• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwa rekrutacja do Letniej Akademii Ekonomii SGH

  25.06.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji Letniej Akademii Ekonomii (LAE) w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Bezpłatne zajęcia - skierowane do uczniów klas I i II gimnazjów z Warszawy i okolic - odbędą się w dniach 5-9 lipca.

  Jak informuje sekretarz projektów edukacyjnych Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH Agnieszka Orzeszkowska, Letnia Akademia Ekonomii to tygodniowy cykl spotkań dla gimnazjalistów, który ma wprowadzić młodzież w podstawowe zagadnienia ekonomiczne.

  "Naszą ideą jest zainteresowanie młodzieży ekonomią i zachęcenie do dalszego kształcenia w tym kierunku. Bardzo pozytywna ocena zeszłorocznej edycji zajęć skłoniła nas do uruchomienia zajęć i w tym roku" - wyjaśnia dyrektor Centrum, Marcin Dąbrowski.

  Dla gimnazjalistów zainteresowanych ekonomią SGH przygotowała cykl interaktywnych spotkań, podczas których eksperci Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH opowiedzą o historii pieniądza, podstawach funkcjonowania gospodarki, o handlu zagranicznym, mechanizmach i regulacjach rynkowych.

  Zajęcia obejmą wykłady, warsztaty i dyskusje w formie seminaryjnej.

  Gimnazjaliści wraz z wykładowcami zastanowią się, jakie perspektywy ma zawód ekonomisty, dowiedzą się również skąd się wziął pieniądz, poznają rolę banku centralnego i zależność między popytem, podażą a ceną.

  Jak zapowiadają organizatorzy, gimnazjaliści będą się uczyli w dwóch 40-osobowych grupach, które na czas warsztatów i dyskusji będą dzielone na mniejsze zespoły.

  Student LAE uczestniczący w co najmniej 80 proc. godzin zajęć (tj. w 4 na 5 spotkań) otrzyma dyplom ukończenia semestru. Uczniowie obecni na wszystkich spotkaniach otrzymają dyplomy z wyróżnieniem.

  Wakacyjny kurs dla młodzieży jest uzupełnieniem oferty zajęć, które uczelnia przygotowała dla najmłodszych. Od trzech lat SGH prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii dla uczniów klas 5. i 6. szkół podstawowych w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (www.uniwersytet-dzieciecy.pl) oraz program edukacji gimnazjalistów - Akademii Młodego Ekonomisty (www.gimversity.pl).

  Tygodniowy cykl spotkań LAE obejmie 20 godzin lekcyjnych. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.cren.pl/lae/.

  Po zakończeniu rekrutacji znajdzie się na niej również lista osób przyjętych do LAE. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

   

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kurs – cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami (instrukcje, podręczniki, encyklopedie), ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe). Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski.

  Ekonomia rozwoju - dział ekonomii zajmujący się aspektami gospodarczymi procesu rozwoju w krajach o niskim dochodzie. Ekonomia rozwoju zajmuje się analizą istoty i przyczyn masowego ubóstwa oraz czynników, kierunków i narzędzi pobudzania rozwoju gospodarczego. Podstawowym celem ekonomii rozwoju jest analiza możliwości przezwyciężenia ubóstwa przez kraje o niskim dochodzie.

  W ramach ekonomii rozwoju tak jak i w innych naukach ekonomicznych można wyróżnić dwa podejścia:
  Plan lekcji (zwany również planem zajęć, rozkładem zajęć lub podziałem godzin) – odmiana harmonogramu, odnosząca się do zajęć szkolnych, który stanowi tablice następujących skoordynowanych ze sobą elementów:

  Kształcenie zintegrowane – system nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, (zgodnie z nową podstawą programową nazwa została zmieniona na edukację wczesnoszkolną) polegający na łagodnym przejściu od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Nauczyciel prowadzi te zajęcia według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. W kształceniu zintegrowanym nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania i nie stawia się ocen punktowych. Stosuje się oceny opisowe (wyjątek stanowi ocena z religii). Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem nie będące częścią obowiązkowego programu szkolnego i mające charakter fakultatywny. Wyróżnia się różne typy zajęć: mające przygotowywać do egzaminów, zdobywania dodatkowej wiedzy w interesujących ucznia zagadnieniach, naukę języków obcych itp. Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Według definicji Wincentego Okonia to:

  Ramowe plany nauczania - określone wymiary godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych przez dany rodzaj szkoły. W Polsce o ramowych planach edukacji decyduje Ministerstwo Edukacji Narodowej publikując odpowiednie dokumenty i rozporządzenia bezpośrednio z tym związane. Stanowisko ogniowe (SO) - miejsce zajęte lub przygotowane do zajęcia przez broń w celu prowadzenia z niego ognia. Jest to również rejon zajęty lub przygotowany do zajęcia przez działo do wykonania zadań ogniowych.

  Zajęcia edukacyjne - zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych.

  Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (WE UR) - jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2001 roku w wyniku połączenia Wydziału Ekonomicznego rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Kształci studentów na kierunku ekonomia, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Dodano: 25.06.2010. 02:17  


  Najnowsze