• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przekształcanie UE w innowacyjne społeczeństwo - nowy blog zaprasza do publicznej debaty

  09.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw przy Komisji Europejskiej (DG ENTR) rozpoczęła w formie dziennika sieciowego (blogu) otwarte konsultacje na temat unijnej polityki innowacji. Członkowie zespołu eksperckiego zamieścili swoje pomysły na zwiększenie innowacyjności Europy, a internauci mogą je komentować, głosować na nie i dzielić się swoimi własnymi pomysłami od 7 lipca do 31 sierpnia. Opinie zostaną wykorzystane przez zespół do przedłożenia Komisji na początku jesieni rekomendacji do Europejskiego Planu Innowacji.

  Zespół składa się z sześciu liderów o ustalonej pozycji w takich dziedzinach jak biznes, prawo, zarządzanie i bankowość - od Cisco Internet Business Solutions Group, poprzez Kone Corporation, Next-Ingegneria dei Sistemi, Basf Aktiengesellschaft, CSOB Bank, po Uniwersytet w Gothenburgu. Pomysły ekspertów oraz te zgłoszone przez internautów w ciągu kolejnych kilku tygodni będą materiałem na plan innowacji, o którego opracowanie zaapelowała Rada Unii Europejskiej w grudniu 2008 r.

  "Społeczeństwo oparte na wiedzy nie wystarczy" - napisał zespół w uznaniu dla działań europejskich ustawodawców zmierzających do zapewnienia Europie pozycji lidera w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. "Europa musi stworzyć innowacyjne społeczeństwo, gdzie wiedza jest szybko i szeroko wykorzystywana dla korzyści i rozwoju społeczeństwa."

  Eksperci są przekonani, że Europa nie inwestuje efektywnie w "infrastrukturę, kompetencje, kreatywne środowisko i biznes niezbędne dla innowacji XXI wieku". Podkreślili również, iż z uwagi na złożoność i długotrwałość procedury pozyskania publicznej pomocy dla innowacji, kiedy kapitał prywatny przejawia tendencje do wspierania jedynie inwestycji o niskim ryzyku, "ludzie, przedsiębiorcy i firmy z ambitnymi i kreatywnymi pomysłami zdobywają jedynie ograniczone wsparcie, napotykając liczne bariery".

  Proponowane są konkretne działania w ramach pięciu ogólnych rekomendacji: "poszerzenie koncepcji innowacji"; "inwestowanie w przyszłe infrastruktury"; zwiększanie "prędkości i synchronizacji"; wspieranie "nowych miejsc dla nowych typów współpracy"; oraz wprowadzenie "innowacyjnych modeli finansowania".

  Niektóre z rekomendacji staną się z pewnością przyczynkiem do poważnych przemyśleń. Na przykład zespół sugeruje, że każde europejskie gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo i budynek publiczny powinny być wyposażone w światłowody, aby umożliwić obywatelom dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych. Twierdzi również, że UE powinna być "pierwszym regionem, który wdroży zintegrowaną, ponadgraniczną, inteligentną sieć interoperacyjną o wspólnych standardach, do której przyłączone będzie każde gospodarstwo domowe".

  "Prędkość i zakres decydują o innowacyjności" - czytamy w blogu. "Obecne struktury i instytucje europejskie reagują zbyt wolno i fragmentarycznie, co oznacza, że pomysły wypracowane tutaj są skuteczniej rozwijane przez innych, gdzie indziej."

  Zespół postuluje, że co najmniej jeden procent wszystkich publicznych budżetów ministerialnych w każdym państwie unijnym powinien być przeznaczony na innowacje. Apeluje również o stworzenie nowych systemów, które mógłby czerpać z kompetencji starszych obywateli (partnerstwo z seniorami).

  Cytując Helsinki Design Lab, finansowane ze środków przedsiębiorstw prywatnych i państwowych w celu połączenia projektów, technologii i użytkowników w ramach projektów innowacyjnych, zespół podkreśla wagę inwestowania w "kulturalne i twórcze instytucje, organizacje i sieci pełniące rolę interdyscyplinarnych mediatorów na rzecz innowacji, kreatywnych treści i nowej wiedzy".

  "System finansowy nie sprawdza się w innowacji" - jak pisze zespół. "Istniejąca pomoc dla mniejszych lub innowacyjnych przedsiębiorstw (granty, kapitał zalążkowy czy podwyższonego ryzyka, gwarancje kredytowe) jest fragmentaryczna i nie mobilizuje skutecznie ani konsekwentnie prywatnego sektora do inwestycji." Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska powinny wspólnie pracować nad "stworzeniem nowych modeli finansowana międzynarodowych partnerstw, korporacyjnych inwestycji na rzecz szybkiego wzrostu oraz społecznych funduszy innowacyjnych".

  Zespół zaleca również "zachęcanie do ogólnounijnej aktywności, budowanie rynku transakcji i dzielenia się własnością intelektualną, umożliwianie uniwersytetom, publicznym organizacjom badawczym i małym przedsiębiorstwom poszukiwania lepszych partnerów, inwestorów i godziwszych cen za ich własność intelektualną, umiejętności i wiedzę oraz dostęp do niewykorzystanej własności intelektualnej większych uczestników".

  Jeśli chodzi o infrastrukturę, zespół podkreśla, że "sieci energetyczne XX w. wymagają dostosowania do ekologicznej gospodarki, wytwarzania na dużą skalę energii ze źródeł odnawialnych, masowego transportu energii elektrycznej, domów funkcjonujących w systemie zero emisji oraz do inteligentnego zarządzania energią". Podczas gdy eksperci uznają unijną platformę technologiczną i wsparcie dla badań i rozwoju inteligentnych sieci, ubolewają nad faktem, że nie ma "jasnego strategicznego planu działania w zakresie wdrożenia inteligentnych sieci [albo] w kluczowych obszarach takich jak reakcja strony popytowej, ponadgraniczna konkurencja detaliczna czy standaryzacja inteligentnych systemów pomiarowych".

  Pomysły i debaty pojawiające się w ramach otwartych konsultacji dostępne są za pośrednictwem wielu portali społecznościowych. Zespół ma nadzieję, że jego działania podniosą skuteczność Europejskiego Planu Innowacji oraz staną się integralną częścią szerszej debaty nad strategią lizbońską po 2010 r.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Innovation Unlimited:
  http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/

  KE, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw, Innowacja:
  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation

  Źródło danych: Innovation Unlimited
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Innovation Unlimited

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”. Źródło innowacji jest pojęciem, które w literaturze ma wiele różnych ujęć. Źródło innowacji „obejmuje zarówno impulsy, przyczyny, jak i miejsca (instytucje, grupy osób), tworzenia nowej wiedzy technicznej oraz czynniki warunkujące ten proces”. K.B. Matusiak wskazuje, że źródłem innowacji jest wiele aspektów, które warunkują powstanie nowej wiedzy technicznej. Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi. Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro.

  CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Proximus S.A. - integrator IT, specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych (produkcja dyskretna i ciągła), energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych. Obszar działania firmy to Polska oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Ogromną wartością integratora IT jest zespół ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy w wielu złożonych projektach informatycznych.

  Zarządzanie innowacjami (angielski: Innovation Management, Managing Innovation) - specjalność naukowa w obszarze nauk ekonomicznych podejmująca problematykę innowacji w przedsiębiorstwach.

  Sieć innowacyjna – forma organizacji przedsiębiorstw, osób, instytucji wspólnie przyczyniających się do rozwoju innowacji. PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji.

  Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi. Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych.

  Regionalny System Innowacji (RSI) - zbiór różnorodnych instytucji (podmiotów), interakcji i zdarzeń wpływających na procesy innowacyjne w regionie. W wyniku powiązań sieciowych i efektów synergii, prowadzą one do zwiększenia zdolności absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie.

  Bezpośrednią inspiracją do rozważań nad RSI była koncepcja Narodowego Systemu Innowacji (NSI) Prywatyzacja oddolna – proces rozwoju sektora prywatnego, niebędący wynikiem denacjonalizacji, ale tworzenia nowych przedsiębiorstw przez prywatnych inwestorów. Wywarła ona istotny wpływ na rozwój sektora prywatnego w Polsce, ponieważ wiązała się z zakładaniem nowych przedsiębiorstw prywatnych, zarówno polskich, jak i z udziałem kapitału zagranicznego.

  Dodano: 09.07.2009. 15:11  


  Najnowsze