, którzy już wcześniej wyrażali zainteresowanie nauką, będą zadowoleni z jakości pracy mediów.

  Odpowiadając na bardziej szczegółowe pytania dotyczące opinii na temat prezentacji nauki w mediach, ponad 60 procent ankietowanych opisało tę prezentację jako rzetelną, obiektywną i użyteczną. Jednakże około połowa stwierdziła, że trudno zrozumieć komunikaty naukowe przedstawiane w mediach.

  Znaczenie przypisywane łatwości zrozumienia znalazło potwierdzenie w innym pytaniu, w którym proszono ankietowanych, aby wskazali, co jest dla nich najważniejsze, kiedy odbierają wiadomości na tematy naukowe. Na pierwszym miejscu na liście znalazła się łatwość zrozumienia, a kolejne miejsca zajęły temat i użyteczność wiadomości dla danej osoby.

  Kwestia bezproblemowego przyswajania przekazu została też poruszona w sondażu przeprowadzonym wśród osób zawodowo zajmujących się mediami. Niemal wszyscy ankietowani wymieniali badaczy i wyspecjalizowane publikacje naukowe jako najlepsze źródła informacji wartych publikowania. Jednocześnie ponad połowa dziennikarzy stwierdziła, że źródła te są trudne w odbiorze.

  Biorąc pod uwagę doświadczane przez wielu dziennikarzy trudności w rozumieniu naukowców, jeden z wyników głównego sondażu Eurobarometru okazał się całkiem sporym zaskoczeniem dla wielu uczestników forum. W odpowiedzi na pytanie "czy woli Pan/Pani, aby doniesienia naukowe prezentowane były przez dziennikarzy, czy przez naukowców?", 52 procent wskazało na naukowców, natomiast na dziennikarzy oddało swój głos tylko 14 procent ankietowanych. Decyzja o wyborze dziennikarzy podyktowana była przekonaniem, iż informacje będą bardziej wiarygodne i precyzyjne.

  Jeśli chodzi o samych naukowców, większość z nich zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma wyjaśnianie społeczeństwu, na czym polega ich praca. Brakuje im jednak wsparcia dla takiej działalności.

  "Istnieje luka w zakresie umiejętności, wskutek której naukowcy mają trudności ze znalezieniem odpowiedniego języka przekazywania informacji szerokiemu odbiorcy, jak również ze zrozumieniem, które tematy są istotne i użyteczne dla mediów", czytamy w raporcie. "Tymczasem dziennikarze nie są w stanie wykorzystywać komunikatów naukowych przeładowanych skomplikowanymi faktami, które nie są interesujące, potwierdzalne lub łatwo przekładalne na styl newsa".

  Dobre wieści są takie, że sytuacja zmienia się. W nowym, wydanym przez Komisję Europejską przewodniku dotyczącym szkoleń w zakresie dziennikarstwa naukowego, przedstawiono rozmaite - dłuższe i krótsze - programy edukacyjne z całej Europy. Komisja podkreśliła również fakt, że w wielu umowach o finansowanie w siódmym programie ramowym wymaga się od naukowców, aby angażowali się w działalność informacyjną.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd.

  COPUS Komitet Publicznego Zrozumienia Nauki został założony w 1985 roku przez Brytyjskie Stowarzyszenie Nauki, Instytut Królewski oraz Towarzystwo Królewskie. Jego celem było tłumaczenie postępów naukowych i uczynienie ich bardziej dostępnymi dla nie-naukowców. Odegrał rolę w rozwoju Publicznego Zrozumienia Nauki. System dotacji COPUS został utworzony w 1987 roku, a ostatnia tura darowizn nastąpiła w 2003 roku.System został sfinansowany przez Biuro Nauki i Technologii oraz Towarzystwo naukowe. 25 dotacji wartych razem ponad 750 000 funtów zostało przyznanych w 2003 roku. W 2000 została utworzona nowa rada COPUS, by prowadzić współpracę naukową obejmującą całą Wielką Brytanię. Według raportu zleconego przez Towarzystwo Nauki i Technologii w 2002 roku Rada COPUS została odwołana. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Na medioznawstwo (nauki o mediach) składa się szereg przedmiotów akademickich traktujących o treści, historii, znaczeniu i skutkach różnych mediów. Uczeni z dziedziny nauk o mediach skupiają swoją uwagę na różnych tematach: politycznej, społecznej, ekonomicznej czy kulturalnej roli jaką pełnią media lub na wpływie jaki wywierają.

  Rada Etyki Mediów – organizacja powstała 29 marca 1995 z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, na mocy Karty Etycznej Mediów, zajmująca się opiniowaniem zachowań dziennikarzy oraz innych spraw istotnych dla mediów i ludzi związanych zawodowo z mediami. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – wydawca książek naukowych i dydaktycznych, których autorami są najwybitniejsi przedstawiciele nauki polskiej i światowej. Wydawnictwo nie ogranicza się do jednej dziedziny akademickiej, lecz wydaje najciekawsze prace polskich naukowców, a także przygotowuje tłumaczenia dzieł, które wzbudziły zainteresowanie, kontrowersje i wniosły znaczący wkład w naukę światową. Do czołowych przedsięwzięć wydawniczych należy seria Comunicare, w której publikowane są prace prezentujące systemy komunikacji, media, gatunki prasowe i piśmiennicze w ujęciu antropologicznym. Innymi istotnymi wydawnictwami są serie Wiedza o kulturze, Biblioteka Klasyków Nauki i Biblioteka Dzieł Wschodu. Wydawnictwa publikują również czasopisma naukowe: Przegląd Humanistyczny, Poradnik Językowy, Studia Iuridica, Polish Archeology Mediterranean (PAM) oraz wiele innych.

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych. Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek.

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 28.12.2011. 16:49  


  Najnowsze