• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polscy naukowcy nie muszą jechać z tyłu

  08.11.2008. 10:19
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  "Polska chce być bardzo poważnym partnerem na europejskiej scenie naukowo-badawczej. Wiemy jednak, że samo finansowanie budżetowe jest kroplą w morzu potrzeb tego typu. Do podjęcia badań musimy zmobilizować również przemysł" " mówiła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podczas wystąpienia na konferencji zorganizowanej 6 listopada w Warszawie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).


  Prezentowano tu ofertę EBI w zakresie kredytowania dużych projektów badawczo-rozwojowych, w tym dotyczących energetyki odnawialnej. Poprzez zaangażowanie dużych, a także małych i średnich firm w takie projekty EBI chce zwiększyć poziom finansowania nauki w Polsce, realizując założenia Strategii Lizbońskiej. "Budowa nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy leży nam w Polsce bardzo na sercu" " zadeklarowała prof. Kudrycka.

  Minister wyraziła pełne poparcie dla myśli przewodniej konferencji - wysokie i stabilne finansowanie tych obszarów stanowi klucz do przyszłości Rzeczpospolitej, klucz do przyszłości UE. Podkreśliła, że zaangażowanie sektora przemysłowego w rozwój obszaru badawczo-rozwojowego i zwiększenie potencjału najwyższej klasy technologii jest pożądane, aby zapewnić stabilny i długotrwały wzrost gospodarczy.

  Kudrycka oceniła, że głównym celem EBI jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, a także spójności ekonomiczno-społecznej krajów UE. Zadania te, zwłaszcza ostatnio, znalazły swoje miejsce w inicjatywach zwiększających konkurencyjność europejskiej gospodarki.

  Jedną z nowych inicjatyw jest opracowanie instrumentu RSFF, opisywanego już szerzej w serwisie Nauka w Polsce. Zdaniem minister, finansowy instrument podziału ryzyka to interesująca propozycja wobec braku kapitału wysokiego ryzyka. Taka sytuacja bowiem negatywnie wpływa nie tylko na rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju, ale w niemal wszystkich krajach UE w porównaniu z USA.

  "EBI jest znany z realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, jesteśmy także bankiem, który odpowiada potrzebom chwili. Mamy świadomość, że badania, innowacje, sektor energetyczny to dziedziny priorytetowe i decydujące o konkurencyjności nie tylko Polski, ale i Europy. Będziemy rozmawiać na temat możliwości, jakie oferuje EBI, a z drugiej strony o tym, jakie inicjatywy są podejmowane w Polsce, aby rozwijać GOW" " wyjaśniła wiceprezes EBI, Marta Gajęcka.

  Minister Kudrycka wymieniła najważniejsze z inicjatyw resortu nauki. Przywołała projekt kompleksowej reformy systemowej, którą rząd RP przyjmie w niedługim czasie. Przypomniała, że w przyszłorocznym budżecie zaplanowano wzrost finansowania nauki o ponad miliard złotych.

  "To największy przewidziany wzrost spośród wszystkich priorytetów państwa, jak również jest to największy wzrost poziomu finansowania badań naukowych od 1989 roku. A wiec rząd RP dobitnie udowadnia, że badania i rozwój są dla nas najważniejsze, jak też rozwój i inwestowanie w nowoczesną gospodarkę" " powiedziała Kudrycka.

  Minister omówiła też "Kreator innowacyjności" " pomost łączący świat nauki i biznesu. Jak wyjaśniła, głównym zadaniem tego programu jest wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni, by podejmowali innowacyjne przedsięwzięcia. Program ten zachęca też do podnoszenia kwalifikacji kadr akademickich w dziedzinie przedsiębiorczości, do podniesienia jakości zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Pomaga też w tworzeniu warunków komercjalizacji wyników prac badawczych na uczelniach.

  Również celem programu "Patent Plus" jest unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki. Jak tłumaczyła Kudrycka, dzięki temu programowi możliwe jest dofinansowanie zadań, które obejmują swoim zasięgiem zgłoszenia krajowe, regionalne, ale i europejskie, a także procedurę międzynarodową " aż do uzyskania patentu.

  Szeroki zakres współfinansowania zgłoszeń patentowych jest odpowiedzią na pilną potrzebę wprowadzenia szerokiej ochrony patentowej na rodzime wynalazki. Dodatkowym zadaniem programu jest lepsze uświadomienie kadrze zarządzającej, jakie znaczenie dla komercjalizacji rozwiązań ma ochrona własności przemysłowej. Chodzi też o to, aby ułatwić instytucjom naukowym pozyskiwanie partnerów biznesowych.

  "W Polsce poziom finansowania badań przez przemysł jest nadal jednym z najniższych w UE, dlatego uznaliśmy, że potrzebne są zmiany systemowe, które mamy zamiar wprowadzić już od najbliższego roku" " powiedziała minister.

  Jak zaznaczyła, wiodącą rolę resort nauki nadaje w swoich koncepcjach ustawowych Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, którego podstawowym zadaniem będzie zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową oraz wspierane jednostek naukowych w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

  W opinii minister, Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju już stanowi swoistą platformę łączącą naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji. Obecnie do głównych kompetencji rady należy określanie strategicznych programów badawczych zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez rząd.

  "To, wraz z większa dostępnością grantów dla przedsiębiorców, nowymi regulacjami dotyczącymi własności intelektualnej i elastycznym podejściem do strumieni finansowania, powinno przyciągnąć biznes do nauki" " oceniła Kudrycka. Wyraziła też nadzieję, że publiczno-prywatny charakter Rady oraz przesunięcie do jej kompetencji zadań o charakterze wdrożeniowym sprawi, że instytucja ta niedługo zacznie pełnić rolę katalizatora finansowania badań przez sektor prywatny.

  Minister pogratulowała EBI 50 lat działalności i stwierdziła, że działania tego banku mogą znacznie wpłynąć na inwestowanie w badania i rozwój w Polsce.

  Prof. Kudrycka z dumą mówiła o polskim potencjale naukowym. Przypomniała, że wśród nominowanych do tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii mieliśmy dwóch Polaków " prof. Aleksandra Wolszczana i prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego.

  Zacytowała wypowiedź prof. Matyjaszewskiego: "Bo ja jestem niespokojna dusza, na przykład nie mogę jechać tak bardzo z tyłu, tylko zawsze muszę kogoś wyprzedzić, coś mnie ciągnie, żeby jechać zawsze dalej".

  "Spróbujmy wspólnie stworzyć w Polsce i w Unii Europejskiej takie warunki, by ludzie tacy, jak prof. Matyjaszewski mogli jechać szybko i zawsze jak najdalej, ale jednocześnie, żeby to +dalej+ nie oznaczało wyjazdu do USA, Indii czy Chin" " zaapelowała minister do władz EBI i pozostałych zgromadzonych.

  W konferencji wzięli udział przedstawiciele EBI " przezes Philippe Maystadt i wiceprezes Marta Gajęcka, reprezentanci KPK, PARP, resortu gospodarki, sektora bankowego, przemysłu, platform naukowo-technicznych, konsorcjów badawczo rozwojowych i instytucji naukowych.

  PAP " Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa.

  Dodano: 08.11.2008. 10:19  


  Najnowsze