• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podyplomowe studia finansowe dla dziennikarzy ekonomicznych

  13.09.2010. 08:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podyplomowe studium systemu finansowego i polityki monetarnej dla dziennikarzy organizują w Warszawie Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Narodowy Bank Polski. Rekrutacja trwa do 15 października.

  W planie zjazdów znalazły się elementy makroekonomii, wybrane zagadnienia finansów publicznych, finansów sektora prywatnego: przedsiębiorstw, banków i gospodarstw domowych, wybrane zagadnienia polityki fiskalnej: jej zadania i instrumenty.

  Dziennikarze będą poznawać instytucje finansowe; rynek pieniężny i kapitałowy, mechanizmy rządzące finansami międzynarodowymi i globalizacją, nauczą się analizy sprawozdań finansowych. Zapoznają się z bankowością centralną i polityką monetarną, wybrane zagadnienia polityki monetarnej - strategie i instrumenty, europejską integrację monetarną i udział Polski w procesie integracji. W końcu - aktualne wyzwania polityki fiskalnej i monetarnej.

  Program obejmuje 156 godzin zajęć. Studia prowadzone w trybie sobotnio-niedzielnym zakończy egzamin.

  Wykładowcami będą pracownicy Polskiej Akademii Nauk, uczeni Instytutu Ekonomicznego NBP, Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz eksperci Biura Integracji ze Strefą Euro NBP i Rady Polityki Pieniężnej.

  Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie dyplomu magistra dowolnego kierunku studiów, zaświadczenia z redakcji o zatrudnieniu lub statusie stałego współpracownika zajmującego się tematyką gospodarczą oraz pozytywny wynik ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

  Koszt studiów to 1000 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków NBP. Formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.inepan.waw.pl

  PAP - Nauka w Polsce, KOL

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Amortyzująca polityka monetarna - to forma polityki pieniężnej, której podstawowym celem jest utrzymywanie stałej stopy procentowej. Prowadzenie takiej polityki powoduje nieograniczony wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej na poziom dochodu i zatrudnienia. Skutkuje to koniecznością ścisłej koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – centralna biblioteka Szkoły Głównej Handlowej. Gromadzi zbiory z zakresu nauk ekonomicznych: historii myśli ekonomicznej, ekonometrii, polityki ekonomicznej, historii i geografii gospodarczej poszczególnych krajów, prawa gospodarczego, statystyki, demografii, rachunkowości, finansów i bankowości, pracy i polityki społecznej, przedsiębiorstwa, przemysłu, handlu, transportu, usług, zarządzania i marketingu, ochrony środowiska oraz informatyki i cybernetyki. Mechanizm transmisyjny polityki monetarnej – łańcuch przyczynowych reakcji, którego używa bank centralny dla osiągnięcia celów swej polityki monetarnej. Wyróżniamy dwa podstawowe: monetarystyczny pieniężny i keynesowski procentowy mechanizm transmisyjny.

  Teoria ekonomii – dział ekonomii, który zajmuje się badaniem ekonomicznych aspektów zjawisk zachodzących w gospodarce. Do teorii ekonomii zalicza się mikroekonomię, makroekonomię, prawa rządzące rynkiem kapitałowym. Teoria ekonomii zajmuje się całością zagadnień ekonomicznych, bada relacje i powiązania w takich obszarach jak: polityka gospodarcza i ekonomiczna, przepływy finansowe, bankowość, zasady kształtowania polityki monetarnej państwa, istota i przyczyny bezrobocia czy też inflacji. Polityka monetarna (polityka pieniężna) Szwecji – jednym z głównych celów szwedzkiej polityki pieniężnej jest utrzymanie stabilności cen. Riksbank – szwedzki bank centralny, który jest równocześnie najstarszym bankiem centralnym na świecie, ma określony wyraźnie cel inflacyjny taki, że roczna zmiana wskaźnika cen konsumpcyjnych CPI ma wynosić 2 procent z tolerancją w przedziale plus/minus 1 punkt procentowy. Polityka pieniężna Szwecji zakłada również, że nie ma jednej miary inflacji konsekwentnie wskazującej na odpowiednie stanowisko polityki monetarnej. Riksbank regularnie podejmując decyzje dotyczące polityki monetarnej, bierze pod uwagę zmiany cen aktywów i innych zmiennych finansowych (kursy walut, ceny nieruchomości, ceny akcji, zadłużenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw itp.). Równocześnie prognozy Riskbanku są konstruowane przy założeniu, że stopa repo rozwija się zgodnie z oczekiwaniami rynku. Otwartość i przejrzystość w polityce pieniężnej stanowią warunek pomyślnego połączenia wiarygodności celu inflacyjnego i elastycznego dążenia do celów tej polityki w perspektywie krótkoterminowej.

  Polityka współpracy gospodarczej, zwana również polityką współpracy z zagranicą polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej polityki dokonywana jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. Polityka współpracy z zagranicą może być realizowana pod różnymi postaciami: polityki autonomicznej (bazującej na samodzielności, kraj sam określa cele i narzędzia jej osiągania ) polityki konwencyjnej ( opierającej się na porozumieniach z innymi krajami ) polityki wolnego handlu oraz polityki protekcyjnej. Polityka dyskrecjonalna – zwana także aktywną polityką gospodarczą lub polityką uznaniową, umożliwia rządowi wywieranie wpływu na sytuację gospodarczą państwa za pomocą aktywnej polityki fiskalnej, budżetowej lub monetarnej. Działania podejmowane w ramach polityki dyskrecjonalnej mają umożliwić rządowi osiągnięcie krótkoterminowych celów, często jednak wymuszają naruszenie obowiązujących zasad. Uważa się, że pojedyncza decyzja uznaniowa, która łamie przyjęte zobowiązanie, może znacznie pogorszyć wiarygodność rządu i długookresowe wyniki gospodarcze. Przeciwdziała temu zapisywanie pewnych zasad ekonomicznych w aktach prawnych (np. zawarta w polskiej konstytucji reguła długu publicznego, który nie może być wyższy niż 60% rocznego PKB) oraz delegowanie wykonywania pewnych funkcji gospodarczych do niezależnych instytucji, jak to ma miejsce w przypadku banków centralnych.

  Instrumenty polityki gospodarczej - każda zmienna, która może być kontrolowana przez polityków, ma wpływ na zmienne uprzednio uznane za cele tej polityki oraz cechuje się odrębnością od innych narzędzi. Trzema warunkami uznania zmiennej za instrument polityki gospodarczej są więc: możliwość kontrolowania, skuteczność i niezależność . Instrumenty ogólnoekonomiczne, które są stosowane przez wszystkie podmioty, nazywamy instrumentami adresowanymi. Te, które są używane w ramach określonej dziedziny polityki gospodarczej, określamy mianem instrumentów wyspecjalizowanych. Do grupy narzędzi polityki gospodarczej zaliczamy nie tylko instrumenty mające charakter makroekonomiczny, ale również instrumenty mikroekonomiczne, stanowiące aparat regionalnej polityki państwa np. finansowe wspieranie regionów, akcje informacyjne w regionach. Andrzej Kaźmierczak (ur. 12 lipca 1950 w Warszawie) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej.

  Jerzy Pruski (ur. 15 marca 1959 w Pabianicach) – polski ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej i były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, doradca społeczny Prezydenta RP ds. ekonomicznych i jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego.

  Tadeusz Baczko (ur. 1948 w Warszawie) – profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W latach 2002-2004 dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Mikroekonomista. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z transformacją polskiej gospodarki oraz jej innowacyjnością i innowacyjnością polskich przedsiębiorstw.

  Polityka prowzrostowa, zwana również polityką prorozwojową ma na celu podniesienie poziomu dobrobytu społeczeństwa poprzez zainicjowanie wzrostu gospodarczego oraz uruchomienie szeregu mechanizmów z nim związanych, w tym realnego zwiększenia zdolności akumulacyjnych gospodarki. Osiągnięcie takiego stanu możliwe jest dzięki rozszerzeniu wzrostu popytu na dobra krajowe oraz pobudzeniu popytu wewnętrznego i kierowaniu go na aktywizację procesów inwestycyjnych. Polityka prowzrostowa stymuluje wzrost dzięki środkom polityki monetarnej i polityki fiskalnej oraz poprzez podejmowanie przez rząd bezpośrednich działań w postaci specjalnych programów, czy też inwestycji rządowych. Głównie dzięki polityce fiskalnej i monetarnej możliwe jest skłonienie społeczeństwa do zwiększenia oszczędności, co wiąże się ze wzrostem kapitału i stworzeniem odpowiednich warunków do inwestowania. Powyższe działania odblokowują popyt wewnętrzny i zewnętrzny, co w prawdzie początkowo może prowadzić do przejściowej destabilizacji i nasilenia się procesów inflacyjnych, jednak w długim okresie prowadzi do wzrostu gospodarki oraz rozwoju. Poluzowanie polityki pieniężnej lub poluzowanie polityki monetarnej (ang. quantitative easing, QE) – zwiększenie podaży pieniądza w obiegu pieniężnym. Podstawowy instrument mający na celu zwiększenie podaży pieniądza to stopa procentowa banków centralnych. Jeśli stopa ta sięga lub znajduje się w pobliżu zera i nie przynosi to za sobą oczekiwanych makroekonomicznych rezultatów, to zwiększa się podaż pieniężna poprzez dodatkowe bodźce podażowe.

  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów. Policy mix – kombinacja nastawienia polityki pieniężnej i polityki fiskalnej występującej w danym okresie. Stanowi miarę monetarnego i fiskalnego zacieśnienia (luzowania). Zazwyczaj przedstawiany w układzie współrzędnych, gdzie na osi poziomej uwidocznione jest nastawienie monetarne (monetary loosening, monetary tightening) mierzone zmianami w rzeczywistych krótkoterminowych stopach procentowych. Oś pionowa reprezentuje nastawienie fiskalne (fiscal loosening, fiscal tightening) wyrażone zmianami w saldzie pierwotnym ze względu na fazę cyklu koniunkturalnego CAPB (cyclically-adjusted budget balances). Punkty odpowiadające prowadzonej polityce monetarno-fiskalnej w określonych latach po chronologicznym połączeniu wykreślają ścieżkę w czasie policy mix. Taka konstrukcja wykresu prowadzi do powstania czterech głównych obszarów odpowiadających ćwiartkom układu współrzędnych o różnych kombinacjach polityki monetarnej i fiskalnej, przy czym za opcję najbardziej pożądaną w długim okresie uważa się skupienie punktów (odpowiadających nastawieniu w kolejnych latach) możliwie blisko początku układu współrzędnych.

  Niezależna instytucja fiskalna (ang. independent fiscal institutions), określana też mianem rady fiskalnej (ang. fiscal council) czy rady polityki fiskalnej (ang. fiscal policy council) – jest to instytucja powoływana na podstawie prawa publicznego, która zatrudnia niepartyjnych profesjonalistów, którzy otrzymują mandat do prowadzenia stałego monitoringu i/lub doradztwa w zakresie realizacji polityki fiskalnej. Zadaniem tego rodzaju instytucji jest zwiększenie presji na dyscyplinę fiskalną, podwyższenie jakości debaty na temat finansów publicznych oraz promowanie przejrzystości i odpowiedzialności fiskalnej. Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – Kierownik Zakładu), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki.

  Dodano: 13.09.2010. 08:33  


  Najnowsze