• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rząd będzie wspierał centra badawcze, usług i doskonałości biznesowej

  22.07.2010. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rząd ustanowił trzy wieloletnie programy inwestycyjne wpierające centra badawcze, usług i doskonałości biznesowej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Dzięki nim ma powstać ok. 1,2 tys. miejsc pracy, głównie dla osób z wyższym wykształceniem.

  Jak poinformował CIR, działająca w Polsce od 2005 r. firma Citibank International planuje utworzyć w Polsce centrum doskonałości procesów biznesowych. Będzie ono zlokalizowane w trzech miastach - Warszawie, Łodzi i Olsztynie - i zajmować się m.in monitorowaniem transakcji swych klientów pod kątem prania brudnych pieniędzy, powiernictwem papierów wartościowych, obsługą rachunków bankowych, zarządzaniem ryzykiem kredytowym oraz zabezpieczeniami i gwarancjami.

  Inwestycja ma otrzymać 1 mln 425 tys. zł wsparcia z budżetu państwa na utworzenie nowych miejsc pracy. Inwestor zobowiązał się zainwestować w projekt 1 mln 426 tys. zł i utworzyć 350 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane do końca 2012 r.

  Spółka Geoban zamierza utworzyć w naszym kraju centrum usług zlokalizowane w Gdyni i Wrocławiu. Firma zobowiązała się zainwestować w projekt 1 mln 460 tys. zł i utworzyć 447 nowych miejsc pracy, w tym 381 dla osób z wyższym wykształceniem. Inwestycja ma otrzymać 1 mln 647 tys. zł z budżetu państwa.

  Obaj inwestorzy zobowiązali się do utrzymania przedsięwzięcia przez co najmniej 5 lat. Zadeklarowali też, że nawiążą współpracę z firmami z regionu, co przyczyni się do powstania w otoczeniu inwestycji kolejnych kilkudziesięciu miejsc pracy.

  CIR poinformował, że Rada Ministrów będzie także wspierać Centrum Badawczo-Rozwojowe, które spółka Tieto Poland utworzy we Wrocławiu i w Szczecinie. Ma tam powstać 500 nowych miejsc pracy. Nakłady inwestycyjne wyniosą 4 mln zł. Łączne wsparcie z budżetu państwa na realizację programu w latach 2010-2011 wyniesie ponad 5,6 mln zł. Inwestycja ma mieć charakter innowacyjny i obejmować ma głównie usługi badawczo-rozwojowe. HER

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Pasywna polityka na rynku pracy – działania państwa na rynku pracy, które mają na celu likwidację skutków bezrobocia, ale bez wspomagania procesu powstawania nowych miejsc pracy. Polityka ta obejmuje różne formy pomocy finansowej dla bezrobotnych, jak zasiłki, jednorazowe odszkodowania dla osób zwalnianych z pracy, dodatki związane z wcześniejszym przechodzeniem na emeryturę. Przedsiębiorczość akademicka – termin oznaczający aktywność biznesową środowiska akademickiego, w tym studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. W wyniku takiej aktywności szkoła wyższa zaczyna funkcjonować na zasadach rynkowych, występując jako sprzedawca pewnych dóbr i usług, takich jak odpłatne specjalistyczne kursy czy nowoczesne technologie. Dochodzi tym samym do zjawiska komercjalizacji naukowego know-how, dzięki czemu możliwe jest osiąganie obopólnych korzyści zarówno przez pracowników akademickich, jak i partnerów naukowych (uczelnia) oraz biznesowych (inwestorzy). Gospodarka uzyskuje szerszy dopływ nowatorskich rozwiązań, kreowane są nowe rodzaje działalności gospodarczej, a powstawanie nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem przyczynia się do redukcji bezrobocia (także poprzez wzrost samozatrudnienia i wzrostu konkurencyjności gospodarki. Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach.

  program SPEC (ang. Support Programme for Employment Creation) - Program Wspierania Tworzenia Miejsc Pracy z zakresu polityki społecznej Unii Europejskiej. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy. Zainicjowany przez Radę Europy w 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej celem wspierania przedsięwzięć zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania dotychczasowego stanu zatrudnienia. Prace interwencyjne oznaczają wejście w stosunek prawny urzędu pracy i pracodawcy w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla określonej w umowie grupy osób znajdujących się w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zawarcie umowy stanowi podstawę refundacji części kosztów, które Pracodawca poniósł na skutek wynagrodzeń, nagród i obowiązkowych ubezpieczeń na rzecz zatrudnionych pracowników.

  Targi pracy (giełdy pracy) – przedsięwzięcie organizowane przez firmę lub organizację, mające na celu stworzenie okazji do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników. Targi pracy najczęściej organizowane są przez urzędy pracy, akademickie biura karier lub organizacje studenckie. Przedsięwzięcie inwestycyjne - inwestycja przewidziana do zrealizowania w określonym celu, miejscu i czasie. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowo inwestycje podstawową wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Przedsięwzięcie inwestycyjne może składać się z jednego lub kilku zadań inwestycyjnych.

  Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – jeden z instrumentów finansowych Unii Europejskiej w okresie 2000-2006. Celem inicjatywy wspólnotowej EQUAL było promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (stąd nazwa, ang. equal – równy), zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmował również działania na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy.

  Altkom Akademia S.A. – polska spółka specjalizująca się w edukacji informatycznej i biznesowej oraz produkcji i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla biznesu. Została założona w 1992 roku przez Tadeusza Alstera, który cztery lata wcześniej razem z Markiem Kobiałką utworzył świadczącą usługi IT firmę Altkom. Siedziba główna mieści się w Warszawie, a ośrodki szkoleniowe znajdują się w także w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni i Łodzi.

  Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce - BPCC), powstała w 1992 jako Brytyjska Izba Handlowa w Polsce (British Chamber of Commerce in Poland). W 1998 połączyła się z założoną w 1995 podobną izbą w Londynie. W 1997 zmieniono nazwę i jej statut, aby stała się izbą bilateralną oraz wspierającą wzajemną wymianę gospodarczą między Wielką Brytanią i Polską. Przy współpracy z członkami Izby oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi BPCC aktywnie realizuje program promocji polskich regionów, wspiera polskich eksporterów i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla Polaków – tak w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii.

  Internetowa Telewizja Miejska (i-tvm.pl) - powstała 1 stycznia 2013 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami jako wsparcie pomysłu młodych ludzi, którzy zgłosili się z taką inicjatywą . Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z programów refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk ze środków Funduszu Pracy. Projektowanie zintegrowane - jest to sposób realizacji inwestycji, który w optymalny sposób, pod względem współpracy zespołu projektowego, w skład którego wchodzą: architekt, inżynier, inwestor, wykonawca i użytkownik, pozwala stworzyć obiekt zrównoważony pod względem kosztów budowy jak i kosztów eksploatacji. Na każdym etapie projektowania przedstawiciele poszczególnych branży mają możliwość wyrażania własnych opinii na temat powstającego projektu, natomiast architekci są angażowani podczas prac wykonawczych. W fazie przygotowania koncepcji projektu architekt i specjalista z dziedziny efektywności energetycznej budynku stanowią podstawę zespołu projektowego odpowiedzialnego za powstanie projektu. Pozwala to na zaangażowanie kolejnych członków zespołu wraz z ich wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji, a także elektryki, na poszczególnych etapach powstawania inwestycji. Taki system współpracy pozwala na osiągnięcie konsensusu pośród osób włączonych w realizację inwestycji, a w rezultacie osiągnięcie perfekcyjnej jakości projektowanych i budowanych przedsięwzięć.

  Rezerwy na świadczenia pracownicze (ang. Provisions for employee benefits) – rezerwy na przyszłe zobowiązania podmiotu gospodarczego w stosunku do obecnie zatrudnionych pracowników, ujmowane w księgach rachunkowych spółki według ich wartości bieżącej na datę bilansową. Zobowiązania te wynikają z przepisów prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych pracy i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami lub zwyczaju panującego w danej spółce. Walijska Partia Pracy (en. Wales Labour Party, cy. Llafur Cymru) jest częścią brytyjskiej Partii Pracy działającą na terenie Walii. Jest największą z walijskich partii. Obsadza 2 z 4 walijskich miejsc w Parlamencie Europejskim, 29 z 40 walijskich miejsc w brytyjskiej Izbie Gmin, 26 z 60 miejsc w Walijskim Zgromadzeniu Narodowym oraz kontroluje 8 z 22 walijskich jednostek samorządowych.

  Przygotowanie zawodowe - jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy, według ustalonego programu pomiędzy urzędem pracy, pracodawcą i bezrobotnym, bez nawiązania stosunku pracy.

  Dodano: 22.07.2010. 15:17  


  Najnowsze