• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Premiera książki: Z dziejów teorii i praktyki wychowania

  06.02.2012. 15:25
  opublikowane przez:

  Premiera podręcznika akademickiego w Impulsie.


  Drodzy Czytelnicy, już jest!

  Oficyna Wydawnicza Impuls zaprasza na premierę wspaniałego podręcznika akademickiego
  pt. Z dziejów teorii i praktyki wychowania autorstwa profesora Czesława Kupisiewicza

  "...Niniejszej książce Z dziejów teorii i praktyki wychowania nadałem " podobnie jak Szkicom z dziejów dydaktyki " formę nie tyle klasycznego podręcznika historii wychowania, ile jego szkicu, wstępnego zarysu czy materiału wyjściowego. Forma ta jest zgodna ze słownikową definicją terminów "szkic" i "szkicować", zgodnie z którą "szkic" to "plan, projekt czegoś", a "szkicować" to tyle, co "przedstawiać coś ramowo, pobieżnie, bez wnikania w szczegóły, artykułować główne wątki", a ponadto " dodałbym od siebie " czynić to w sposób syntetyczny, a niekiedy wręcz lakoniczny.

  Przy pisaniu tych Z dziejów korzystałem z wielu źródeł. Najważniejszym były krajowe i zagraniczne podręczniki historii wychowania, historii filozofii i historii literatury, a także słowniki biograficzne oraz poczty wybitnych myślicieli. Niejednokrotnie sięgałem również do monografii poświęconych różnym epokom dziejów teorii i praktyki wychowania, zwłaszcza bliższym naszych czasów, a ponadto do Internetu oraz rozpraw i artykułów o pokrewnej tematyce historyczno-pedagogicznej.

  Z dziejów pisałem z myślą o studentach nauk o wychowaniu, a więc przyszłych pedagogach, psychologach i socjologach, a także o uczestnikach różnorakich studiów podyplomowych oraz nauczycielach doskonalących swoje zawodowe kwalifikacje w drodze tzw. szkolenia przywarsztatowego..." prof. Czesław Kupisiewicz.


  O czym jest podręcznik?
  Przedstawiamy opinie recenzentów najnowszej publikacji OW Impuls.


  hab. dr hab. Bogusław Śliwerski:

  Seria autorskich podręczników akademickich do pedagogiki jest kolejnym dopełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przedmiot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwija się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej zarówno potwierdzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, refleksji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z autorów, pracując nad zakresem tematycznym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręcznikowym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością.

  Czytelnikom podręczników nie tylko życzę miłej lektury, ale i zachęcam do wspólnej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu własnej twórczości.


  Z recenzji hab. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej:

  "Kompozycja książki profesora Czesława Kupisiewicza, dobór treści i niebywale elegancki w swojej prostocie sposób prezentowania koncepcji wychowania sprawi, że sięgną po nią głównie nauczyciele akademiccy. Ponieważ koncepcje wychowania rzadko są analizowane w publikacjach pedagogicznych, książkę tę przeczytają zapewne nie tylko pedagodzy, lecz także psycholodzy, socjolodzy i filozofowie".


  Z recenzji hab. dr. Hab. Karola Poznańskiego:

  "Podręcznik ten nacechowany jest świeżością i oryginalnością ujęcia. To niezwykle interesująca próba syntetycznego ukazania głównych przejawów i przemian, jakie od starożytności aż do pierwszych lat naszego stulecia zachodziły w myśli pedagogicznej i praktyce wychowania".
  Więcej informacji prezentujemy na naszych stronach internetowych:

  http://www.impulsoficyna.com.pl/Z dziejów teorii i praktyki wychowania

  http://issuu.com/impuls53b/Z dziejów teorii i praktyki wychowania


  ISBN: 978-83-7587-898-1, Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 322 strony, Oprawa twarda, szyta

  :!:

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Historia powszechna średniowieczna – podręcznik dla nauczycieli, pełniący także funkcję podręcznika akademickiego, do historii powszechnej średniowiecza autorstwa prof. dr. hab. Benedykta Zientary. Skrypt naukowy – to tymczasowa naukowa synteza z prowadzonego wykładu lub uzupełnienia danych wykładów (ćwiczeń), na bieżąco każdego roku akademickiego aktualizowane zgodnie z wiedzą empiryczną w danym przedmiocie od wydanych podręczników. Stopniowo mogą przekształcić się w podręczniki akademickie gdy zostanie zrecenzowany i zatwierdzony przez radę wydziału uczelni wyższej. Karol Poznański (ur. 14 lutego 1931 w Żarkach k. Częstochowy) – polski pedagog, profesor zwyczajny, znawca dziewiętnastowiecznej historii wychowania. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na badaniach dziejów oświaty, szkolnictwa i wychowania w Królestwie Polskim (1815–1915). Wypromował ponad 20 doktorów (4 się habilitowało), był recenzentem ok. 50 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i całokształtu dorobku naukowego wniosków dotyczących nadania tytułu profesora. Prowadził wszystkie typowe formy zajęć dydaktycznych na studiach pedagogicznych ze studentami i doktorantami.

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Metody wychowania: Metody wychowania – pomagają współczesnym osobom zaangażowanym w proces wychowania odnaleźć się w trudnych aspektach dotyczących wielości nurtów wychowania. Nakreślają obraz, wskazują drogę, którą należy podążać w swojej pracy pedagoga.

  Przegląd Historyczno-Oświatowy – kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce. Ukazuje się od 1947 roku w Krakowie. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pismo publikuje artykuły naukowe poświęcone dziejom oświaty i wychowania na ziemiach polskich. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego (niem. Bauentwurfslehre) – podręcznik autorstwa niemieckiego architekta prof. Ernsta Neuferta. Pierwsze wydanie książki miało miejsce w 1936 roku i jest wznawiane (z poprawkami) do dnia dzisiejszego. W roku 2009, ukazało się 39 wydanie podręcznika. Po śmierci autora, kolejne wydania opracowywane są pod kierownictwem syna Ernsta – Petera Neuferta. Książka została przetłumaczona na kilkanaście języków świata i jest uznanym kompendium wiedzy, w kręgach studentów, planistów, architektów i projektantów. Książka ukazała się w łącznym nakładzie około 800 tysięcy egzemplarzy, co czyni ją jedną z najpopularniejszych pozycji traktujących o zagadnieniach architektonicznych w XX wieku.

  Podręcznik szkolny – książka przeznaczona dla ucznia, w której zawarty jest materiał nauczania, przedstawiony za pomocą tekstów, ilustracji, schematów. Sun Zi, (544-496 p.n.e.) – jeden z największych starożytnych myślicieli Dalekiego Wschodu, autor Sztuki wojennej Sun Zi (孙子兵法), najstarszego na świecie podręcznika sztuki wojennej. Uważa się go również za jednego z pierwszych realistów w teorii stosunków międzynarodowych, a jego książka jest współcześnie traktowana jak podręcznik prakseologii i reinterpretowana w odniesieniu do innych dziedzin, które wymagają stosowania strategii, jak m.in. zarządzanie przedsiębiorstwem.

  Migrena to powtarzający się, silny ból głowy. Historia badań migreny jest opisana w wielu podręcznikach. Samuel Auguste Tissot (1728–1797) opublikował książkę Traité des Nerfs et de leurs Maladies, jeden z podstawowych podręczników neurologii swojej epoki, w którym opisał migrenę, następnie L. Thomas opublikował w 1887 La Migrene. Książki te stanowiły podsumowanie wiedzy do wieku XIX Wiek XIX był wiekiem rozwoju badań neurologicznych i wiedzy o migrenie. W monumentalnej książce o różnych aspektach bólów głowy (1026 stron) Isler i Rose przedstawili wstępny rozdział dotyczący historii badań migreny do roku 1999.

  Teoria wychowania – jako odrębna dyscyplina pedagogiczna pojawiła się w Polsce w okresie powojennym. Zajmuje się ona wychowaniem, tj. kształtowaniem postaw i cech osobowości uczniów oraz stwarzaniem warunków do samowychowania. Odgrywa rolę służebną w stosunku do praktyki pedagogicznej, rozwiązując problemy rodziców, wychowawców, nauczycieli.

  Aleksander Nawarecki (ur. 19 kwietnia 1955 w Katowicach) – polski historyk i teoretyk literatury, profesor Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Teorii Literatury). Autor wielu książek i podręczników (m.in. Przeszłość to dziś - podręcznik języka polskiego do klasy II liceum i technikum; cz. II - Romantyzm; wraz z Dorotą Siwicką). Juliusz Migasiewicz (ur. 21 sierpnia 1953 r. w Kaliszu) – polski profesor nauk kultury fizycznej, specjalizujący się w teorii sportu i teorii wychowania fizycznego, trener lekkoatletyki, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 2008 roku.

  Historia powszechna: wiek XVIII – podręcznik akademicki do historii powszechnej XVIII w. autorstwa prof. dr. hab. Emanuela Rostworowskiego. Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - jeden z 3 i największy z wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, powstały w 1950 roku wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk o kulturze fizycznej, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Wychowania Fizycznego jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się: 1 instytut i 7 samodzielnych katedr.

  Podręcznik (potocznie: podstawka) oznacza w grach fabularnych zawarty w formie kilkusetstronicowej książki, zazwyczaj bogato ilustrowanej system. Oprócz systemu w podręczniku można znaleźć fragmenty prozy opartej na danym systemie, porady dla graczy i Mistrzów Gry, przykładowe scenariusze. Twórcy komercyjnych podręczników cyklicznie lub nieregularnie tworzą także do nich dodatki, zawierające szersze opisy świata, typy czy rasy postaci itp. Bestiariusz — część podręcznika do gry fabularnej, gry komputerowej bądź też książki fantasy, w której zamieszczone są opisy zwierząt, stworzeń i potworów zamieszkujących świat gry (lub świat przedstawiony w książce), wraz z ich charakterystykami. Bestiariusze często podzielone są na części lub działy z potworami konkretnych rodzajów, np. zwierzęta, nieumarli, demony, itd. Bestiariusz może przybrać także formę osobnego dodatku do gry fabularnej, szczególnie gdy w podręczniku podstawowym dział ten jest znacznie skrócony lub nieobecny.

  Piotr Paweł Petrykowski (ur. 27 czerwca 1956 roku w Toruniu) – polski pedagog, specjalizujący się w - teorii wychowania, edukacji regionalnej i pedagogice społecznej.

  Dodano: 06.02.2012. 15:25  


  Najnowsze