• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rusza Letnia Akademia Ekonomii - program SGH dla gimnazjalistów

  31.05.2011. 08:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ruszyła rekrutacja na III edycję Letniej Akademii Ekonomii (LAE) organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Tygodniowy cykl spotkań dla gimnazjalistów ma na celu wprowadzenie młodzieży w podstawowe zagadnienia ekonomiczne.

  Udział w programie jest nieodpłatny, a zajęcia odbędą się w dniach 11-15 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona - w zajęciach może wziąć udział tylko 60 osób. Organizatorzy zachęcaj do uczestnictwa w programie uczniów klas I i II gimnazjów z Warszawy i okolic.

  Dla zainteresowanych ekonomią gimnazjalistów SGH przygotowała cykl interaktywnych spotkań, podczas których eksperci Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH będą opowiadali o podstawach funkcjonowania gospodarki, o handlu zagranicznym, mechanizmach i regulacjach rynkowych.

  Zajęcia będą obejmować wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje w formie seminaryjnej. Jak informują organizatorzy, prezentowane na zajęciach treści, dobrane specjalnie dla tej grupy wiekowej, będą przedstawiane w przystępny i interesujący sposób. Zakres poruszanych zagadnień nie będzie powielał tematów poruszanych na fakultatywnych zajęciach z ekonomii czy przedsiębiorczości realizowanych w wybranych szkołach.

  "Naszą ideą jest zainteresowanie młodzieży ekonomią i zachęcenie do dalszego kształcenia w tym kierunku - deklaruje dyrektor Centrum Marcin Dąbrowski. - Bardzo pozytywna ocena dwóch ubiegłych edycji zajęć skłoniła nas do uruchomienia zajęć i w tym roku".

  Wakacyjny kurs dla młodzieży stanowi uzupełnienie oferty zajęć dla najmłodszych, czyli realizowanych od trzech lat w SGH zajęć z zakresu ekonomii dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych (Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, www.uniwersytet-dzieciecy.pl) oraz programu edukacji gimnazjalistów - Akademii Młodego Ekonomisty (www.gimversity.pl) - wyjaśniają organizatorzy letniej akademii.

  Szczegółowe informacje o LAE i formularz zgłoszeniowy można znaleźc na stronie internetowej: www.cren.pl/lae/

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem nie będące częścią obowiązkowego programu szkolnego i mające charakter fakultatywny. Wyróżnia się różne typy zajęć: mające przygotowywać do egzaminów, zdobywania dodatkowej wiedzy w interesujących ucznia zagadnieniach, naukę języków obcych itp. Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Według definicji Wincentego Okonia to: Stanowisko ogniowe (SO) - miejsce zajęte lub przygotowane do zajęcia przez broń w celu prowadzenia z niego ognia. Jest to również rejon zajęty lub przygotowany do zajęcia przez działo do wykonania zadań ogniowych. Kształcenie zintegrowane – system nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, (zgodnie z nową podstawą programową nazwa została zmieniona na edukację wczesnoszkolną) polegający na łagodnym przejściu od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Nauczyciel prowadzi te zajęcia według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. W kształceniu zintegrowanym nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania i nie stawia się ocen punktowych. Stosuje się oceny opisowe (wyjątek stanowi ocena z religii).

  Zajączkowski (forma żeńska: Zajączkowska; liczba mnoga: Zajączkowscy) – polskie nazwisko, pochodzące od nazw miejscowości: Zajączkowice i Zajączków. Pałac Młodzieży w Gdańsku – publiczna placówka wychowania pozaszkolnego (jednostka budżetowa miasta Gdańsk), zapewniająca szerokim kręgom dzieci i młodzieży możliwość czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnych formach zajęć w zakresie muzyki, plastyki, teatru, tańca, żeglarstwa, informatyki. Zajęcia prowadzone są w formie kół zainteresowań. Prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe w przeszło 163 pracowniach, klubach i zespołach dla około 6 tysięcy uczestników stałych i okazjonalnych w wieku 3-25 lat.

  Dziennik lekcyjny - druk ścisłego zarachowania, dokumentujący zajęcia lekcyjne (edukacyjne) w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jest drukiem w postaci książki, zawierający otwieraną listę uczniów, ich dane osobowe, rubryki na tematy zajęć edukacyjnych, oceny przedmiotowe i miejsca na uwagi (lub pochwały). Zajęcia edukacyjne - zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych.

  IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) - specjalny tryb organizacji kształcenia w szkole wyższej, który umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie do 50% kontrolowanych zajęć. Szczegółowo organizację IOS normuje zazwyczaj regulamin IOS oraz ITS uchwalany przez radę wydziału. Student wybiera opiekuna naukowego i po konsultacji z nim oraz osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne przedstawia harmonogram IOS prodziekanowi ds. dydaktycznych. Jako że IOS jest szczegółowo regulowany w odrębnych regulaminach każdego z wydziałów najpewniejsze informacje można uzyskać zapoznając się z takim regulaminem. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski.

  Zajączek błotny (Nesolagus netscheri) – gatunek ssaka, należący do rzędu zajęczaków, z rodziny zającowatych. Żyje jedynie w górach Barisan na Sumatrze. Jest to gatunek krytycznie zagrożony, głównie z powodu wycinki lasów i utraty miejsc siedliskowych.

  Sasinowie południowe plemię pruskie. Staropruski wyraz sasins oznaczał zająca. Czasem tereny zajmowane przez Sasinów określano ziemią zajęcy.

  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów. Haemodipsus lyriocephalus – gatunek wszy z rodziny Polyplacidae. Powoduje wszawicę. Pasożytuje na zającu szaraku (Lepus europaeus), zającu bielaku (Lepus timidus), Lepus sinensis, zającu tolaj (Lepus tolai), zającu polarnym (Lepus arcticus). Wszy te mogą roznosić wśród zajęcy tularemię.

  Dodano: 31.05.2011. 08:19  


  Najnowsze