• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studenci zmierzą się z problemami organizacji pozarządowych

  21.04.2010. 02:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Codzienne problemy organizacji pozarządowych będą przedmiotem konkursu dla studentów "Student Pro Bono". Prace można przesyłać do 30 kwietnia. Na laureatów czekają m.in. praktyki i staże w PricewaterhouseCoopers. Organizatorami konkursu jest Fundacja PricewaterhouseCoopers "Podaruj siebie" i Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

  W konkursie mogą wziąć udział: studenci III, IV, V roku jednolitych studiów magisterskich; studenci III roku studiów licencjackich oraz studenci I lub II roku studiów magisterskich uzupełniających wydziałów prawa i administracji uczelni wyższych z całej Polski.

  Jak informuje Łukasz Wilamowski z ELSA Poland, konkurs ma zwrócić uwagę studentów na problemy, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe, w czasie swojej codziennej pracy.

  "Wiele z nich powstaje dopiero w praktyce i nie da się przewidzieć na etapie legislacji, dlatego pragniemy ułatwić pracę ludziom działającym na rzecz społeczeństwa. Nasze przedsięwzięcie pozwoli żakom na zgłębienie zagadnień działalności sektora NGO (Non-Government Organizations) i problemów z nią związanych, a także daje możliwość zaprezentowania własnej propozycji rozwiązania wybranego problemu i wcielenia go w życie" - podaje Wilamowski.

  Studenci - w ramach zadania konkursowego - mają wyszukać absurdy prawa podatkowego, które utrudniają działanie organizacji pozarządowych, podnoszą koszty ich działania lub uniemożliwiają działanie w niektórych obszarach.

  Prace w formie eseju powinny zawierać omówienie problemu w kontekście praktycznego zastosowania przepisów prawa podatkowego, wraz z propozycją brzmienia nowej regulacji bądź nowej wykładni. Prace należy przesłać do organizatorów na adres: [email protected]

  Spośród nadesłanych prac jury wybierze autorów najlepszych i zaprosi ich na finał, który odbędzie się 25 maja 2010 roku w Warszawie w siedzibie PricewaterhouseCoopers. Podczas II etapu finaliści zaprezentują swoje prace oraz odbędą rozmowę z członkami jury.

  Jak zapowiadają organizatorzy, dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody, a ponadto zwycięzca otrzyma główną nagrodę - płatny staż w firmie PricewaterhouseCoopers. W jego trakcie będzie mógł m.in. uczestniczyć w pracach zespołu ekspertów PricewaterhouseCoopers związanych z wdrażaniem nagrodzonego rozwiązania.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem są dostępne na stronie: www.elsa.org.pl/probono. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland – organizacja studencka działająca w charakterze stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszająca studentów i absolwentów wydziałów prawa oraz administracji uczelni wyższych. Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa. „Grasz o staż" – konkurs ogólnopolski przeprowadzany od 1996 przez "Gazetę Wyborczą" oraz "PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers)". Konkurs skierowany do studentów i absolwentów, umożliwia nawiązanie współpracy z pracodawcami.

  Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT - związek stowarzyszeń, których podstawowym celem jest "zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami pozarządowymi i umożliwianie długofalowego działania organizacji, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych". European Law Students’ Association (ELSA; pol. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa) – niezależna, apolityczna i niezorientowana na zysk sieć studentów prawa i młodych prawników Europy.

  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (ang. National Federation of Polish NGOs) – jako zwiazek stowarzyszeń powstała w 2003 i pod koniec 2013 zrzeszała ponad 130 organizacji pozarządowych, w tym również federacje regionalne i branżowe oraz organizacje o strukturze oddziałowej. Organizacja według misji działa w imieniu swoich członków i dzieki ich zaangażowaniu na rzecz silnego trzeciego sektora. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – związek organizacji pozarządowych działający na rzecz praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Przewodniczącą Federacji jest Wanda Nowicka.

  Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa (ang. The Rule of Law Institute) - organizacja pozarządowa utworzona przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powstała na przełomie 2001 i 2002 roku, w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej. Agentura – grupa, sieć agentów wpływu, szpiegów, dywersantów, OZI służb specjalnych państw (np. GUGB, SWW, Gestapo, CIA itp.), organizacji pozarządowych w tym niezwiązanych z państwem działająca na terenie suwerennego lub zawojowanego państwa na rzecz interesów obcego państwa, państw albo organizacji międzynarodowych. Służąca systematycznej i masowej działalności operacyjnej poprzez działania psychologiczne, działania wywiadowcze, inwigilację czynnej lub potencjalnej działalności społeczeństwa, by wpływać na jego działania w sposób korzystny dla osób zadaniujących funkcjonariuszy kierujących agenturą.

  Think tank (ang., dosłownie: zbiornik myśli) – z założenia niezależny komitet doradczy o charakterze organizacji non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.

  Fundraising – proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością organizacji pozarządowych, ale termin w piśmiennictwie anglojęzycznym może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk. Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje prowadzące działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową oraz domy dziecka, szpitale, hospicja, muzea, galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

  Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej. Lobbing ekologiczny – zespół działań podejmowanych przez przedstawicieli przemysłu, związków władz samorządowych czy pozarządowe organizacje ekologiczne w celu wpłynięcia na kształt prawa ochrony środowiska.

  Biuro Inicjatyw Międzynarodowych to organizacja pozarządowa powstała w roku 2004 w Krakowie. Prezesem zarządu Stowarzyszenia jest Monika Zamarlik. Obecnie Stowarzyszenie jest w trakcie dynamicznego rozwoju, rozszerza sfery swojej działalności, prowadzi programy międzynarodowe, społeczne, szkoleniowe i eksperckie. Należy do "Grupy Zagranica" i "Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych". Uzyskuje najlepsze wyniki w konkursach projektów w instytucjach polskich i zagranicznych. Trzeci sektor – zwrot, którym określa się ogół organizacji pozarządowych. Określenie to wywodzi się z teorii podziału nowoczesnego państwa na trzy główne sektory: państwowy, rynkowy oraz organizacji non-profit, działających pro publico bono, ale jednocześnie niezwiązanych instytucjonalnie z administracją publiczną.

  PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) – globalne przedsiębiorstwo świadczące usługi audytorskie i doradcze, powstałe w 1998 w wyniku połączenia Price Waterhouse oraz Coopers & Lybrand. Studenci dla Demokratycznego Społeczeństwa (ang. Students for a Democratic Society, SDS) – organizacja studencka działająca w Stanach Zjednoczonych od początku lat 60. do jej rozpadu w roku 1969, wywodząca się z nurtu nowej lewicy. Była największą organizacją tego typu. W różnych okresach swojej działalności koncentrowała się na kwestii praw obywatelskich kolorowych mieszkańców USA, wolności słowa i działalności antywojennej.

  Think tank (ang., dosłownie: zbiornik myśli) – komitet doradczy, z założenia niezależny, niedziałający dla zysku ośrodek zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.

  Dodano: 21.04.2010. 02:19  


  Najnowsze