• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SGH wspólnie z paryską HEC otwiera studia z zarządzania ryzykiem

  30.08.2011. 15:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podyplomowe studia w języku angielskim z zarządzania ryzykiem otwiera w październiku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wspólnie ze specjalizującą się w zarządzaniu prestiżową paryską uczelnią HEC. Rekrutacja trwa.

  HEC School of Management zajęła 1. miejsce w najnowszym międzynarodowym rankingu "Financial Times" szkół biznesu prowadzących programy executive education.

  Zajęcia na kierunku Risk Management in International Business rozpoczną się w październiku i potrwają do lipca 2012 roku. Jak informuje SGH w przesłanym PAP komunikacie, studia są skierowane do szerokiej grupy osób zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji z zakresu identyfikowania i zarządzania czynnikami ryzyka w wybranych typach działalności gospodarczej. W swoim założeniu studia pozwolą na poznanie podstawowych założeń związanych z identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem biznesowym.

  "Studia uruchomiono w odpowiedzi na zaobserwowane na rynku zapotrzebowanie z zakresu wiedzy o ryzyku w działalności gospodarczej. Kryzys finansowy i postępujące problemy na rynkach finansowych bezpośrednio przekładają się na sytuację biznesu. Identyfikując brak tego typu specjalistów na rynku, zdecydowaliśmy się uruchomić właśnie taką inicjatywę edukacyjną" - mówi dr. hab. Grażyna Aniszewska, kierownik pierwszej edycji studiów.

  Uczestnicy uczyć się będą zarządzania ryzykiem w korporacjach międzynarodowych i na globalnych rynkach finansowych. Program studiów umożliwia uczestnikom poznanie metod identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem w biznesie międzynarodowym.

  Zajęcia będą prowadzić wykładowcy HEC School of Management, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i praktycy życia gospodarczego. Podczas zajęć w formie wykładów, warsztatów, studiów przypadku, a także pracy nad wspólnym projektem, poruszane będą tematy takie jak kryzysy i konflikty w organizacjach wielonarodowych, analiza ryzyka kredytowego, czy zarządzanie ryzykiem w bankach. Wśród profesorów z HEC Paris w zajęciach brać będą udział m.in. Joel Bessis oraz Philippe Pele Clamour.

  "Specjalistów z obszaru risk management o wykształceniu interdyscyplinarnym zaczyna w polskiej gospodarce brakować. Zwłaszcza, że coraz więcej firm zaczyna być świadomych zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zaczyna prowadzić aktywną politykę w zakresie zarządzania poszczególnymi obszarami ryzyka" - mówi prof. Aniszewska.

  SGH wraz z Ambasadą Francji przygotowuje także projekt pozwalający wprowadzić absolwentów studiów na rynek pracy. Zainteresowani słuchacze studiów będą mogli w przyszłości wziąć udział w stażach i praktykach zawodowych we francuskich firmach posiadających swoje przedstawicielstwa w Polsce.

  Więcej szczegółów na temat podyplomowych studiów Risk Management in International Business tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) jest certyfikatem oferowanym przez Project Management Institute (PMI). Certyfikat PMI-RMP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, szczególnie w zakresie profesjonalnego zarządzania ryzykiem w projekcie (identyfikacja i ocenianie ryzyka w projektach, minimalizacja i łagodzenie zagrożeń). ISO 31000 – standardy zarządzania ryzykiem ustalone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Celem ISO 31000:2009 jest dostarczenie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. ISO 31000 dostarcza uniwersalny model dla specjalistów oraz firm wdrażających procesy zarządzania ryzykiem i ma na celu zastąpienie obecnych standardów, metodologii i modeli, które różnią się między sobą w zależności od branży, tematu i regionu. Harvard Business School – amerykańska szkoła zarządzania, będąca wydziałem Harvard University. Od wielu lat znajduje się w czołówce szkół biznesu na świecie. W 2006 roku w światowym rankingu studiów MBA Business Week znalazła się na czwartym miejscu. W rankingu USNews na rok 2007 zajęła pierwsze miejsce w kategorii studiów magisterskich z zakresu zarządzania.

  Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej powstała w 1995 r., uzyskując uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing. Obecnie prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe i MBA. W roku 2012 WSB w Dąbrowie Górniczej otrzymała uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W 2008 przyznano szkole Srebrny Medalem Jana Masaryka. W 2013 roku w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskał kategorię A .

  Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów: Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  P2ware Planner Suite jest oprogramowaniem do zarządzania projektami stworzonym przez firmę P2ware i działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Przeznaczeniem oprogramowania jest wspomagania kierowników projektu w zarządzaniu projektami i programami. Lista funkcjonalności obejmuje m.in. tworzenie harmonogramu, zarządzanie budżetem, zarządzanie i przydzielanie zasobów do zadań, zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami, śledzenie postępu projektu, automatyczne tworzenie raportów, planowanie oparte na produktach, analiza ścieżki i łańcucha krytycznego czy też metoda wartości wypracowanej. System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS.

  Jerzy Nowakowski (ur. 1945) – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jego działalność naukowa skupia się przede wszystkim na bankowości, rynkach kapitałowych i zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (Wydział Finansów i Statystyki). W 2000 r. został profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej (nominacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kariera w Szkole Głównej Handlowej: wicedyrektor Instytutu Ekonometrii (1985-91), prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1996-1999), dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1999-2005). Autor ponad 180 publikacji naukowych (w tym książki, podręczniki, monografie, w których występuje głównie jako współautor). Promotor 25 prac doktorskich (finanse i bankowość). W 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu uhonorował „Bankowość – podręcznik akademicki” pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej nagrodą zespołową – wśród zespołu nagrodzonych znalazł się także prof. J. Nowakowski.

  Prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki (ur. 1945) – profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej Warszawie (Zakład Strategii Zarządzania w Handlu Zagranicznym, Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich) i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjalista w zakresie długookresowych zmian w gospodarce światowej, finansów międzynarodowych, integracji europejskiej (m.in. badacz zagadnień związanych z integracją walutową Polski w Unii Europejskiej) oraz w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów. Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi (dynamic business process management – dynamic BPM) – zarządzanie pozwalające na odpowiednio szybką (dla czynników krytycznych praktycznie natychmiastową) odpowiedź na zmieniające się istotne warunki działania (wewnętrzne lub zewnętrzne) oraz zindywidualizowane wymagania klientów, w oparciu o adaptacje procesów realizowane w czasie wykonywania procesów przez ich bezpośrednich wykonawców posiadających dostęp do skodyfikowanej wiedzy przedsiębiorstwa. Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi jest rozszerzeniem klasycznego (statycznego) zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w kierunku organizacji uczącej się, zgodnie z 3 poniższymi zasadami:

  Extreme Project Management (ang.), XPM - metodyka zarządzania projektami zaliczana do tzw. metodyk żwawych (zwinnych, ang. Agile Project Management). Wykorzystywana przy realizacji projektów np. o wysokim stopniu ryzyka. Termin z dziedzin ekonomii i zarządzania. Extreme Project Management stosowany jest najczęściej przy projektach informatycznych, np. tworzeniu oprogramowania. Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych - wewnętrzny organ Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialny za decyzje inwestycyjne, projektowania strategicznych założeń dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi, rekomendowania kierunków oraz oceny jego bieżącej realizacji, zasad które przygotowuje Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym.

  Zarządzanie procesami biznesowymi (ang. Business Process Management, BPM) – podejście do zarządzania koncentrujące się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) to dobrowolna organizacja sektora prywatnego, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, której głównym celem jest zapewnianie przywództwa myśli do kierownictwa wykonawczego i podmiotów zarządzających na kluczowych aspektach organizacyjnych zarządzania, etyki biznesu, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, oszustwa, i sprawozdawczości finansowej. COSO ustanowiła wspólny wewnętrzny model kontroli na podstawie którego firmy i organizacje mogą ocenić ich systemy kontroli. COSO jest wspierana przez pięć organizacji, w tym Institute of Management Accountants (IMA), American Accounting Association (AAA), Amerykański Instytut Biegłych Księgowych Publicznych (AICPA), Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) oraz Financial Executives International (FEI).

  Dodano: 30.08.2011. 15:19  


  Najnowsze