• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Potrzebny program wspomagający utrzymywanie aktywności zawodowej osób starszych

  24.11.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jednym z największych wyzwań, jakie staje obecnie przed Europejczykami jest kurczenie się liczby osób zdolnych do utrzymywania starzejącej się populacji. Nowe badania prowadzone pod kierunkiem Uniwersytetu w Gothenburgu w Szwecji pokazują, że sytuację jeszcze bardziej pogarsza fakt, że przejście na emeryturę 25% menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co ma nastąpić do 2016 r., doprowadzi do zamknięcia 10% z nich. Odkrycia, które pogłębiają wiedzę na temat kroków, jakie należy podjąć, aby pomóc w zatrzymaniu osób starszych na rynku pracy, stanowią dorobek projektu BEST AGERS, dofinansowanego na kwotę 4,4 mln EUR z unijnego Programu Rejonu Morza Bałtyckiego.

  Zespół naukowców przeprowadził badania demograficzne w regionie Västra Götaland i Norrbotten w Szwecji. Analiza umożliwiła postawienie prognozy dotyczącej emigracji i przyszłej struktury wiekowej.

  "Większe miasta [...] radzą sobie dobrze w dłuższej perspektywie" - wyjaśnia dr Roland Kadefors z Wydziału Nauk Pracowniczych Uniwersytetu w Gothenburgu. "Niemniej duże części obszarów wiejskich, w tym region Västra Götaland, odczuwają skutki emigracji i niskiego wskaźnika urodzin. Trudno będzie utrzymać służby społeczne na tych obszarach."

  MŚP to przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 250 pracowników i stanowią one pokaźną część rynku pracy w małych gminach miejskich Szwecji. Naukowcy twierdzą, że Szwecja ma jedną z najstarszych grup menedżerów w lokalnych MŚP ze względów historycznych i politycznych. Eksperci przewidują, że 25% właścicieli MŚP przejdzie na emeryturę w ciągu kolejnych 5 lat, a w ciągu dekady: 40%. Ta liczba oznacza od 55.000 do 60.000 przedsiębiorstw i wrasta do 175.000 przy uwzględnieniu przedsiębiorstw jednoosobowych. Odkrycia wskazują, że ryzyko zamknięcia wynosi około 10%, co daje 700.000 stanowisk pracy, jakie wiążą się z tymi przedsiębiorstwami.

  "Zmiany pokoleniowe to krytyczny moment dla małych firm" - zauważa dr Kadefors. "Obowiązki przejmuje członek rodziny lub pracownik albo przedsiębiorstwo jest sprzedawane osobie postronnej, co może wyjść na dobre lub na złe. Alternatywą jest zakończenie działalności."

  Projekt BEST AGERS, który zgromadził naukowców z 8 krajów, wskazał wyzwania, z jakimi zmagają się osoby w wieku od 55 lat na swoich rynkach pracy.

  Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z robotnikami, pracownikami biurowymi i przedstawicielami władz, naukowcy opracowali 17-punktowy program, który nakreśla działania na rozmaitych szczeblach: pracownika, pracodawcy i społeczeństwa.

  Dr Kadefors dodaje, że z perspektywy społecznej dla ludzi istotne jest bycie pionierem: "Dla osób starszych ważne jest zaangażowanie w prace parlamentarne i inną, widoczną działalność publiczną. Niefortunnie trend przesuwa się w złym kierunku w szwedzkim parlamencie, w którym obecnie mniej jest osób w wielu powyżej 65 lat niż w poprzednim."

  Niektóre z czynników, jakie pracownicy muszą uwzględnić, aby mieć pewność, że zachowają pracę, to np. udział w programach rozwoju kompetencji, układanie dobrych relacji z przełożonymi oraz przygotowywanie curriculum vitae odzwierciedlającego ich zakres wiedzy, jak również podejmowanie aktywności fizycznej w wolnym czasie.

  Partnerzy BEST AGERS pochodzą z Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Szwecji i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – powołana w 1989 organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Do czerwca 2010 działająca pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Do organizacji należy ponad 7,5 tysiąca przedsiębiorstw, zatrudniających około 4 milionów osób; ponad 85% z nich to firmy prywatne.

  Aiton Caldwell − spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na:

  Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa. Połączenie konglomeratowe: Połączenie konglomeratowe dotyczy fuzji lub przejęcia przedsiębiorstw, które są często strategicznymi partnerami, działającymi często w różnych branżach produkcyjnych i usługowych oraz obsługujące odmienne rynki. Fuzja lub przejęcie konglomeratowe polega na wchłonięciu kolejnego przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Jest realizowane poprzez dywersyfikację działalności i produkcji. Główne motywy to zysk i wzrost przedsiębiorstwa. W taki sposób powstaje konglomerat, który łączy w sobie dużą różnorodność działalności wraz z rozbudowaną strukturą organizacyjną. Konglomerat może składać się z przedsiębiorstw, które wytwarzają na przykład produkty włókiennicze, dystrybuują napoje oraz świadczą usługi na rynku medycznym. Np. DuPont lub Sara Lee.

  Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD.

  Zarządzanie należnościami – jest procesem, którego celem jest zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Przedsiębiorstwo, które potrafi we właściwy sposób zarządzać wierzytelnościami zapewnia sobie zwiększoną płynność finansową i może być bardziej konkurencyjne na rynku. Na proces ten składają się działania, jakie należy podjąć na etapie prewencji, monitoringu i windykacji.

  Spółdzielnia socjalna - forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom, którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.

  Dodano: 24.11.2011. 17:37  


  Najnowsze