• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyspieszanie wzrostu - Komisja zapowiada 80 mld EUR na badania naukowe i innowacje

  02.12.2011. 19:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 30 listopada Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, zapowiedziała pakiet proponowanych środków o wartości 80 mld EUR, który ma zapewnić europejskim badaniom naukowym, innowacyjności i konkurencyjności tak potrzebną stymulację.

  W przypadku akceptacji przez Radę i Parlament Europejski, Horyzont 2020 stanie się kamieniem węgielnym unijnej inicjatywy "Unia innowacji" - flagowej strategii Europa 2020, której celem jest budowanie europejskiej bazy naukowo-technologicznej oraz konkurencyjności przemysłowej.

  Komisarz Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: "Potrzebujemy nowej wizji europejskich badań naukowych i innowacji w radykalnie zmienionych warunkach ekonomicznych. Program Horyzont 2020 będzie bezpośrednim bodźcem dla gospodarki i zapewni bazę naukowo-technologiczną oraz konkurencyjność przemysłu na przyszłość, niosąc obietnicę inteligentniejszego, bardziej zrównoważonego i inkluzywnego społeczeństwa."

  W uzupełnieniu tej zapowiedzi Komisarz Androulla Vassiliou przedstawiła Strategiczny Plan Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), który zostanie dofinansowany na kwotę 2,8 mld EUR z budżetu programu Horyzont 2020. Ponadto Wiceprzewodniczący Antonio Tajani zapowiedział nowy, komplementarny program, z dodatkowym budżetem w wysokości 2,5 mld EUR, mający pobudzić konkurencyjność i innowacyjność wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Wszystkie te nowe programy rozpoczną się w 2014 r. i będą realizowane do 2020 r., po zakończeniu w 2013 r. bieżącego programu ramowego na rzecz badań naukowych Komisji, czyli Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W odróżnieniu od wcześniejszych programów badań naukowych, Horyzont 2020 po raz pierwszy łączy wszystkie środki na finansowanie badań naukowych i innowacji w jeden program. Nacisk kładziony jest głównie na przekształcanie przełomowych odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które stwarzają możliwości biznesowe i podnoszą poziom życia Europejczyków.

  Kolejną ważną cechą programu Horyzont 2020 jest usprawniona obsługa. Podjęto intensywne działania w celu ograniczenia biurokracji i uproszczenia procedur, aby ułatwić naukowcom i innowatorom dostęp do potrzebnego im finansowania. Jednym z głównych celów jest skrócenie czasu przyznawania dofinansowania od złożenia wniosku, średnio o 100 dni, co oznacza możliwość szybszego rozpoczynania prac nad projektami.

  Kwotę 24,6 mld EUR w budżecie odłożono na naukę; nastąpił także wzrost dofinansowania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) o 77%, tj. do kwoty 13,2 mld EUR. ERBN wspiera najbardziej utalentowanych i kreatywnych naukowców w prowadzeniu pionierskich badań o najwyższej jakości w Europie.

  Kolejnym programem, który wspiera indywidualnych naukowców jest program Działania Marie Curie, który umożliwił już od swojego uruchomienia w 1996 r. ponad 50.000 naukowcom kształcenie się, mobilność i rozwój umiejętności. Zgodnie z propozycją Komisarz Geoghegan-Quinn, program ten otrzyma dalsze 5,75 mld EUR.

  Kwota 17,9 mld EUR została przeznaczona dla wiodących podmiotów w innowacjach przemysłowych. Obejmuje ona główną inwestycję, rzędu 13,7 mld EUR, w kluczowe technologie oraz większy dostęp do kapitału i wsparcia dla MŚP.

  Suma 31,7 mld EUR poświęcona będzie na rozwiązanie ważnych problemów w ramach sześciu głównych tematów: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt; bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i nadmorskie oraz biogospodarka; bezpieczna, czysta i wydajna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; działania w dziedzinie klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami i surowce; inkluzywne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

  Komisja chce również większej otwartości programu Horyzont 2020 dla uczestników z całej Europy poprzez wykorzystywanie synergii z funduszami polityki spójności UE. Program Horyzont 2020 zidentyfikuje potencjalne centra doskonałości w regionach, osiągające gorsze od spodziewanych wyniki i zaoferuje im doradztwo strategiczne i wsparcie, podczas gdy unijne fundusze strukturalne mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia wszelkich koniecznych modernizacji infrastruktury i sprzętu.

  Kwota 3,5 mld EUR będzie przeznaczona na zwiększenie i rozszerzenie wykorzystania instrumentów finansowych, które wpływają na pobudzenie akcji kredytowej instytucji finansowych sektora prywatnego. W przeszłości działania te okazały się skuteczne w stymulowaniu prywatnych inwestycji w innowacje, które przekładają się bezpośrednio na wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Na MŚP przeznaczono kwotę około 8,6 mld EUR w dowód uznania ich kluczowej roli w innowacjach.

  Program Horyzont 2020 przeznaczy niemal 6 mld EUR na rozwijanie europejskiego potencjału przemysłowego w kluczowych technologiach wspomagających (KET), takich jak fotonika, mikroelektronika i nanoelektronika, nanotechnologie, zaawansowane materiały i zaawansowane wytwarzanie oraz przetwarzanie i biotechnologia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Fraternité2020 to europejska inicjatywa obywatelska, która została założona w 2010 roku przez Europejską Sieć Obywateli. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie programów wymian międzynarodowych (EVS – Wolontariat Europejski, Erasmus, itp.) na obszarze Unii Europejskiej. Wspieranie tych programów, miało by polegać między innymi na przeznaczaniu dla nich większych środków z budżetu UE. Za cel Fratemité2020 stawia sobie także, aby 20% Europejczyków spędziło co najmniej 20 tygodni w innym kraju europejskim do końca 2020 roku. Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Altair (wcześniej znany pod nazwą Lunar Surface Access Module - ang. Moduł Dostępu (do) Powierzchni Księżyca - oznaczany także skrótem LSAM) był projektowanym w ramach Programu Constellation amerykańskim lądownikiem księżycowym, który miał pozwolić na ponowne lądowanie ludzi na Księżycu około roku 2020. W 2010 roku program Constellation został anulowany. Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi.

  Program Operacyjny Pomoc Techniczna: Dokument opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, gwarantujący środki na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Celem programy jest zagwarantowanie sprawnego i efektywnego realizowania założeń polityki spójności w latach 2014-2020. Máire Geoghegan-Quinn (ur. 5 września 1950 w Galway) – irlandzka polityk, od lutego 2010 komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej José Barroso.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Karta Brukselska – deklaracja zaproponowana na rowerowej konferencji Velo-city 2009. To także zobowiązanie miasta sygnatariusza, że do 2020 roku wprowadzi zmiany promujące transport rowerowy w mieście.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu. Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania.

  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – program współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w Polsce w latach 2007-2013. Jest to jedyny tego rodzaju program ponadregionalny w skali Unii Europejskiej. Ma na celu rozwój społeczno-gospodarczy pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej były regionami najsłabiej rozwiniętymi w całej Unii. Program jest krokiem na drodze do wyrównania szans rozwojowych oraz unowocześnienia wielu sfer życia Polski Wschodniej. Z jego środków (około 2,8 mld euro) dofinansowywane są przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury uczelni, wspieraniem innowacji, dostępem do Internetu w Polsce Wschodniej, rozwojem miast, budową dróg i obwodnic oraz rozwojem turystyki (patrz: osie priorytetowe). Stanowi on dopełnienie innych programów europejskich: regionalnych programów operacyjnych, które obejmują województwa, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. 125. Sesja MKOl odbyła się w hotelu Buenos Aires Hilton w Buenos Aires w dniach 7-10 września 2013. Podczas Sesji został wybrany gospodarz Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku, a także nowy prezydent MKOl. Ogłoszona została także ostatnia, 26. dyscyplina, która będzie rozgrywana na Igrzyskach w roku 2020.

  Dodano: 02.12.2011. 19:17  


  Najnowsze