• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Peter Bielik otrzyma doktorat h.c. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  12.04.2012. 15:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ekonomista ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze prof. dr hab. Peter Bielik odbierze 13 kwietnia w Krakowie doktorat honorowy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja (UR). Uczony współpracuje z krakowską uczelnią na polu wydawniczym oraz naukowym.

  W ostatnich kilku latach więzi zacieśniły się, a szczególnie ważna była wspólna organizacja Forum Polsko-Ukraińsko-Słowacko-Czesko-Węgierskiego.

  Jak informuje rzeczniczka UR Izabella Majewska, od lipca 2010 roku prof. Bielik jest rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. Ma już tytuły honorowe uczelni węgierskiej i dwóch hinduskich.

  Peter Bielik urodził się w 1952 r. w Nitrze. W latach 1972-1977 studiował na tamtejszym Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Rolniczej, uzyskując tytuł inżyniera. W latach 1977-1981 odbył studia doktoranckie w Katedrze Ekonomiki. Po ich zakończeniu, w 1981 roku, przedłożył i obronił dysertację "Zarządzanie jako instrument efektywności w przedsiębiorstwie rolnym", która stanowiła podstawę do nadania tytułu kandydata nauk ekonomicznych. W 1987 r. obronił prace habilitacyjną "Zróżnicowanie wydajności w gospodarstwach rolnych", uzyskując tytuł docenta w zakresie nauk ekonomicznych. W roku 2000 został mianowany profesorem tytularnym w zakresie nauk ekonomicznych oraz zarządzania i nadal zatrudniony jest na stanowisku profesora w Katedrze Ekonomiki.

  Prof. Bielik współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. w USA, Holandii, Portugalii, Węgrzech, Tajlandii, Indiach, Indonezji, Chinach, Irlandii, Rumunii, Rosji, Grecji, Albanii, Hiszpanii, Belgii, Czechach, Ukrainie, Anglii i Polsce - jako kierownik lub uczestnik programów badawczych.

  Jest członkiem 22 organizacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym takich jak Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych, Europejskie Stowarzyszenie Dziekanów, Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, International Agri MBA Network, a także wielu organizacji krajowych (w Czechach, Serbii i Tajlandii).

  W działalności naukowej i badawczej prof. Bielik porusza się w obszarach mikroekonomii, makroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw oraz ekonomiki działów i gałęzi. Podejmował różnorodne zagadnienia (w tym projekty) dotyczące ekonomicznych relacji międzynarodowych w gospodarce żywnościowej, integracji europejskiej, zastosowania sektorowych modeli do oceny różnych scenariuszy polityki rolnej, wpływu polityki UE na rolnictwo Słowacji. Prowadził także mikroekonomiczną analizę restrukturyzacji słowackiego rolnictwa, wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa słowackiego, czy też technicznej, technologicznej i ekonomicznej efektywności produkcji.

  Do zasług prof. Bielika zalicza się przyznanie Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania miana najlepszego wydziału ekonomicznego w całej Słowacji, a Uniwersytetowi Rolniczemu w Nitrze - jednego z najlepszych uniwersytetów rolniczych w Europie. Z inicjatywy uczonego w Nitrze utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Programów Unii Europejskiej, którego celem jest pomoc w rozwijaniu współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia, badań oraz aktywizacji przedsiębiorczości i działalności kulturalnych.

  Profesor utrzymuje bardzo ścisłe kontakty zawodowe z praktyką rolniczą. Jest autorem kilkudziesięciu planów rozwojowych, koncepcji i studiów wykonanych na zlecenie przedsiębiorstw rolnych i przetwórczych. Pełni stałą funkcję doradcy przy Ministerstwie Rolnictwa Słowacji. Jest wykładowcą i ekspertem Agroinstytutu w Nitrze. Prowadzi działalność konsultingową dla przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego oraz działalność szkoleniową dla menedżerów agrobiznesowych na Słowacji.

  Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Peterovi Bielikowi odbędzie się o godz. 11.00 w auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Al. 29 listopada 46).

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (słow. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) – publiczna uczelnia wyższa w Nitrze na Słowacji. Została założona 1 stycznia 1946 roku. Obecnie (2012) rektorem uczelni jest prof. Ing. Peter Bielik. Jacek Kieć (zm. 22 sierpnia 2013) – polski agronom, specjalista w zakresie uprawy roślin, prof. dr hab. inż., wieloletni pracownik i profesor nadzwyczajny Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Autor podręczników akademickich oraz skryptów naukowych. Władysław Baka (ur. 24 marca 1936 w Boksyckiej) – bankowiec, działacz polityczny, ekonomista, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zatrudniony jest od 1959. Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1958. W 1966 obronił doktorat zaś w 1971 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Profesorem nadzwyczajnym został w 1977.

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową. Alojzy Z. Nowak (ur. 29 marca 1956), prof. dr hab. – profesor tytularny nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Jego praca naukowa jest przede wszystkim skupiona na międzynarodowych stosunkach gospodarczych, bankowości, zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych oraz rynku kapitałowym. Doktorat (1991) związany był z polityką pieniężną, natomiast habilitacja (1995) dotyczyła finansów i bankowości. W latach 1996-2002 profesor ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2002 – przyznanie tytułu profesora tytularnego na tym uniwersytecie. Studia zagraniczne: Stany Zjednoczone (Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign) i Wielka Brytania (Exeter University) oraz Niemcy (Wolny Uniwersytet Berlina). Długoletni dziekan Wydziału Zarządzania (Uniwersytet Warszawski) i pracownik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej NBP. Od czerwca 2012 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Od czerwca 2012 Członek Rady Nadzorczej PZU SA. Laureat wielu nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i zagranicą, autor lub współautor kilkudziesięciu podręczników i jeszcze większej liczby artykułów w renomowanej prasie naukowej.

  Rudolf Michałek (ur. 1 lutego 1941 w Pewelce) – prof. dr hab. inż., dr h.c. multi, profesor zwyczajny, specjalista w zakresie inżynierii rolniczej, uczony, dydaktyk i organizator nauki. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W latach 1985-1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji z ramienia ZSL. Jest kierownikiem Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będąca najmłodszym wydziałem uczelni. Powstał w październiku 2006 roku, mimo że idea jego powołania narodziła się pod w latach 90. XX w., kiedy to powołano specjalność ekonomika gospodarki żywnościowej (rok akademicki 1993), a na jej podstawie, w roku 1996 utworzono nowy kierunek nauczania – Ekonomia. W skład nowopowstałego Wydziału Ekonomiczno-Społecznego weszły: Katedra Ekonomii, Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej (z Wydziału Rolniczego), Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa (z Wydziału Technologii Drewna), Pedagogiki oraz Nauk Społecznych (z Wydziału Ogrodniczego).

  Chór Akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego - chór mieszany działający w strukturach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowany przez dyrygenta dra Tadeusza Buczkowskiego. Jest jedynym tego typu zespołem funkcjonującym w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. Skupia on przede wszystkim studentów, absolwentów i pracowników naukowych swojej macierzystej uczelni, a także innych szczecińskich ośrodków dydaktycznych. Obecnie skład zespołu wynosi około 60 osób. Antoni Mickiewicz (ur. 6 marca 1941 w Różance) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, zajmujący się problematyką ekonomiki rolnictwa i doradztwa rolniczego.

  Karol Kukuła (ur. w 1948 roku) - profesor zwyczajny dr hab. - kierownik Katedry Statystyki Matematycznej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na Wydziale Rolniczo-Ekonomiczym. Zawodowo zajmuje się statystyką matematyczną, ekonometrią oraz badaniami operacyjnymi. Jest autorem wielu książek związanych ze statystyką. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Tytuł profesora otrzymał 22 stycznia 2003 r.

  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – największy i najstarszy wydział tej uczelni. Jego początki sięgają 1890 roku, kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w samodzielny Wydział Rolniczy UJ. Wydział ten stał się podstawą powołania w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej, od 1972 r. Akademii Rolniczej. Odegrał on dużą rolę, nie tylko w kształceniu studentów, ale również kadry naukowej, która przyczyniła się do rozwoju Uczelni i powstania w jej strukturach nowych wydziałów. W 2001 r. nazwę Wydziału Rolniczego zmieniono na Rolniczo-Ekonomiczny.

  Mirosław Kwieciński (ur. 5 maja 1954 w Dębicy) – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Twórca i popularyzator polskiej teorii wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego jako fundamentalnego narzędzia ekspansji i ochrony zasobów w działalności przedsiębiorstw. Autor pierwszej polskiej monografii z tego zakresu oraz autor, współautor i współredaktor ponad 40 prac, artykułów i referatów poświęconych problematyce wywiadu gospodarczego i ochrony informacji w procesach zarządzania. Tadeusz Baczko (ur. 1948 w Warszawie) – profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W latach 2002-2004 dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Mikroekonomista. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z transformacją polskiej gospodarki oraz jej innowacyjnością i innowacyjnością polskich przedsiębiorstw.

  Włodzimierz Karaszewski (ur. 21 grudnia 1949) polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność - ekonomika inwestycji, profesor nadzwyczajny i prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania tej uczelni, w latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora uczelni ds. ekonomicznych i rozwoju. Tadeusz Hunek (ur. 1932, zm. 2013) – prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Specjalista ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej. Wieloletni pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, kierownik Zakładu Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Obszarów Wiejskich.

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej powstała w 1995 r., uzyskując uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing. Obecnie prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe i MBA. W roku 2012 WSB w Dąbrowie Górniczej otrzymała uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W 2008 przyznano szkole Srebrny Medalem Jana Masaryka. W 2013 roku w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskał kategorię A . Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Dni Owada, właściwie Ogólnopolskie Dni Owada – doroczna impreza, która od 2000 roku organizowana jest na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w majowy lub czerwcowy weekend. Jej pomysłodawcą i koordynatorem jest prof. dr hab. Kazimierz Wiech, a organizatorem imprezy od roku 2007 jest mgr inż. Patrycjusz Nowik, będący doktorantem w Katedrze Ochrony Roślin.

  Dodano: 12.04.2012. 15:53  


  Najnowsze