• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podnoszenie w Europie poziomu przygotowania na klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe

  05.06.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Właśnie rozpoczął się nowy projekt unijny, który ma lepiej przygotować Europę na klęski żywiołowe.

  Projekt CRISMA (Modelowanie zarządzania sytuacjami kryzysowymi na rzecz udoskonalonego działania i gotowości), dofinansowany na kwotę 10 mln EUR z tematu "Bezpieczeństwo" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, gromadzi naukowców z Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, Izraela, Niemiec, Portugalii i Włoch. Celem jest opracowanie narzędzia wspomagającego proces decyzyjny, aby pomóc władzom i podmiotom społecznym lepiej uszeregować pod względem ważności najistotniejsze działania ratujące życie i łagodzące skutki sytuacji kryzysowych.

  Projekt CRISMA, koordynowany przez Centrum Badań Technicznych VTT z Finlandii, którego realizacja ma się zakończyć w 2015 r., koncentruje się na takich sytuacjach kryzysowych, jak klęski żywiołowe, toksyczne emisje, pożary lasów czy wypadki lotnicze.

  Głównym zamierzeniem projektu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa obywateli Europy poprzez dostarczanie informacji o klęskach żywiołowych i skutkach rozmaitych decyzji podejmowanych w celu zaradzenia konkretnym sytuacjom. Naukowcy opracują technologie modelowania i symulacji, aby oceniać skutek działań podejmowanych w hipotetycznych scenariuszach.

  Dzięki projektowi złożone i niejednoznaczne zagadnienia staną się klarowniejsze dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie trudnych decyzji. To z kolei pomoże nam lepiej zrozumieć, jak rozmaite wypadki i scenariusze kryzysowe oddziałują na ludzi, społeczeństwo, infrastrukturę, budynki, usługi i gospodarkę.

  W toku projektu wypracowane zostaną rozwiązania w złożonych scenariuszach kryzysowych, które mogą skutkować masowymi zniszczeniami, wymagającymi współpracy różnych służb, często transgranicznej. Przedsięwzięcie pomoże wyposażyć decydentów zarządzających sytuacją kryzysową w informacje o tym, jak przygotować się na poważne klęski żywiołowe, jakie działania są dostępne w czasie kryzysu oraz z jakimi wiążą się skutkami.

  Zintegrowany system modelowania opracowywany w ramach projektu będzie symulować zarówno sytuacje kryzysowe i bardziej odległe scenariusze, jak i wymagane działanie niezbędne do poradzenia sobie z różnymi przypadkami. Uwzględnione zostaną również efekt domina i skutki wielu zagrożeń, gdyż zintegrowany system modelowania umożliwi ocenę skutków katastrof naturalnych dla przemysłu chemicznego, jądrowego i innych branży oraz kluczowych infrastruktur. System będzie wykorzystywany w planowaniu krótko- i długoterminowym, a także posłuży za cenne narzędzie do szkolenia pracowników służb ratowniczych.

  Ustalenie, czy planowana lokalizacja na strukturę ochronną jest prawidłowa, czy też, którą opcję ewakuacji należy rozważyć, to zaledwie dwa przykłady zagadnień, którymi zajmie się zintegrowany system.

  Na przykład postęp nieprzewidzianej powodzi można będzie symulować w czasie kryzysu poprzez połączenie danych historycznych z informacjami z terenu pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym. Zapewni to podstawy do podejmowania decyzji dotyczących ewakuacji, miejsca skierowania zasobów ratowniczych oraz lokalizacji dodatkowych struktur zabezpieczających przed powodzią.

  Narzędzia symulacyjne będzie można również wykorzystać do planowania współpracy między organizacjami na rozległych geograficznie obszarach. Portal symulacyjny można wykorzystywać do łączenia informacji napływających od różnych podmiotów, gdyż na chwilę obecną istotne części różnych systemów są jedynie w niewielkim stopniu skoordynowane.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ISOK – "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" – projekt mający na celu utworzenie kompleksowego systemu poprawiającego osłonę gospodarki, środowiska i społeczeństwa przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, w szczególności przed powodzią. W ramach projektu określono obszary gdzie występuje zagrożenie dla życia i mienia, co docelowo ma prowadzić do ograniczania ekspansji gospodarczej na tych obszarach. Efektem końcowym ma być również elektroniczna platforma informatyczna wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która ma stanowić ważne narzędzie do zarządzania kryzysowego. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej..

  Ochrona ludności – szeroki termin, obejmujący zarówno działania administracji publicznej, jak i działania indywidualne, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich mienia, a także utrzymania sprzyjających warunków środowiskowych do ich przeżycia, pomocy socjalnej i psychologicznej poszkodowanym, osłony prawnej oraz ich przygotowania edukacyjnego i sprawnościowego do radzenia sobie w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych oraz bezpośrednio po nich. Powszechnie uważa się, że ochrona ludności znajduje się całkowicie w zakresie obowiązków obrony cywilnej, jednak zakres jej działalności wykracza znacznie dalej, to też nie można ze sobą tych określeń utożsamiać. Sage ERP X3 – zintegrowany, sieciowy system ERP firmy Sage Group. Łączy w sobie narzędzia analityczne i sprawozdawcze, narzędzia do kontroli finansowej, księgowej i zarządczej oraz do zarządzania działalnością (produkcja, zakupy, sprzedaż i magazyny). Usprawnia wymianę informacji pomiędzy partnerami w biznesie, w tym między innymi klientami, dostawcami i podwykonawcami. System przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw, zatrudniających od 50 do 5000 pracowników. Skierowany do firm o rozproszonych lokalnych strukturach organizacyjnych oraz firm rozległych z międzynarodowymi centralami. Ma szeroki zakres funkcjonalności wsparty systemem obiegu dokumentów i narzędziami Business Intelligence.

  Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy. Zarządzanie ciągłością działania (ang. Business Continuity Management, BCM) jest to zbiór działań jakie podejmuje organizacja w celu zapewnienia klientom, dostawcom i regulatorom dostępności jej krytycznych funkcji biznesowych (do których ten dostęp mieć powinni) w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zarządzanie ciągłością działania nie jest procesem realizowanym w czasie katastrofy lecz odnosi się do czynności wykonywanych codziennie, mających na celu zapobieganie (ograniczanie ryzyka) wystąpienia sytuacji awaryjnej oraz utrzymywaniu gotowości do natychmiastowej reakcji gdyby takowa zaistniała.

  PowerDesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) firmy Sybase służące do modelowania systemów. Posiada funkcje umożliwiające modelowanie różnych domen architektonicznych: tj. dane, modelowanie obiektowe systemów w oparciu o standard UML, procesy biznesowe, technologia. Pozwala na zbieranie wymagań i łączenie ich z modelowanymi obiektami. Jest wykorzystywany w obszarze modelowania architektury korporacyjnej w oparciu o dowolne frameworki (np. TOGAF, Siatka Zachmana). Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez analityków biznesowych i architektów jak i deweloperów.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Ścieżka krytyczna (po ang. Critical Path Method, CPM ) - w teorii zarządzania projektami ciąg takich zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu. W praktyce narzędzie planowania i kierowania prac i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu w czasie. Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  Dodano: 05.06.2012. 18:17  


  Najnowsze