• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spotkanie ekonomistów z Polski i Rosji w Warszawie

  08.06.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyzwania dla Polski i Rosji wobec światowych zmian modelu gospodarki rynkowej uczeni z obydwu krajów przedstawią 27-28 czerwca w Warszawie podczas XXI Konferencji Naukowej Wspólnej Komisji Ekonomistów Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk.

  Strona rosyjska zaprezentuje strategię rozwoju Rosji, w tym innowacyjny rozwój naukowo-techniczny, w warunkach wyzwań XXI wieku. Omówione zostaną m.in. modele rozwoju społeczno-gospodarczego Rosji, problemy i perspektywy partnerstwa społecznego. Eksperci przeanalizują wpływ sektora nieformalnego na mechanizmy regulowania gospodarki. Zajmą się małym biznesem w aspekcie regionalnym i zastanowią się, jakie wyzwania stoją przed małymi miastami.

   

  Polacy przedstawią wyzwania dla Polski w różnicującym się świecie. Zdefiniują rolę ekonomii jako nauki w dobie turbulencji na rynkach. Zajmą się rolnictwem w Polsce w warunkach dostosowań rynkowych w okresie kryzysu i niedomaganiami rynku w sferze rozwoju. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o odpowiednią rolę państwa w gospodarce zaprezentują doświadczenia globalizacji, transformacji postsocjalistycznej i kryzysów gospodarczych. Podejmą ocenę ewolucji modeli ustroju gospodarczego i systemu rynkowego. Omówią teorie ładu gospodarczego i ich związek z nowym modelem rynku.

  W planie spotkania uwzględniono liczne przerwy na dyskusje z udziałem zaproszonych badaczy oraz gości.

  Konferencja odbędzie się w Sali Okrągłego Stołu Pałac Staszica, (ul. Nowy Świat 72).

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przedstawiciele Handlowi Rosji w Polsce (торгпред) - Istotną rolę w utrzymywaniu stosunków gospodarczych Rosji, zaś wcześniej ZSRR, pełnią, niejednokrotnie bardzo rozbudowane, przedstawicielstwa handlowe tego kraju zagranicą, najczęściej wchodząc w skład oficjalnych przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych - ambasad lub konsulatów, których pracę koordynował resort odpowiedzialny w danym czasie za prowadzenie spraw handlu zagranicznego, obecnie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej. Na czele Przedstawicielstw Handlowych stoją przedstawiciele handlowi. W naszym kraju byli to: Teorie rozwoju społecznego - teorie społeczne mające za zadania wyjaśnić przyczyny i mechanizmy rozwoju społecznego. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się badaniami w zakresie problematyki gospodarki surowcami mineralnymi. Zakres badań obejmuje szerokie spektrum problematyki: od prognozy możliwości pozyskania surowców, ich udokumentowanie, zagospodarowanie, procesy przeróbki i przetwarzania, ochronę środowiska przyrodniczego, aż do strategii i oceny gospodarki surowcami w gospodarce krajowej na tle uwarunkowań rynku światowego. Paradoks rozwojowy - to skrajnie różny charakter ingerencji na rynku rolnym w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego danego państwa. Występuje dodatnia zależność między poziomem rozwoju gospodarczego danego kraju a wielkością wsparcia udzielanego sektorowi rolnemu:


  Tworzenie warunków startu (okres przygotowania do startu) − pojęcie z dziedziny ekonomii rozwoju, drugie z sześciu stadiów rozwoju gospodarczego według teorii Walta Rostowa - okres, w którym pewna część ludności w społeczeństwie tradycyjnym ponosi ryzyko podjęcia działalności gospodarczej i inicjuje proces przemian gospodarczych. Model wzrostu Harroda-Domara to model wzrostu gospodarczego stosowany w ekonomii rozwoju wyjaśniający wzrost tempa rozwoju gospodarczego zależny od poziomu oszczędności i produktywności kapitału. Sugeruje to, iż nie ma dla gospodarki naturalnych powodów do zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Model został opracowany przez ekonomistów Roya Harroda w 1939 roku i Evseya Domara w 1946 roku. Model wzrostu Harroda-Domara jest prekursorem modelu wzrostu Solowa.

  Teoria modernizacji – ogólna nazwa teorii rozwoju społecznego, opisujących rozwój społeczeństw w kierunku społeczeństwa nowoczesnego. Teorie modernizacji są jedną z postaci ewolucjonizmu. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej (Министерство экономического развития Российской Федерации), w skrócie Minekonomrazwitija (Минэкономразвития) — resort któremu postawiono zadania kształtowania polityki państwa w sferze rozwoju gospodarczego, handlu, zagranicznej wymiany gospodarczej, statystyki, polityki antymonopolowej, administrowania własnością federalną, upadłości przedsiębiorstw, zarządzania państwowymi rezerwami materiałowymi, inwentaryzacji nieruchomości, przedsiębiorczości i małego biznesu.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Programowanie strategiczne – kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych w warunkach współczesnej gospodarki. Wspiera ważne dla państwa kierunki rozwoju (mające przynieść trwały wzrost gospodarczy lub stwarzające problemy w funkcjonowaniu gospodarki) oraz służy koordynacji działań poszczególnych podmiotów w różnych aspektach. Polega ono na opracowaniu i realizowaniu przez państwo lub odpowiednie organy różnego rodzaju dokumentów programowych (plany, strategie, programy).

  Nowa ekonomia - termin używany do określenia rezultatów przekształceń gospodarki Stanów Zjednoczonych z gospodarki opartej na przemyśle na gospodarkę opartą na rozwoju technologii. Zdaniem wielu ekonomistów te zmiany wywołały wkroczenie kraju na ścieżkę trwałego rozwoju, niskiego bezrobocia oraz częściowej immunizacji wobec wahań koniunkturalnych. Model Fishera-Clarka – jeden z najwcześniejszych modeli rozwoju gospodarczego. Został stworzony przez ekonomistów Allan G.B. Fishera i Colin Clarka. Wyodrębnili oni trzeci sektor gospodarki – sektor usług z sektora przemysłu i rolnictwa. Wcześniej uważano, że usługi i przemysł są od siebie zależne.

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie zajmujący się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych, upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej i propagowaniem polskiej myśli naukowej za granicą.

  Dodano: 08.06.2011. 00:04  


  Najnowsze