• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poza nawiasem - seniorzy i pracownicy zmianowi cierpią z powodu wykluczenia społecznego

  16.12.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Wlk. Brytanii odkryli, że osoby starsze i niepracujące w zwykłych godzinach "biurowych" od 9:00 do 17:00, są bardziej narażone na prawdopodobieństwo poczucia wykluczenia ze społeczeństwa.

  "Poczucie bycia częścią społeczeństwa zazwyczaj wiąże się z udziałem w pewnych zajęciach typu sport, sztuka, wolontariat czy nawiązywanie kontaktów społecznych" - wyjaśnia koordynator prac badawczych, dr Matt Barnes z Narodowego Centrum Badań Społecznych w Wlk. Brytanii. "Wyniki naszych badań wskazują, że osoby starsze oraz te, które pracują w nietypowych godzinach napotykają na szczególne przeszkody w angażowaniu się w tego typu zajęcia."

  Wyposażeni w grant Rady ds. Badań Ekonomiczno-Społecznych (ESRC) w Wlk. Brytanii naukowcy odkryli, że rząd jest przekonany o tym, iż kluczem do umacniania dobrego samopoczucia fizycznego i emocjonalnego jest praca. Brak pracy podsyca problemy związane z wyłączeniem społecznym i niskimi przychodami. Aczkolwiek badania podkreślają również, że praca w nieregularnych godzinach wpływa na możliwości udzielania się w życiu społecznym i poczucia zintegrowania ze społeczeństwem.

  Około 66% zatrudnionych pracuje w nietypowych godzinach. Rozmaite usługi i obiekty zaczęły dostosowywać się do aktywności konsumentów, ale osoby z kategorii "nietypowe godziny pracy" cały czas borykają się z ograniczeniami, jeżeli chodzi o wypoczynek ze względu na małą dostępność usług i brak innych osób, z którymi mogłyby spędzić czas wolny.

  Pracownicy ci mają również większe trudności z udziałem w bezpośrednich spotkaniach i kontaktach w porównaniu do osób, które mają standardowy tydzień pracy, określany przez ekspertów jako praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00. Problem nasila się w przypadku konieczności świadczenia pracy wieczorami lub w czasie weekendów.

  Osoby pracujące wieczorami zwykle spędzają tygodniowo niemal 7 godzin na zajęciach wymagających czynnego zaangażowania. Ci, którzy pracują w soboty zazwyczaj poświęcają takim zajęciom 5 godzin, podczas gdy osoby pracujące w "zwykłych" godzinach przeznaczają na tego typu zajęcia 8 godzin tygodniowo.

  "Dzięki temu, że badani prowadzili dzienniki i analizowali sposób spędzania czasu w ciągu doby - mówi dr Barnes - byliśmy w stanie poznać ich 'udzielanie się' i stwierdzić, co można zrobić, by zapewnić większą inkluzję społeczną."

  Wyniki badań pokazują również, że osoby starsze napotykają problemy przy próbach zaangażowania się w tego typu zajęcia. Ponad 1 mln osób staje w obliczu problemów związanych z relacjami społecznymi i wykluczeniem społecznym. Naukowcy sugerują, że ludzie mogą rozwijać kontakty społeczne i otrzymywać wsparcie poprzez spędzanie czasu z przyjaciółmi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób starszych, które doświadczają zdarzeń zmieniających życie, jak choroba czy emerytura. Tego typu doświadczenia mogą zwiększać ryzyko odczucia izolacji społecznej. Osoby starsze mogą również wzmacniać swoje poczucie niezależności zdaniem zespołu dzięki spędzaniu czasu z niedomownikami.

  Jeżeli chodzi o różnice między płciami, w toku badań ustalono, że wśród kobiet istnieje wyższe prawdopodobieństwo spędzania czasu na nawiązywaniu kontaktów społecznych z przyjaciółmi niż wśród mężczyzn. Należy jednak zauważyć, że ich czas jest ograniczony przez inne zajęcia, choćby prace domowe i opiekę.

  "Nie ma wątpliwości, że społeczne udzielanie się ma istotne znaczenie dla wyższej jakości życia, zarówno w starszym wieku, jaki i wśród osób nadal czynnych zawodowo" - wyjaśnia dr Barnes. "Poprawa dostępu do transportu publicznego oraz innych obiektów i usług może znacznie wspomóc inkluzję społeczną w Wlk. Brytanii."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. Choroby społeczne - różnego typu schorzenia przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności. Występujące u ponad 10% społeczeństwa. Ograniczają możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy. Wymagają długiej regularnej opieki lekarskiej, są trudno wyleczalne, stanowią problem dla całego społeczeństwa. Dzięki zaliczeniu ich do tej grupy chorób, łatwiejsze jest rozpoznawanie ich i szybki dostęp do leków. Najczęściej występującymi chorobami społecznymi są: nadciśnienie i cukrzyca.

  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami.

  Społeczeństwo przemysłowe (inaczej: społeczeństwo industrialne) to specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności - po rewolucji przemysłowej (wcześniejsze społeczeństwa są określane jako społeczeństwa tradycyjne). Społeczeństwa przemysłowe charakteryzuje malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, dominująca rola przemysłu i inne zjawiska społeczne wynikające z procesu industrializacji (rosnąca produktywność, poprawa warunków życia, zmniejszanie się znaczenia instytucji rodziny, sekularyzacja, urbanizacja). Cecha istotną jest też wzrost heterogeniczności społeczeństwa, ze względu na podział pracy wymagany w przypadku produkcji masowej, charakterystycznego sposobu wytwarzania w tego typu społeczeństwach. Readaptacja – ponowne przystosowanie człowieka chorego lub niepełnosprawnego do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej (readaptacja społeczna i readaptacja zawodowa). O readaptacji społecznej (środowiskowej) mówimy również w znaczeniu powrotu do życia społecznego osób okresowo wyizolowanych z naturalnego życia społecznego.

  Reintegracja społeczna - działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu. Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane.

  Cogitariat w społeczeństwie informacyjnym jest to kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się pomiędzy proletariatem i digitariatem. Termin ten określa osoby posiadające dostęp do Internetu i innych technologii informacyjnych, ale korzystające z niego w sposób bierny, tzn. osoby przeszukujące bazy danych, oglądające strony internetowe, jednak ich nie przekształcające.

  Środowisko społeczne to względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój, zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego, jak:

  Dodano: 16.12.2011. 17:49  


  Najnowsze