• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odosobnienie w instytucjach dla młodocianych przestępców - tylko w ostateczności, zdaniem personelu

  08.11.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy badający instytucje zajmujące się młodocianymi przestępcami w Belgii, Finlandii, Holandii i Wlk. Brytanii odkryli, że odizolowywanie młodocianych przestępców z zaburzeniami psychicznymi, po wystąpieniu agresji jest zawsze ostatecznością dla pracowników odpowiedzialnych za ich dobro.

  Badania skupiły się na oddziałach przymusowego leczenia z liczbą łóżek od 8 do 12, na których leczeni są młodociani przestępcy z takimi problemami, jak poważne zaburzenia zdrowia psychicznego, zachowania przestępcze, agresywne i niezgodne z prawem oraz problemy z kontrolą zachowań impulsywnych.

  "Agresywne zachowanie nastolatków stanowi wyzwanie dla personelu oddziałów przymusowego leczenia zajmujących się podopiecznymi w wieku 12 - 18 lat, którzy są na bakier z prawem, ponieważ zdarza się tak często" - zauważa autorka naczelna raportu z badań Johanna Berg z Uniwersytetu w Turku, Finlandia. "Nasze badania oddziałów w Belgii, Finlandii, Holandii i Wlk. Brytanii wykazały, że chociaż zasady radzenia sobie z agresją są dosyć podobne, istnieją pewne różnice pod względem rozwiązań praktycznych."

  Odkrycia zaprezentowane w czasopiśmie Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing opierają się na indywidualnych wywiadach z 58 członkami personelu, w tym pielęgniarkami, lekarzami, psychologami, pracownikami opieki społecznej, nauczycielami wychowania fizycznego, wychowawcami, pracownikami pomocniczymi oraz specjalistami prowadzącymi terapię zajęciową, rodzinną i arteterapię. Zespół odkrył, że wszędzie preferowanym działaniem była interwencja werbalna, która okazywała się najskuteczniejsza, kiedy była jasna, zorganizowana i zastosowana na wczesnych etapach agresji. Późniejsza rozmowa na temat zdarzenia była również istotna, aby młody człowiek i członek personelu mogli zastanowić się, co wywołało takie zdarzenie i jak można mu zapobiec w przyszłości.

  Odosobnienie, które jest wbrew prawu w Finlandii jest dozwolone przez prawo w Belgii, Holandii i Wlk. Brytanii. Niemniej w tych krajach umieszczanie nastolatków w pustym, zamkniętym pokoju było nadal postrzegane jako najmniej preferowana opcja. Techniki izolacji polegały na oddzieleniu agresywnego młodego człowieka od rówieśników na 5 do 15 minut, aby ochłonął, po odosobnienie, które było wykorzystywane jedynie wówczas, kiedy zawodziły mniej restrykcyjne interwencje.

  Zespół ustalił, że jeżeli chodzi o przyjmowanie leków, to członek personelu i młody człowiek razem podejmowali decyzję, czy powinny one zostać zażyte. Przymusowe leczenie farmakologiczne było wykorzystywane jedynie z rzadka i tylko wtedy, kiedy agresywne zachowanie poważnie zagrażało bezpieczeństwu.
  "Personel na wszystkich czterech oddziałach wykazał się wysokimi standardami etycznymi, jeżeli chodzi o korzystanie ze środków restrykcyjnych" - informuje Johanna Berg. "Pracownicy starali się współpracować z nastolatkiem tak długo, jak to możliwe i unikać środków przymusu, zapewniając przy tym stale bezpieczeństwo innych osób."

  Wśród czynników uwzględnianych przy ustalaniu odpowiedniego poziomu reakcji były stopień agresji, znajomość zachowań danej osoby przez personel oraz skuteczność wcześniej podejmowanych środków. Członkowie personelu, którzy wzięli udział w badaniach, podkreślali również wagę pracy zespołowej oraz konieczność zaangażowania wszystkich członków interdyscyplinarnego zespołu w terapeutyczne opanowywanie agresji.

  Naukowcy poczynili na podstawie obserwacji pewne zalecenia dotyczące praktyki klinicznej. Są przekonani, że ustawiczna edukacja jest nieodzowna, aby członkowie personelu wiedzieli, jak oceniać zdarzenia i stosować najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze praktyki podczas interwencji w sytuacjach agresji. Zalecają również zapewnienie łatwo dostępnych i wystarczających zasobów, aby zaspokoić potrzeby nastolatków bez narażania bezpieczeństwa i dobra personelu, który się nimi opiekuje. Tego typu strategia pomaga utrzymać wykwalifikowany personel w wymagającym środowisku pracy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Personel misji dyplomatycznej - oznacza członków personelu dyplomatycznego, personelu administracyjnego i technicznego oraz personelu służby misji dyplomatycznej. Teoria kryminologiczna, której twórcą jest Cesare Lombroso (1835-1909), to pierwsza całościowa teoria kryminologiczna mówiąca o tym, że przestępca to człowiek, którego zachowanie oraz poziom moralności jest charakterystyczny dla ludzi z odległych epok. Lombroso mówi, że zarówno człowiek jak i społeczeństwo podlegają ewolucji, a ona wyznacza rozwój. Tak też jest z językiem np. słowo łacińskie "crimen" w czasach starożytnych znaczyło tyle co "robić, czynić". Obecnie słowo to znaczy "przestępstwo, czyn naganny, zabroniony". Czyny uchodzące obecnie na przestępstwo, w Starożytności uważane były za normalne. Stąd wniosek, że przestępca to człowiek, którego zachowanie oraz morale są opóźnione. Lombroso zajmował się mierzeniem czaszek ludzi normalnych oraz przestępców i na tej podstawie doszedł do wniosku, że parametry czaszek przestępców podobne są do czaszek ludzi pierwotnych. Przestępca to odmienny typ biologiczny. O tym, czy człowiek stanie się przestępcą decydują przede wszystkim cechy antropologiczne, a także osobowościowe. Przestępcy dzielą się na tych, którzy: Bezpieczeństwo fizyczne – zapewnienie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak: pożar, powódź, kradzież, wandalizm, terroryzm.

  Zachowania pasywno-agresywne to zachowania zawierające jednocześnie cechy biernego oporu, agresji wyrażonej nie wprost, oraz cechy jawnie agresywne (osoba na przemian wyraża swoją agresję mniej lub bardziej jawnie). Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (skrót: EKBiO, ang. European Security and Defence College, ESDC) - kolegium utworzone w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy wspólnego działania Rady. EKBiO jest obecnie zorganizowane jako sieć instytucji w Unii Europejskiej. Jego celem jest szerzenie wiedzy dotyczącej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (dawniej: europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony) wśród personelu cywilnego i wojskowego. W chwili obecnej Kolegium przygotowuje program i moduły szkoleniowe dla przyszłego personelu kierowniczego.

  Etiologia kryminalna, nazywana przez niektórych jądrem nauki, która nazywa się kryminologia, koncentruje się na badaniu uwarunkowań i przyczyn (tzw. czynniki kryminogenne) przestępczości oraz innych zjawisk patologii społecznej. Obejmuje także swym badaniem uwarunkowania biologiczne, psychiczne i społeczne przestępczych i dewiacyjnych zachowań poszczególnych osób, dążąc do ustalenia indywidualnych czynników, które doprowadziły do niezgodnego z przepisami prawa lub normami społecznymi zachowania konkretnego człowieka. Najogólniej można powiedzieć, że w oparciu o badania etiologiczne, prowadzone na gruncie kryminologii, staramy się uzyskać odpowiedzieć na pytania: dlaczego człowiek staje się przestępcą (także narkomanem, prostytutką, alkoholikiem, dewiantem) dlaczego przestępczość oraz inne zjawiska patologii społecznej takie jak alkoholizm, prostytucja narkomania itd. istnieją jako zjawiska masowe, jakie są tego przyczyny, od czego to zależy, jakie zachodzą między tymi przyczynami, uwarunkowaniami i czynnikami wzajemne powiązania i zależności. Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

  Teoria frustracji - agresji – teoria, według której zachowania agresywne są poprzedzone przez frustrację. W pierwotnej swojej wersji (sformułowanej przez Johna Dollarda w 1939 i rozwijanej przez Dollarda i Neal A. Millera) teorii każda frustracja prowadziła do agresji (lub podnosiła gotowość do zachowania agresywnego) i każda agresja poprzedzona była przez jakiś rodzaj frustracji. Operacje pokojowe Narodów Zjednoczonych – termin często używany w praktyce tej organizacji, nie ma jednak ścisłej definicji. Najczęściej jako operacje pokojowe określa się przedsięwzięcia podejmowane przez Narody Zjednoczone dla utrzymania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa na obszarze konfliktów międzynarodowych. Chociaż zakładają one użycie personelu wojskowego (tzw. Błękitnych hełmów), ich celem nie jest stosowanie przymusu. Nie należą zatem do środków przymusu zbrojnego (sankcji zbrojnych) przewidzianych w art. 42 Karty Narodów Zjednoczonych. Wymagają zawsze zgody państwa (państw), na którego obszarze są przeprowadzane.

  Teoria agresji wyuczonej - teoria psychologiczna, która zakłada, że człowiek uczy się zachowań agresywnych, nabywa je pod wpływem oddziaływań środowiska. Oddziaływania środowiska mogą nauczyć dziecko współpracy z innymi, przyjaźni, bądź też właśnie agresji. Dobrze opisane zostały trzy mechanizmy uczenia się zachowań agresywnych: warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne oraz naśladowanie.

  Przestępczość zorganizowana – zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw, złożoną postać (formę) aspołecznych zachowań, nie jest zjawiskiem wcześniej nieznanym, występowała w wielu krajach, w różnej formie, a przedmiotem jej zainteresowań były różne obszary życia społeczno-ekonomicznego.

  Utrzymywanie pokoju – jeden z głównych instrumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, służący szeroko rozumianemu zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa. Jednym z celów ONZ jest utworzenie takich warunków, które zapewnią trwały pokój i bezpieczeństwo. Dla zapewnienia tego celu ONZ jest upoważniona do stosowania odpowiednich środków dla zapobiegania oraz usuwania zagrożeń i naruszeń pokoju, a także tłumienia aktów agresji. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia Rada Bezpieczeństwa ONZ decyduje o podjęciu misji pokojowej. lista BIGOT była to lista osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa i personelu znającego szczegóły danej operacji, lub inne informacje poufne.

  Teoria agresji wrodzonej – teoria, w której zakłada się, że agresja jest popędem wrodzonym. Zachowania agresywne są objawem działania tej siły popędowej. Zgodnie z tą teorią agresja działa podobnie jak większość popędów – np. głód czy popęd seksualny. Energia popędu kumuluje się aż dochodzi do stanu krytycznego, wtedy pojawiają się zachowania agresywne, których funkcją jest zmniejszenie poziomu napięcia popędowego (katharsis). Bezpieczeństwo zbiorowe – głównym założeniem idei bezpieczeństwa zbiorowego jest utwierdzenie w przekonaniu, że najskuteczniejszym sposobem odparcia agresji jest podjęcie wspólnych działań przez kilka państw. Teoria bezpieczeństwa zbiorowego opiera się na stwierdzeniu, że powodem konfliktów międzynarodowych i wojen są niepewności oraz zagrożenia łączące się z polityką siły. W świetle tej teorii, państwa, które zobowiązują się do wzajemnej obrony, mogą powstrzymać agresora oraz ukarać go w przypadku naruszenia porządku lub prawa międzynarodowego.

  Czynniki kryminogenne – uwarunkowania i okoliczności, które w świetle badań okażą się statystycznie istotnie skorelowane z przestępczością, z przestępczymi i dewiacyjnymi zachowaniami poszczególnych osób, a związek ten będzie dostatecznie mocno udokumentowany doświadczeniem w zakresie spraw ludzkiego życia lub badaniem indywidualnych przypadków. Czynniki kryminogenne mają mniejszy albo większy zasięg, występują pojedynczo albo w kompleksach. Czynniki kryminogenne przez to, że stwarzają prawdopodobieństwo dojścia przestępstwa do skutku mają wartość prognostyczną, czyli dają podstawę do przewidywania przestępstwa, przestępczości czy innych zjawisk patologii społecznej. Czynniki kryminogenne są związane z tymi zespołami elementów, które determinują wszelkie świadome zachowanie człowieka. Izraelska Policja (hebr. משטרת ישראל, Mishteret Yisrael; ang. Israel Police) jest umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego w Izraelu. Tak jak w przypadku policji z innych krajów, do głównych zadań izraelskiej policji należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

  Denis McDonough (ur. 2 grudnia 1969 w Stillwater) - amerykański polityk i urzędnik państwowy. W latach 2010-2013 zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego w administracji prezydenta Baracka Obamy, od 25 stycznia 2013 szef personelu Białego Domu.

  Dodano: 08.11.2011. 16:37  


  Najnowsze