• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Początek drugiej edycji programu Chinese-European Partnership for Development

  27.01.2012. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Poznanie uwarunkowań rozwoju gospodarczego Polski i Chin oraz zaprezentowanie bogactwa ich kultury i tradycji umożliwia program Chinese-European Partnership for Development (CEPD). Uczestniczą w nim: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Hong Kong University of Science and Technology oraz Uniwersytet Pekiński.

  Jednym z patronów medialnych projektu jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

   

  Udział w programie ma przybliżyć studentom sytuację gospodarczą Europy i Chin, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynkach obu regionów. "Stale zwiększająca się rola Chin w polityce światowej, jak również ich ogromny potencjał gospodarczy, w pełni uzasadnia nawiązanie ścisłej współpracy z ośrodkami akademickimi z Państwa Środka" - wyjaśnia reprezentujący program Marcin Szymkowiak.

  Projekt Chinese-European Partnership for Development obejmuje 11-dniowe wyjazdy przedstawicieli studentów chińskich do Europy i studentów polskich do Chin. Liczba uczestników jest ograniczona ściśle do grupy najlepszych i wyróżniających się studentów, wybranych podczas bardzo wymagającego procesu rekrutacyjnego.

  Europejska część projektu odbędzie się między 25 marca a 4 kwietnia natomiast część chińska odbędzie się w dniach 10-21 września tego samego roku.

  "W tym czasie, poprzez organizację debat, konferencji i spotkań z najwybitniejszymi i najbardziej doświadczonymi postaciami polityki i biznesu, chcemy ukazać możliwie pełny obraz uwarunkowań rozwoju gospodarczego obu rejonów, jak również zaprezentować bogactwo kultury i tradycji poszczególnych państw" - informuje Szymkowiak.

  Jak wyjaśniają twórcy programu, ponieważ studenci biorących udział w projekcie prestiżowych uczelni będą mieli znaczny wpływ na przyszłość swoich ojczyzn, należy tworzyć pole do dyskusji i umożliwiać rozwój najbardziej ambitnych studentów.

  "Naszym celem jest umożliwienie uczestnikom zrozumienia i uwrażliwienie ich na różne trudności, z którymi mierzyć się będą oba kraje na drodze dalszego rozwoju. CEPD umożliwia studentom wgląd w sytuację ekonomiczną i polityczną wszystkich uczestniczących państw, pozwala na zbudowanie długotrwałych relacji między społecznościami ekonomicznymi oraz promuje kraje wraz z ich kulturą, tradycjami i rynkami inwestycyjnymi" - czytamy na stronie internetowej CEPD.

  Sukces poprzedniej edycji projektu skłonił organizatorów do rozszerzenia jego zasięgu. Dzięki temu chińska część programu uzyskała dodatkowe wsparcie ze strony Uniwersytetu w Pekinie. Natomiast część europejska chcielibyśmy wzbogacić o wizytę w najważniejszych instytucjach politycznych i finansowych Unii Europejskiej, takich jak m.in. Parlament Europejski czy Europejski Bank Centralny" - informują organizatorzy.

  Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: www.cepd.info/

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich) – program Unii Europejskiej, będący wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, należący obok inicjatyw JASPERS oraz JEREMIE do głównych elementów unijnej polityki spójności. Realizację programu przewidziano na okres 2007-2013. Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus. Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (ang. European Agricultural Fund for Rural Development) − fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zadaniem funkcjonowania funduszu jest stworzenie możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu wspólnotowego na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej, ESPON (ang. European Spatial Planning Observation Network) - program badawczy dotyczący rozwoju przestrzennego Europy. Program jest finansowany ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię.

  DOSES (ang. Development of Statistical Experts System – Doses) – Program Rozwoju Systemu Ekspertów Statystycznych – wspólnotowy program Unii Europejskiej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany został rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej w lipcu 1988 r. Głównym celem programu była pomoc w wymianie informacji statystycznych poszczególnych państw członkowskich. Program skupił się także na wdrażaniu nowych technologii i technik analiz statystycznych (takich samych na terenie całej UE) i jednocześnie ułatwianiu ich zastosowana. Miało się to przyczynić do pełnej koordynacji prac zespołów statystycznych. Istotnym elementem programu było również wspieranie tworzenia banku ekspertów w dziedzinie statystyki. Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Europejska Federacja Pracowników Transportu (The European Transport Workers’ Federation - ETF) jest organizacją związkową zrzeszającą transportowe związki zawodowe z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów Europy Wschodniej.

  Nagroda Literacka Unii Europejskiej – nagroda powołana w grudniu 2008 r. przez Parlament Europejski. Biorą w niej udział 34 kraje uczestniczące w programie unijnym "Kultura". Celem nagrody jest zwrócenie uwagi na kreatywność i różnorodność współczesnej literatury europejskiej, promowanie obiegu literatury w Europie oraz zwiększanie zainteresowania dziełami literackimi z innych krajów.

  program EAST (ang. European Assistance for Science and Technology) Program Pomocy Europejskiej w Dziedzinie Nauki i Technologii - program Unii Europejskiej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany przez Radę Europy w lipcu 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej z dziedziny nauki i technologii skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej. CEEPUS (od ang.Central European Exchange Program for University Studies) - program wymiany studentów obejmujący kraje Europy Środkowej.

  Dodano: 27.01.2012. 00:04  


  Najnowsze