• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studentka SWPS sprawdzi, dlaczego czujemy się lepsi od innych

  20.05.2012. 23:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Co decyduje, że czujemy się lepsi i bardziej "ludzcy" od innych? Odpowiedzi na to pytanie poszuka studentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Aleksandra Jaskółowska. Zbada około czterech tysięcy osób z Polski, Korei, Portugalii, Włoch i USA.

  Na przeprowadzenie badań, jako jedyna studentka prywatnej uczelni, otrzymała Diamentowy Grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości ponad 176 tysięcy złotych.

  "Chodzi tu o próbę zrozumienia, w jaki sposób +humanizacja Ja+, czyli wewnętrzne poczucie, że ja jestem lepszy i bardziej +ludzki+ niż inni, które wielu z nas nosi w sobie, wpływa na postrzeganie ludzi wokół nas i często prowadzi do ich uprzedmiotawiania" - wyjaśnia Jaskółowska.

  W sumie badanie metodą kwestionariuszową obejmie około cztery tysiące osób. "W projekcie przebadam i porównam funkcjonowanie ludzi z pięciu kultur: Polski, Korei Południowej, Portugali, Włoch i USA" - mówi.

  Jak tłumaczy, dotychczasowe badania nie dają jednoznacznych wyjaśnień na temat mechanizmów decydujących o postrzeganiu siebie jako odrębnej jednostki, ale również siebie w odniesieniu do innych grup czy kultur.

  "Zrozumienie tego aspektu ludzkiego wnioskowania wydaje się mieć ogromne znaczenie we współczesnym świecie, w którym mieszają i przenikają się ze sobą różne kultury, religie czy języki" - wyjaśnia Jaskółowska.

  Zgłębienie tej tematyki społecznych porównań jest szansą na lepsze kreowanie rzeczywistości społecznej, a być może walkę z uprzedzeniami i stereotypami, które mogą utrudniać funkcjonowanie współczesnych, wielokulturowych społeczeństw i prowadzić do ich rozpadu czy ograniczenia rozwoju.

  "Zgromadzenie wyników w obszarze tej tematyki jest szansą na ujednolicenie metod badawczych, stworzenie wsparcia teoretycznego tej dziedziny psychologii, a co za tym idzie wykorzystanie tej wiedzy w prowadzeniu działań na rzecz poprawy stosunków międzykulturowych i międzynarodowych" - tłumaczy.

  Badanie "Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech" młoda uczona przeprowadzi między 2012 a 2014 rokiem. Opiekę naukową nad badaniami sprawują dr hab. Jerzy Karyłowski i dr Marzena Cypryańska z Katedry Metodologii Badań Psychologicznych SWPS.

  Program "Diamentowy Grant" minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka ogłosiła, by ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Program jest skierowany do młodych ludzi, którzy już na studiach prowadzą badania naukowe.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Badanie etnograficzne – analiza życia społecznego dążąca do detalicznej i precyzyjnej deskrypcji rzeczywistości społecznej. W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Psychologia społeczna – dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych – takich, w których występują inni ludzie. Jest to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Lewina i jego uczniów.

  Człowiek zboczeniec – jedna z kategorii typologicznych osobowości społecznej Floriana Znanieckiego określająca osoby, które nie podpadały pod żaden z innych typów osobowości w jego koncepcji, tj. ludzi dobrze wychowanych, ludzi pracy czy ludzi zabawy, a które odchylają się od normalności, pełniąc nieodpowiednie dla siebie role. Jako normalność Znaniecki rozumiał takie przystosowanie jednostki do społeczeństwa, w którym zarówno działanie jednostki jest zgodne z normami przyjętymi w danym systemie kulturalnym i zachowanie jednostki względem innych osób w kręgach społecznych jest normatywnie uporządkowane. Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Sprawczość (ang. agency) – w naukach społecznych termin ten oznacza zdolność, dzięki której jednostka może oddziaływać na inne jednostki czy wpływać poprzez takie działanie na szerszą sieć relacji społecznych, i jest z reguły przywoływany w kontekście problemu władzy. Związki pomiędzy jednostkową sprawczością a strukturami ograniczającymi możliwość jej całkowicie wolnej ekspresji (np. system prawny i edukacyjny) są jednym z głównych obszarów badawczych w nowoczesnych naukach społecznych. Mimo iż zwykle pojęcie to jest odnoszone jedynie do działających ludzi, część badaczy społecznych przypisuje sprawczość również przedmiotom. Tym, co odróżnia działanie ludzkie od działalności innych podmiotów sprawczych jest jego intencjonalność oraz zdeterminowanie.

  Peter Wagner - niemiecki teoretyk społeczny. Jego badania skupiają się na teorii społecznej oraz politycznej filozofii współczesnej Europy. Prowadzi badania z dziedziny historii nauk społecznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.

  Dodano: 20.05.2012. 23:47  


  Najnowsze