• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SWPS: wystarczy 6 pytań, żeby ustalić, czy życie ma dla ciebie sens

  12.08.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy życie ma dla ciebie sens? Teraz da się ustalić szybciej niż dotychczas. Okazuje się, że w najbardziej popularnym teście psychologicznym do pomiaru sensu życia, zamiast 20 pytań, czasami wystarczy zadać zaledwie 6 - ustalili badacze z katowickiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Jak poinformowano na stronie SWPS, badacze przeprowadzili analizę psychometryczną Test Sensu Życia ("Purpose in Life Test", PIL) - najczęściej stosowanego w badaniach narzędzia do pomiaru natężenia poczucia sensu życia. Podjęli też próbę oceny jego zastosowania w badaniach psychologii pozytywnej nad mechanizmami dobrego życia.

   

  PIL określa subiektywny stan psychiczny konkretnej osoby związany z odczuwaniem podmiotowej satysfakcji z życia. Jego część ilościowa składa się z 20 pozycji, które, zgodnie z tradycyjną teoretyczną interpretacją, dotyczą siedmiu kategorii symptomów, takich jak: cele życia, sens życia, afirmacja życia, ocena siebie, ocena własnego życia, wolność i odpowiedzialność oraz stosunek do śmierci i samobójstwa.

  "Podejmując badania chcieliśmy sprawdzić, czy Test Sensu Życia może być konkurencyjny wobec współczesnych miar sensu życia zarówno ze względu na walory psychometryczne, jak i wyjaśnianie mechanizmów dobrego życia - wyjaśnia dr Maciej Januszek, psycholog i współautor badania z katowickiego wydziału SWPS. - Po przeprowadzeniu analiz statystycznych uzyskaliśmy wersję narzędzia zawierającą 6 zamiast 20 pozycji, które wchodzą w skład jednej kategorii symptomów odpornej na wiek, płeć i wykształcenie badanych. Zadaliśmy sobie pytanie, co mierzy to narzędzie po redukcji pozycji testowych i, czy wersja 6-pytaniowa może spełnić swoje zadania w praktyce klinicznej".

  Jak wyjaśniono w komunikacie SWPS, wersja Testu Sensu Życia składająca się z 6 zamiast 20 pytań może służyć do oceny zmiany poczucia sensu życia w terapii, czyli do mierzenia efektów oddziaływań terapeutycznych niezależnie od ustąpienia objawów depresji i lęku. Poza tym może być przydatna do badania osób starszych, dla których wypełnienie pełnej wersji testu jest problematyczne.

  W teście, na drodze analiz usunięto pozycje z kategorii dotyczących śmierci i samobójstwa, odpowiedzialności za podjęte działania oraz oceny siebie. Wykluczone zostały także pozycje o charakterze afektywnym. Naukowcy wykazali, że dzięki takim zmianom, pomiar poczucia sensu życia nie ma związku z lękiem i objawami somatycznymi depresji (np. zaburzeniami snu czy utratą wagi). SWPS zaznacza, że skrócona wersja Testu Sensu Życia jest konkurencyjna wobec bardziej współczesnych miar tego konstruktu.

  "Poszukiwanie sensu życia traktowane jest w psychologii pozytywnej jako wskaźnik dobrostanu czy specyficzna postać szczęścia. Takie rozumienie sensu życia stanowi uzupełnienie podejścia klinicznego, koncentrującego się na sytuacjach trudnych czy nawet ekstremalnych i ich konsekwencjach w postaci zaburzeń psychicznych" - tłumaczy koordynator badania, dr Jolanta Życińska, psycholog z katowickiego wydziału SWPS.

  W badaniu wzięło udział 426 osób w wieku od 18 do 94 lat, przy czym osoby po 65. roku życia musiały spełnić dodatkowe kryteria doboru, tzn. brak objawów otępienia oraz podjęcie roli społecznej charakterystycznej dla okresu senioralnego (np. przejście na emeryturę, posiadanie wnuków). W badaniach oprócz Testu Sensu Życia wykorzystano Inwentarz Depresji Beck'a oraz Geriatryczną Skalę Oceny Depresji.

  Test Sensu Życia J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka, który powstał w latach 60. ubiegłego wieku głównie na potrzeby praktyki klinicznej, jest jednym z najstarszych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi do pomiaru poczucia sensu życia. Ze względu na coraz większe zainteresowanie psychologii pozytywnej zagadnieniem sensu życia, narzędzie to cieszy się rosnącą popularnością w badaniach empirycznych.

  Pełną informację można znaleźć na stronie.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nerwica neogenna (noogenna) - sytuacja obniżania się poczucia sensu życia. Pojęcie to wprowadził psychiatra Victor Frankl w odniesieniu do sytuacji nieurzeczywistniania wartości. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (łac. Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae) jest jedną z dziewięciu kongregacji działających przy Stolicy Apostolskiej. Zadaniem kongregacji jest sprawowanie opieki nad wszelkimi sprawami dotyczącymi zgromadzeń zakonnych, instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego. Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.

  Koło życia - nazwa narzędzia coachingowego (testu) w postaci graficznego przedstawienia ważnych obszarów aktywności badanej osoby. Określone w ten sposób preferencje (poziom własnej satysfakcji) pozwala coachowi lub samej osobie zorientować się w osiągniętych postępach (zmianach). Test ten może być powtarzany wielokrotnie w z góry zaplanowanym czasie. Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia, ksenobiologia) - dziedzina nauki zajmująca się powstaniem, ewolucją, rozpowszechnieniem i przyszłością życia poza Ziemią. Ponieważ dotychczas nie wykryto w kosmosie życia, które nie pochodziłoby z Ziemi, astrobiologia skupia się na badaniach, które mogą zwiększyć szanse jego wykrycia. Bada możliwości przetrwania żywych organizmów w ekstremalnych warunkach, weryfikuje hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, poszukuje miejsc, w których mogłoby rozwijać się życie w Układzie Słonecznym i poza nim oraz rozwija techniki pozwalające wykryć życie za pomocą obserwacji astronomicznych.

  Psychografia jest to metoda badania stylu życia ludności na podstawie sposobów spędzania wolnego czasu, zainteresowań (np. upodobania co do muzyki), osobowości. W badaniach dotyczących zachowań współczesnych konsumentów kryteria te coraz częściej zastępują tradycyjne już kategorie demograficzne (wieku, statusu społecznego, wykształcenia etc.). To pozwala na lepsze zbadanie zachowań rynkowych. Zamiast skupiać się na produkcie i szukać dla niego odpowiedniej grupy docelowej w wyraźnie zdefiniowanej grupie wiekowej i o określonej wysokości dochodów, bardziej efektywna okazuje się koncentracja na samym kliencie i jego upodobaniach. Papieska Akademia Życia – watykańskie towarzystwo naukowe założone przez Papieża Jana Pawła II w celu podjęcia studiów nad zagadnieniami dotyczącymi obrony życia.

  Efekt Elizy – zjawisko przypisywania przez ludzi znaczenia i sensu znakom, słowom i zdaniom, które takiego sensu same z siebie nie mają. Przykładem takiego efektu jest np. interpretowanie przypadkowych wzorów pojawiających się w fusach po kawie na dnie szklanki, czy tworzonych przez chmury na niebie jako obrazy, które przedstawiają jakieś konkretne kształty. Myślenie polityczne - termin ten używany jest do określenia procesów myślowych tych sfer życia społecznego, które dotyczą życia politycznego.

  Przedłużanie życia, znane też jako gerontologia eksperymentalna czy gerontologia biomedyczna, ma na celu spowolnienie lub odwrócenie procesów starzenia, aby wydłużyć zarówno maksymalną długość życia, jak i spodziewaną długość życia. Część badaczy, jak i osób zainteresowanych przedłużeniem własnego życia, uważa, że przyszłe osiągnięcia naukowe w dziedzinie regeneracji tkanek z pomocą komórek macierzystych, naprawy molekularnej, wymiany narządów (np. ksenotransplantacja) pozwolą ludziom na nieograniczoną długość życia i całkowite odmłodzenie i wyleczenie.

  Profil psychoedukacyjny, PEP – test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Dla osób powyżej 12 roku przeznaczony jest profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP).

  Faustyzm – słowo pochodzi od postaci Fausta - bohatera wielu utworów literackich. Pierwowzorem Fausta jest bohater Goethego, lecz motyw występuje także w Dziadach części III, Kordianie i Balladynie. Faustyzm oznacza dążenie człowieka do poznania tajemnicy i sensu świata, życia, dobra i zła; nieśmiertelności i zapanowania nad czasem, choćby za cenę pertraktowania z diabłem. Miarą świata są ludzkie pragnienia. Faustyzm jest nurtem, w którym panuje przekonanie o bezsensowności ludzkiego poznania. Mimo szeregu przeczytanych ksiąg oraz posiadanej wiedzy, człowiek jest tylko człowiekiem, nie można więc poświęcać całego życia jedynie na jego czysto teoretyczne zrozumienie, bo inaczej to prawdziwe życie może przepłynąć między palcami, niezauważenie. Wskaźnik jakości życia (ang. Quality of Life Index) – wskaźnik opracowany w 2005 przez brytyjski tygodnik „The Economist” dla odzwierciedlenia poziomu życia i satysfakcji życiowej w poszczególnych krajach w bardziej adekwatny sposób niż przy użyciu tradycyjnych metod (wskaźnika wzrostu PKB lub poziomu PKB na 1 mieszkańca).

  Spasmus nutans – zespół zaburzeń ruchowych, występujący u niemowląt i małych dzieci. Pojawia się najczęściej między 6 a 12 miesiącem życia i zanika samoistnie do 3–4 roku życia. Charakteryzuje się następującą triadą objawów: Polska Federacja Ruchów Obrony Życia - polskie stowarzyszenie zrzeszające ponad 130 ruchów broniących życia i rodziny.

  Obrót nieruchomościami rolnymi, obrót rolny - istnieją dwa znaczenia tego pojęcia. Obrót rolny sensu stricto to zmiana właściciela nieruchomości rolnej. Obrót rolny sensu largo to zmiana osoby władającej nieruchomością rolną.

  Dodano: 12.08.2011. 00:40  


  Najnowsze