• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szanse na reaktywację otwockiego technikum nukleonicznego

  18.06.2010. 14:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  List intencyjny w sprawie utworzenie w otwockim Zespole Szkół nr 2 klasy patronackiej Instytutu Problemów Jądrowych (IPJ) podpisali 17 czerwca w Świerku przedstawiciele IPJ, władz powiatu otwockiego i ZS2 - poinformował rzecznik IPJ, dr Marek Pawłowski. Kolejnym celem współpracy byłoby reaktywowane otwockiego technikum nukleonicznego.

  W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta powiatu Mirosław Pszonka, członek zarządu powiatu Grzegorz Michalczyk, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Henryk Matosek oraz dyrektor IPJ prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor Działu Szkolenia i Doradztwa IPJ prof. Ludwik Dobrzyński i rzecznik IPJ dr Marek Pawłowski.

  Jak podkreśla rzecznik, podpisanie listu intencyjnego i nawiązanie współpracy ma przywrócić wieloletnią tradycję kształcenia w powiecie kadr dla sektora technologii jądrowych.

  Pierwszym etapem współpracy będzie utworzenie w ZS2 klasy patronackiej IPJ na wzór klas akademickich funkcjonujących w innych szkołach. IPJ wspierałby szkołę programowo, kadrowo i laboratoryjnie. Być może już za rok mógłby nastąpić pierwszy nabór uczniów do takiej klasy.

  "Docelowo zostałoby reaktywowane otwockie technikum nukleoniczne, które przed laty było jedną z najbardziej renomowanych szkół w Polsce. Strony porozumienia współpracowałyby w przygotowaniu merytorycznym tego przedsięwzięcia i w poszukiwaniu środków na jego sfinansowanie. Środki te potrzebne są na przygotowanie programów, wyposażenie laboratoriów, przygotowanie i prowadzenie praktyk oraz opłacenie kwalifikowanej kadry" - informuje rzecznik IPJ.

  Jak relacjonuje, uczestnicy spotkania byli zgodni, że powodzenie projektu zależy także od tego czy uda się zachęcić uzdolnioną technicznie młodzież do wyboru tej ścieżki edukacyjnej. Dlatego przyszłe współdziałanie Instytutu, powiatu i szkoły powinno obejmować również działania adresowane do gimnazjalistów, a nawet do uczniów szkół podstawowych, do ich nauczycieli i do środowisk lokalnych.

  "W pierwszym etapie inicjatywa będzie w naturalny sposób skierowana do mieszkańców powiatu otwockiego i okolic. W przyszłości, w miarę możliwości przede wszystkim finansowych, oferta mogłaby być rozszerzona dla uczniów przyjezdnych, korzystających z internatu" - wyjaśnia dr Pawłowski.

  Po podpisaniu dokumentu prof. Dobrzyński zaprezentował gościom bazę dydaktyczno-laboratoryjną Instytutu. Goście zobaczyli unikalne stanowiska do doświadczeń uczniowskich i studenckich wykorzystujących izotopy promieniotwórcze, salę pokazów zjawisk związanych z promieniotwórczością i promieniowaniem oraz wystawę eksponatów związanych z postępowaniem z odpadami radioaktywnymi.

  "Zapowiedź budowy w Polsce energetyki jądrowej oraz intensywny rozwój technologii jądrowych w wielu dziedzinach gospodarki, w ochronie zdrowia, ochronie środowiska i w sektorze bezpieczeństwa publicznego to czynniki, które z roku na rok będą zwiększały zapotrzebowanie na kadrę techniczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje" - zauważa dr Pawłowski.

  Zaznacza, że w najbliższych latach sam ośrodek w Świerku będzie potrzebował kilkudziesięciu nowych techników przygotowanych np. w zakresie elektroniki jądrowej i chemii jądrowej. Zapotrzebowanie to wzrośnie po otwarciu parku naukowo-technologicznego. Znacznie większej liczby specjalistów o podobnych kwalifikacjach potrzebować będą elektrownie jądrowe i infrastruktura z nimi współpracująca oraz służby publiczne różnych szczebli.

  "Te nowe potrzeby i perspektywy zostały dostrzeżone zarówno w Świerku jak i w powiecie otwockim, który jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół nr 2 - dawnego otwockiego +nukleonika+. dyrekcja IPJ, zarząd powiatu i dyrekcja Zespołu Szkół postanowiły współdziałać, by sprostać wyzwaniom i wykorzystać szansę" -wyjaśnia rzecznik IPJ. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych. Technikum Nukleoniczne – technikum działające w Otwocku pod ta nazwą w latach 1963-1998. Miało za zadanie kształcenie kadr technicznych dla atomistyki polskiej, w szczególności dla IBJ. Było to jedyne technikum o tym profilu w Polsce. Kontynuatorem szkoły, po reorganizacjach, jest Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie (tzw. "Nukleonik"), powstały w roku 1998. Zespół Szkół Handlowych w Sopocie – zespół publicznych handlowych, w skład którego wchodzą: technikum oraz szkoła zawodowa. Szkoła została utworzona w 1910 roku. Szkoła mieści się w dwóch budynkach. W 30 oddziałach Zespołu Szkół Handlowych uczy się razem 804 uczniów.

  Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu (zwany "Technikum Energetyczym") – poznańska szkoła średnia, założona w 1937 roku. W skład zespołu szkół wchodzą: technikum elektryczne, liceum ogólnokształcące i profilowane. Dyrektorem szkoły jest Henryk Czajczyński, wicedyrektorem Małgorzata Grzemska. W szkole uczy się około 800 uczniów. Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku – zespół szkół, na który składają się Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Technikum nr 4, Liceum Profilowane nr IV, Technikum Uzupełniające nr 5, Technikum dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoła Policealna nr 4.

  Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości (zwana Czerwoną Szkołą) – jedna z największych szkół średnich w powiecie kłodzkim, kształcąca blisko 1090 uczniów w 2 typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej i technikum. Mieści się w Kłodzku, przy ul. Szkolnej 8. Nauka w niej trwa w zależności od typu szkoły: dwa, trzy lub cztery lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub egzaminem maturalnym, po którego zdaniu uczniowie mogą podjąć studia w szkole wyższej.

  Rzecznik Interesu Publicznego – jednoosobowy urząd reprezentujący interes publiczny w postępowaniu lustracyjnym, działający od 3 sierpnia 1997 do 14 marca 2007 na mocy Ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. Rzecznik wykonywał swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Interesu Publicznego w którym mogły być zatrudnione wyłącznie osoby, które zostały dopuszczone do tajemnicy państwowej. Siedziba biura Rzecznika znajdowała się w Warszawie przy ulicy Żurawia 4a. Sieć Utrechcka (ang. Utrecht Network) – grupa 28 uczelni reprezentujących 31 uniwersytetów europejskich, które współpracują w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Sieć zajmuje się głównie wymianami studenckimi oraz promocją programów magisterskich i szkół letnich prowadzonych w językach obcych. Konsorcjum utrzymuje ponadto współpracę z uczelniami w USA i Australii.

  Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy – jeden z największych zespołów szkół powiatu dębickiego, znajdują się w nim: III Liceum Ogólnokształcące w Dębicy, II Liceum Profilowane w Dębicy oraz Technikum nr 2 w Dębicy.

  Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (popularna nazwa to "Nafta") W skład Zespołu Szkół wchodzą Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Mistrzostwa Sportowego oraz Technikum Wiertnictwa.

  Tadeusz Adam Kozłowski (ur. 1939, zm. 17 maja 2013) – polski fizyk eksperymentator, specjalista w zakresie fizyki jądrowej, adiunkt w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, a także pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, w Rosji, Instytutu Fizyki Jądrowej (PSI) w Villigen w Szwajcarii. Wieloletni wykładowca na uniwersytetach i politechnikach w Szwajcarii, Holandii i USA. Autor i współautor licznych publikacji w prasie specjalistycznej. Wyższe Szkoły Pedagogiczne (WSP) – początkowo 3-letnie, następnie 4-letnie a później 5-letnie uczelnie kształcące pierwotnie nauczycieli dla szkół średnich a w okresie późniejszym również dla szkół podstawowych. W roku 1972 działały trzy takie szkoły: w Krakowie, Opolu i Rzeszowie. W związku z przyjętym w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela (1972) postanowieniem o kształceniu ogółu nauczycieli na poziomie wyższym (magisterskim), w latach 1973-74 powołano do funkcjonowania wiele nowych wyższych szkół pedagogicznych, głównie na bazie działających do tej pory wyższych szkół nauczycielskich. Część wcześniej utworzonych szkół pedagogicznych została włączona do istniejących uniwersytetów (Warszawa, Łódź) natomiast pozostałe dały początek nowym uniwersytetom (Gdańsk, Katowice, Szczecin). W 1985 roku było czynnych 9 szkół pedagogicznych: w Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Słupsku, Zielonej Górze i jedna pedagogiki specjalnej w Warszawie. Ostatnie państwowe szkoły tego typu z początkiem XXI wieku zostały podniesione do rangi akademii.

  Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie – krakowska szkoła, w skład której wchodzi szkoła pondgimnazjalna, zasadnicza szkoła zawodowa oraz technikum. Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor danej szkoły bądź placówki oświatowej. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole. Może też ona wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego – jedna ze szkół średnich w Kłodzku, kształcąca 467 uczniów w 2 trybach nauki: dziennym i wieczorowym. Patronem szkoły jest polski architekt profesor Wacław Żenczykowski. Placówka powstała w 1965 roku w miejscu wygaszanego sukcesywnie Liceum Pedagogicznego im. Tadeusza Kościuszki. Wcześniej do 2002 roku działała pod nazwą Zespołu Szkół Budowlanych. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych (KRUN) - była dobrowolnym zrzeszeniem polskich niepublicznych szkół wyższych, reprezentowanych przez rektorów. Została powołana w 1994 roku z inicjatywy dra inż Mirosława Zdanowskiego. W latach 1997-2000 funkcję przewodniczącego sprawował dr Krzysztof Pawłowski, a w kolejnych dwóch kadencjach, do 2005 roku, prof. dr hab. Józef Szabłowski.

  Dodano: 18.06.2010. 14:19  


  Najnowsze