• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Praktyki wakacyjna przepustką do sukcesu

  23.04.2009. 12:32
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Ukończenie prestiżowej uczelni, certyfikaty językowe czy wysoka średnia już nie wystarczają do zdobycia wymarzonej pracy. Tym co pozwala na sprawne funkcjonowanie na rynku pracy, są obecnie przede wszystkim umiejętności praktyczne i doświadczenie. Z każdym nowym rokiem akademickim uczelnie wyższe poszerzają ofertę praktyk dla studentów.

  Rynek pracy zmienia się w bardzo dynamicznym tempie. W ciągu ostatniej dekady kryteria stosowane w procesach rekrutacyjnych uległy znacznym przekształceniom, a wymagania stawiane pracownikom stale rosły. Dziś, na równi z dyplomem uczelni wyższej cenione jest doświadczenie. Dla absolwentów oznacza to konieczność zdobywania wiedzy praktycznej już podczas studiów. Uczelnie zaś muszą dopasowywać ofertę edukacyjną do potrzeb rynku, rozbudowując propozycję praktyk studenckich. Wciąż rośnie liczbna instytucji prywatnych poszukujących młodych, zdolnych i kreatywnych stażystów.

  Praktyki to ogromna szansa na wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas zajęć na uczelni. W ubiegłym roku z praktyk skorzystało ponad 40% naszych studentów. Często zdarza się, że po odbyciu stażu firmy decydują się na stałą współpracę z naszymi studentami " Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, która w ubiegłym roku podpisała umowy o praktykach studenckich m.in. z Getin Finance oraz Internet Group S.A.

  Coraz więcej prywatnych instytucji interesuje się młodymi i zdolnymi studentami. Praktyki przynoszą także wielkie korzyści samym firmom, młodzi ludzie to nowe pomysły i kreatywność. Dlatego niektóre instytucje same upominają się o naszych studentów " dodaje Kanclerz WSE-I.

  Wiele uczelni wprowadza programy praktyk zawodowych, jako stały i obowiązkowy element oferty edukacyjnej. W ośrodkach akademickich powstają także specjalne jednostki, tzw. biura karier, których celem jest pomoc studentom i absolwentów w wyborze stażu czy znalezieniu pierwszej pracy.  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie powstała 10 lipca 1996 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Od początku zapewnia wysoki poziom kształcenia, a celem nauczania jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej. Szkoła zatrudnia ponad 260 nauczycieli akademickich, w tym 90 profesorów i doktorów habilitowanych. Są to wykładowcy o najwyższych kwalifikacjach naukowych i zawodowych. Uczelnia łączy akademicki i biznesowy charakter kształcenia, dzięki czemu absolwenci są wyposażeni nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim otrzymują znakomite przygotowanie praktyczne. Obok atrakcyjnego i oryginalnego programu szkoła zapewnia studentom również stały kontakt z najlepszymi wykładowcami oraz liczne praktyki zawodowe.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS) - niepubliczna szkoła wyższa działająca w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. Uczelnia powstała 20 sierpnia 2004 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 301, prowadzonym przez to ministerstwo. Utworzenie uczelni związane było z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, nauczaniem specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami, a także ukształtowaniem u studentów takich cech jak: otwartość na świat, szerokie horyzonty, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych, samodzielność, kreatywność. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach − została założona przez mgr inż. arch. Arkadiusza Hołdę. Celem Uczelni jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych, na podstawie otrzymanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu decyzji z dnia 15 grudnia 2003 roku, o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 143. Programy studiów spełniają wszystkie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rady Głównej Szkolnictwa, a także uzyskały akceptację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej (WSZiP) ( do 2004 r. jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu ) – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą główną w Warszawie, założona przez Helenę Chodkowską w 1992 roku. Patronem uczelni od 25 października 2006 jest jej założycielka i wieloletni Kanclerz Helena Chodkowska. W uznaniu zasług Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie podjął uchwałę o nadaniu Szkole Jej imienia, co zostało potwierdzone decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferta edukacyjna uczelni ukierunkowana jest na szeroko rozumiane nauki ekonomiczno-prawne. Od 2000 roku Uczelnia kształci na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, od 2010 na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. W Uczelni funkcjonuje Centrum Studiów Podyplomowych, Centrum Języków Obcych, Akademickie Biuro Karier, Biuro Współpracy z Zagranicą i Edukacji Europejskiej, Studenckie Biuro Porad Prawnych, Biuro Projektów, Biuro Promocji i Rekrutacji oraz Wydawnictwo.

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie (WSPZNPW) – uczelnia niepubliczna wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 53, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego założona w 31 marca 1995 r.. Uczelnia powstała z inicjatywy osób związanych z czasopismem Ruch Pedagogiczny i została otoczona patronatem Związku Nauczycielstwa Polskiego, kształcąc studentów na kierunkach pedagogicznych oraz z zakresu pracy socjalnej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w 2012 r., po raz ósmy została wyróżniona Certyfikatem „WIARYGODNA SZKOŁA", a także otrzymała wyróżnienie Certyfikatem „DOBRA UCZELNIA-DOBRA PRACA". Uczelnię ukończyło dotychczas ok. 11 tys. absolwentów (stan na 2012 r.). Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) - niepubliczna szkoła wyższa działająca w Polsce z siedzibą w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Uczelnia powstała 8 stycznia 2002 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 91, prowadzonym przez to ministerstwo. Utworzenie polkowickiej szkoły wyższej związane było z działaniem lokalnych władz, które chciały zapewnić kształcenie na poziomie studiów wyższych w kierunkach ekonomicznych i technicznych dla miejscowej młodzieży, która nie miała możliwości podjąć edukacji w większych ośrodkach miejskich. W skład Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach wchodzą 2 wydziały. Uczelnia kształci blisko kilka tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych. Oferuje ona cztery podstawowe kierunki kształcenia, po których ukończeniu absolwenci mogą uzyskać tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju.

  Akademickie biuro karier – w Polsce, zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – niepubliczna szkoła wyższa w Brzegu, powstała w 2001 roku jako Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogiczno-Ekonomicznych w Brzegu . Zasadniczym celem uczelni jest umożliwienie wyższego wykształcenia osobom z ziemi brzeskiej, którzy z wielu powodów nie mają szans na podjęcie studiów w takich ośrodkach akademickich jak Wrocław czy Opole Szkoła kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach, zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajduje się 1 wydział, uniwersytet III wieku oraz biblioteka.

  Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę w klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy. Kurs – cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami (instrukcje, podręczniki, encyklopedie), ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe).

  Przygotowanie zawodowe - jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy, według ustalonego programu pomiędzy urzędem pracy, pracodawcą i bezrobotnym, bez nawiązania stosunku pracy.

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (WSZiA) - niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstała w 1996 roku. Jest trzecią pod względem liczby studentów uczelnią w Opolu. Kształci studentów na dziesięciu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków ekonomiczno-społecznych. W ramach uczelni znajdują się 4 wydziały.

  Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.

  Dodano: 23.04.2009. 12:32  


  Najnowsze