• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Slowacki minister opowiada sie za gospodarka oparta na wiedzy

  23.06.2010. 15:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przewagą konkurencyjną Słowacji jest obecnie niskokosztowa oraz wydajna produkcja. Ale gdy gospodarka zbliży się do poziomu reszty UE to przewaga ta zostanie stracona.

  Jak wyjaśnił słowacki wicepremier Pál Csáky, podczas wystąpienia 17 stycznia w Bułgarii, rząd Słowacji chce przygotować swój kraj na ten moment więc angażuje się w rozbudowę gospodarki opartej na wiedzy.

  'W perspektywie dziesięciu lat wielu inwestorów skupiających się na taniej masowej produkcji o niskiej wartości dodanej opuści prawdopodobnie Słowację, przenosząc się dalej na wschód. Jeżeli chcemy, żeby jakość życia na Słowacji nadal rosła, to musimy przewidzieć ten problem i już teraz zacząć go rozwiązywać' powiedział pan Csáky.

  Dlatego też rozbudowano na Słowacji krajową strategię lizbońską, skupiającą się na czterech obszarach uważanych za najważniejsze: zasobach ludzkich i edukacji, społeczeństwie informacyjnym, klimacie sprzyjającym przedsiębiorczości oraz naukach, badaniach i innowacji. 'Nasz wzrost gospodarczy musi opierać się na zdolności Słowaków do pracy z nowymi informacjami, do wytwarzania nowej wiedzy oraz do stosowania jej w praktyce' powiedział wicepremier Csáky.

  Słowackie szkoły i uniwersytety są również reformowane zgodnie z tymi celami. Według pana Csáky uniwersytety muszą powiększyć swoje możliwości oraz poprawić jakość. Będą też musiały dostosować się w odpowiedzi na potrzebę ustawicznego uczenia oraz działania jako ośrodki badawcze na międzynarodowym poziomie, dodał minister.  Kategoria: Różne
  Źródło danych: Slovak Government
  Referencje dokumentu: W oparciu o przemówienie Pála Csáky

  Indeks tematyczny: Aspekty ekonomiczne; Badania Naukowe


  RCN: 23189


   
  W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji
  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – według definicji OECD jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego – produkcja, dystrybucja, wdrożenie. Wiedza jest określonym produktem (niezależnym bytem), który napędza rozwój. Istotnym przejawem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest powstanie nowego działu rachunkowości finansowej, tj. rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę. Rozwój gospodarczy – długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce. Obejmuje zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, spożycia (konsumpcji) i innych wielkości ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę od strony ilościowej (wzrost gospodarczy), jak również towarzyszące im zmiany o charakterze jakościowym (zmiany organizacji społeczeństwa).

  Ekonomika wojskowa - dziedzina wiedzy o zaspokajaniu ekonomicznych potrzeb wojny, jego sposobach, możliwościach oraz występujących w tej dziedzinie prawidłowościach, uwarunkowaniach, powiązaniach i prawach. Stanowi część składową nauki wojennej i wiąże się ściśle ze strategią; porównuje potrzeby wojenne z potencjałem gospodarki narodowej oraz określa możliwości i sposoby ich zaspokajania w skali krajowej. Fundacja Alfreda P. Sloana (ang. The Alfred P. Sloan Foundation) – fundacja finansująca głównie badania i kształcenie naukowe, techniczne, ekonomiczne oraz dotyczące jakości życia w USA. Jeden z jej programów nosi nazwę Powszechny dostęp do utrwalonej wiedzy i wspiera wolny dostęp do ludzkiej wiedzy.

  Pracownik wiedzy – jedna z najbardziej znanych definicji pracownika wiedzy "knowledge worker" stworzona przez T. H. Davenporta stwierdza, że mają oni wysoki stopień wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a wykonywana przez nich praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy. Pracownicy wiedzy to nowa kategoria specjalistów, których podstawowym zadaniem jest produktywne wykorzystanie i wymiana wiedzy. Odpowiadają oni za kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów, dzięki którym organizacje dopasowują strategię do zachodzących coraz szybciej zmian w otoczeniu biznesowym. Ich podstawowym zadaniem jest poszukiwanie, wymiana, łączenie i wykorzystanie wiedzy wewnątrz organizacji i poza jej granicami. Rozwój społeczno-gospodarczy - proces pozytywnych zmian ilościowo-jakościowych, dzięki którym w sferze wszelakiej działalności gospodarczej, kulturowej i społecznej oraz stosunków społeczno–produkcyjnych i politycznoustrojowych zwiększają się i udoskonalają istniejące zjawiska a także powstają i rozwijają się nowe zjawiska. Zmiany te zachodzą w ujęciu czasowym i przestrzennym.

  Źródło innowacji jest pojęciem, które w literaturze ma wiele różnych ujęć. Źródło innowacji „obejmuje zarówno impulsy, przyczyny, jak i miejsca (instytucje, grupy osób), tworzenia nowej wiedzy technicznej oraz czynniki warunkujące ten proces”. K.B. Matusiak wskazuje, że źródłem innowacji jest wiele aspektów, które warunkują powstanie nowej wiedzy technicznej. Agregaty pieniężne: W tradycyjnym ujęciu, pieniądz definiowany jest za pomocą funkcji (miernika wartości, środka cyrkulacji, środka płatniczego oraz środka gromadzenia oszczędności), jakie musi spełniać. Ten sposób określenia pieniądza pozwala na wyjaśnienie wielu złożonych procesów oraz występujących w gospodarce powiązań między zjawiskami pieniężnymi.

  Dušan Čaplovič (ur. 18 września 1946 w Bratysławie) – słowacki naukowiec i archeolog oraz polityk, parlamentarzysta, w latach 2006–2010 wicepremier ds. społeczeństwa wiedzy, spraw europejskich, praw człowieka i mniejszości, od 2012 minister szkolnictwa, nauki, badań i sportu.

  Programowanie strategiczne – kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych w warunkach współczesnej gospodarki. Wspiera ważne dla państwa kierunki rozwoju (mające przynieść trwały wzrost gospodarczy lub stwarzające problemy w funkcjonowaniu gospodarki) oraz służy koordynacji działań poszczególnych podmiotów w różnych aspektach. Polega ono na opracowaniu i realizowaniu przez państwo lub odpowiednie organy różnego rodzaju dokumentów programowych (plany, strategie, programy).

  Instytut Wiedzy i Innowacji – (IWI) powstała w 2006 roku polska organizacja typu Think tank skupiająca się na promowaniu i wspomaganiu rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach. Europejska olimpiada społeczno-prawna (EOSP) – olimpiada przedmiotowa z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw polskiego i europejskiego prawodawstwa.

  Strategia (gr. strategos) - jest to kierunek i zakres działania, który państwo zamierza przyjąć w długim terminie, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę polityczną. Strategia ma na celu zaadoptowanie państwa i jego działań do zmian zachodzących w jego środowisku polityczno i militarnym oraz naukowym w taki sposób, aby zapewnić mu długotrwałe przetrwanie i rozwój. Strategia polityczno - militarna to nauka o używaniu metod siłowych (bezpośrednio lub pośrednio) w celu realizacji interesów politycznych. Bada dostępne środki polityczno - militarne oraz koncepcje opisujące użycie tych środków w operacjach wojskowych. Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.

  Kluczowe czynniki sukcesu (KCS) - najważniejsze cechy organizacji, decydujące o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju. KCS powinny być jednocześnie: źródłem przewagi konkurencyjnej przez istotny udział w budowaniu korzyści dla klienta, szeroko stosowane w ramach obszarów działania organizacji i trudne do powielenia przez konkurencję. Kluczowe czynniki sukcesu są podobne dla organizacji w ramach jednej branży działania. Liderem zostaje najczęściej ta organizacja, która ma ich najwięcej lub też posiadająca KCS ważne i niedostępne dla konkurencji. Dlatego analiza KCS dla branży działania organizacji jest jednym z podstawowych badań w ramach analizy stra­tegicznej. Analiza KCS opiera się na zasadzie Pareto, uznając, że nie warto analizować szczegółowo wszystkich czynników sukcesu przedsiębiorstwa, a jedynie te 20% stanowiące realną przewagę. Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.

  Dodano: 23.06.2010. 15:12  


  Najnowsze