• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Turystyka slumsowa - badania nad kontrowersyjną, nową formą wakacji

  24.05.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Finansowany ze środków unijnych naukowiec właśnie ma rozpocząć prace nad projektem poświęconym analizie nasilającego się zjawiska turystyki slumsowej, aby sprawdzić, czy jest ono jedynie specyficzną formą rozrywki dla bogatych turystów, czy też może pomóc w uporaniu się z globalnym brakiem równości i sprawiedliwości.

  Dr Frenzel, wykładowca Ekonomii Politycznej Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu w Leicester otrzymał stypendium podoktorskie Marie Curie na przeprowadzenie badań na Uniwersytecie w Poczdamie, który jest czołowym ośrodkiem niemieckim prowadzącym badania nad turystyką na miejskich obszarach nędzy.

  Program stypendiów podoktorskich Marie Curie pomaga naukowcom w realizacji projektu badawczego, szkoleniu się w metodach badawczych i zwiększaniu mobilności europejskiej poprzez pokrywanie kosztów dwóch pierwszych lat badań.

  Dr Frenzel przyjrzy się wzrostowi liczby wycieczek do miejskich obszarów nędzy, często nazywanych slumsami, fawelami lub gettami.

  "Taka forma turystyki może wydawać się niespotykana, ale w ostatnich latach coraz większa liczba zwiedzających wybierała się na wycieczki do slumsów, głównie w Afryce Południowej, Brazylii i Indiach, a także coraz częściej w innych miastach na całym świecie" - zauważa.

  "Ciekawość slumsów często budzi wątpliwości natury moralnej, zwłaszcza że turystyka jest kojarzona z zabawą i rozrywką. Wiele osób podniosłoby argument, że oglądanie ludzi cierpiących biedę to gonienie za niezdrową sensacją. Moje badania umieszczą turystykę slumsową w kontekście pytań o charakterze społecznym i politycznym o globalną sprawiedliwość i likwidację ubóstwa".

  Dr Frenzel przeprowadzi rozmaite studia przypadku na podstawie wywiadów z turystami, ludnością lokalną i operatorami turystycznymi. Głównym przedmiotem badań będzie sprawdzenie, w jakim zakresie turystyka slumsowa stanowi jedynie formę rozrywki dla turystów z rozwiniętych krajów oraz czy może pomóc w uporaniu się z globalnym brakiem równości i sprawiedliwości.

  Niemniej takie trendy turystyczne nie są żadną miarą nowym zjawiskiem. Wydaje się, że już za czasów wiktoriańskich odbywało się "slumsowanie" polegające na zwiedzaniu slumsów położonych we wschodnim Londynie w formie zorganizowanych wycieczek, których przewodnikami bywali często przedstawiciele policji lub branży turystycznej.

  "Te zapuszczone miejsca długo podsycały powszechną wyobraźnię" - mówi dr Frenzel. "Wiele osób doświadczyło ubóstwa nie literalnie w czasie wycieczek, ale w sposób literacki, na przykład za pośrednictwem dzieł Charlesa Dickensa".

  "Obecnie postępuje konwergencja literalnego i literackiego slumsowania. Najnowsza fascynacja filmami 'Dystrykt 9', 'Miasto Boga' czy 'Slumdog. Milioner z ulicy' pokazuje, że te pragnienia są ciągle w nas żywe. Tak naprawdę na dzisiejszej 'planecie slumsów' kwitnie turystyka slumsowa".

  Na przykład turyści w Rio de Janeiro zadawalali się kiedyś pstrykaniem zdjęć przy klasycznych atrakcjach turystycznych, takich jak pomnik Chrystusa Odkupiciela czy Głowa Cukru, ale teraz fawele stały się równie popularne wśród osób wybierających się na wycieczkę do drugiego pod względem wielkości miasta Brazylii.

  W Ameryce Południowej podobnie, turystyka slumsowa przekształciła się w zjawisko masowe, włącznie z zapewnieniem turystom gościny w slumsach.

  W toku badań dr Frenzel podejmie próbę wyciągnięcia wniosków na temat tego, co uznajemy za turystykę, bowiem slumsy są odwiedzane ponadto przez różnego rodzaju osoby, w tym wolontariuszy pracujących na rzecz organizacji pozarządowych (NGO) i organizacji charytatywnych, profesjonalnych pracowników pomocy społecznej i naukowców akademickich. Dr Frenzel ma nadzieję zanalizować, jak również i takie osoby wpisują się w tę problematykę.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Turystyka ekologiczna – forma ruchu turystycznego, minimalizująca negatywny wpływ turystyki na stan środowiska przyrodniczego (miejsca recepcji turystycznej) bez względu na motywy podjęcia podróży. Walory przyrodnicze – tworzą zespół elementów przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania turysty, mają do odegrania szczególną rolę w realizacji wypoczynkowej funkcji czasu wolnego. Wśród walorów przyrodniczych, dających turyście pełnię satysfakcji z uprawiania turystyki, wymienia się: Turystyka zrównoważona – celem tej koncepcji jest zintegrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyrody, a także kształtowaniem nowych zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego. Te nowe postawy winy być korzystne etycznie i społecznie dla lokalnej ludności.

  Polska Organizacja Turystyczna (POT) – organizacja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej. POT rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie Ministrowi ds. Turystyki i Sportu. POT jest jedną z ponad 200 narodowych organizacji turystycznych na świecie. Infrastruktura turystyczna – są to wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia turystyczne, które mają na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom - zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką.

  Turystyka korporacyjna – turystyka organizowana przez korporacje i firmy. Jest to forma podróży służbowej, która polega na zapraszaniu gości do darmowego uczestnictwa w ważnych wydarzeniach lub wypoczynku. Turystyka korporacyjna to narzędzie wykorzystywane przez firmy do rozwijania kontaktów handlowych z partnerami i budowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku. Turystyka kulturowa – dziedzina turystyki skierowana na odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach. Obiekt zainteresowania tej turystyki stanowią zarówno wytwory kultury w przeszłości, jak i współczesne. W jej skład integralnie wchodzi więc również wszelkiego rodzaju turystyka historyczna. Nie należy zaś krajoznawstwo.

  Turystyka medyczna – turystyka połączona z leczeniem; rozumiana jest jako świadoma działalność człowieka, w której podróżny (turysta medyczny) ma na celu uzyskanie szeroko pojmowanej opieki zdrowotnej – zarówno we własnym kraju, jak i za granicą – polegającej przede wszystkim na zachowaniu (pozyskaniu) lepszego stanu zdrowia, i/lub estetycznego wyglądu własnego ciała, połączonego z wypoczynkiem, regeneracją sił fizycznych i psychicznych, zwiedzaniem atrakcji i walorów turystycznych oraz rozrywką. Turystyka alternatywna – rodzaj turystyki preferujący, w odróżnieniu od turystyki masowej, ścisły związek turystów ze społecznościami miejscowymi, wykorzystuje walory regionów recepcyjnych (nie budowlanych) oraz istniejącej zabudowy w taki sposób, aby w największym stopniu zachować środowisko przyrodnicze. Głównym celem jest poznanie kultury ożywionej lub nieożywionej, jak również historii, gospodarki i sposobu życia mieszkańców odwiedzanego kraju lub regionu.

  Gdańska Organizacja Turystyczna – organizacja działająca na podstawie ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Koordynuje i współpracuje z lokalną branżą turystyczną i samorządem terytorialnym w zakresie turystyki w Gdańsku, będąc wyłącznym partnerem miasta w kwestiach dotyczących szeroko pojętej turystyki. Działalność rozpoczęła w 2002, skupia około 100 członków.

  Safari – wyprawa myśliwska, ewentualnie dłuższa podróż karawanowa w Afryce Wschodniej. Obecnie, wraz z rozwojem globalnej turystyki, coraz częściej terminem tym określa się formę zorganizowanego wypoczynku i rekreacji poprzez podziwianie i fotografowanie naturalnej przyrody, a zwłaszcza świata zwierząt.

  Trekking – forma turystyki, uprawiana w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Wyróżnić można kilka form trekkingu. Najpopularniejszą formą jest trekking klasyczny (górski), będący formą pośrednią między wspinaczką a turystyką pieszą. Termin trekking pochodzi od słowa trek używanego na południu Afryki i oznaczającego wędrówkę Burów w czasie zdobywania kolejnych ziem. W turystyce trekking zaczął najpierw odnosić się do wędrówek pieszych w Himalajach nepalskich i indyjskich. Turystyka – wspólna sprawa (2006–2007) – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki.

  Turystyka kwalifikowana – to wspólne określenie rodzajów turystyki takich jak: piesza nizinna, piesza górska, narciarska, turystyka rowerowa, motorowa, kajakowa i żeglarska aby wyróżnić tę grupę spośród tradycyjnych rodzajów turystyki. Turystyka LGBT lub turystyka gejowska (ang. gay tourism) – jedna z niszowych odmian komercyjnej turystyki wypoczynkowej, ukierunkowana na rynek klientów z grupy LGBTlesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderycznych. Charakteryzuje się otwartością na orientację seksualną i tożsamość płciową klientów. Jej formy mogą być mniej lub bardziej dyskretne ze względu na osoby ukrywające na co dzień swoją odmienność seksualną lub w przypadku wyjazdów do rejonów znanych z przemocy wobec osób LGBT.

  Polska jest częścią światowego rynku turystycznego z rosnącą liczbą odwiedzających, szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Według obliczeń Instytutu Turystyki w roku 2012 liczba przyjazdów do Polski wyniosła 67,4 miliona. 14,8 milionów z tej liczby to przyjazdy w celach turystycznych.

  Dodano: 24.05.2012. 16:49  


  Najnowsze