• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczelnie i jednostki naukowe chcą w 2008 r. ponad 960 mln zł z Unii

  12.11.2008. 19:08
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dorota Zbińkowska " po. Dyrektora Pionu Wdrażania Funduszy w Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) " Instytucji Wdrażającej działania 1.3 i poddziałania 1.1.1, w ramach osi priorytetowej "Badania i rozwój nowoczesnych technologii" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na konferencji prasowej w PAP, przedstawiła wyniki pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie. Zbińkowska poinformowała, że do OPI wpłynęło 176 wniosków, na łączną kwotę ponad 960 mln zł (co stanowi blisko 400% całkowitej alokacji na 2008 r.). Ze wszystkich uprawnionych do aplikowania, najbardziej aktywnymi podmiotami były jednostki naukowe i uczelnie wyższe. Najwięcej wniosków złożono na dofinansowanie projektów rozwojowych (poddziałanie 1.3.1 PO IG), w ramach grupy tematycznej TECHNO.

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) podzielono na tzw. osie priorytetowe. W ramach osi priorytetowej 1. Programu - "Badania i rozwój nowoczesnych technologii" przewidziano wsparcie finansowe dla:

  · prognozowania kierunków badań naukowych, mogących wywrzeć największy wpływ na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego kraju metodą foresight (stanowiącą narzędzie pomagające wskazać kierunki pożądanych inwestycji i przedsięwzięć w sferze B+R na poziomie krajowym, jak i na poziomie poszczególnych regionów i branż) " Poddziałanie 1.1.1 PO IG

  · projektów rozwojowych (B+R) o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na praktyczne zastosowania w gospodarce bądź o wyjątkowym wymiarze społecznym " Poddziałanie 1.3.1 PO IG;

  · transferu badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki poprzez dofinansowanie kosztów uzyskania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce " Poddziałanie 1.3.2 PO IG;

  Instytucją Wdrażającą odpowiadającą za nabór i ocenę wniosków w ramach ww. działań jest Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI). Dla potencjalnych Wnioskodawców, w okresie 2007-2013 przeznaczono kwotę blisko 270 mln euro (w tym w 2008 r." blisko 72 mln euro).

  Zbińkowska poinformowała, iż w ramach pierwszego naboru konkursowego w 2008 r., do OPI napłynęło łącznie 176 wniosków o dofinansowanie, na łączną wnioskowaną kwotę ponad 960 mln zł (co stanowi blisko 400% całkowitej alokacji przewidzianej dla tych działań na 2008 rok).

  Najwięcej wniosków złożono o dofinansowanie projektów rozwojowych (152 wnioski na łączą kwotę ponad 930 mln zł) " poddziałanie 1.3.1. W ramach tego poddziałania wnioski wpływały w podziale na 3 obszary tematyczne:

  · INFO " czyli optoelektronika, nauki obliczeniowe, sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji oraz technologie informacyjne i telekomunikacyjne. W tej grupie wpłynęło
  36 wniosków, na łączną kwotę ponad 148 mln zł (najwięcej z województwa mazowieckiego - 14 wniosków).
  · BIO " czyli postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska, biotechnologia i bioinżynieria, nowe wyroby i techniki medyczne. Wpłynęły 53 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 368 mln zł. Najwięcej wniosków wpłynęło z województw: mazowieckiego (13 wniosków), śląskiego (10 wniosków) oraz małopolskiego i wielkopolskiego (po 9 wniosków).

  · TECHNO " czyli technologia i inżynieria chemiczna, nowe materiały i technologie, projektowanie systemów specjalizowanych, mechatronika, nanotechnologie. W grupie tej wpłynęły 63 wnioski na łączną kwotę ponad 413 mln zł - najwięcej z województw: mazowieckiego (20 wniosków) oraz śląskiego i małopolskiego (po 12 wniosków).

  W ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG, którego założeniem jest wsparcie ochrony własności przemysłowej, tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, w pierwszym naborze wpłynęło tylko 8 wniosków, na łączną wnioskowaną kwotę ok. 1,5 mln zł, co stanowi jedynie 7% alokacji. W ramach tego Poddziałania przewidziano w 2008 r. dwa nabory konkursowe. Drugi nabór (który zakończył się 31.10.br) spotkał się z większym zainteresowaniem potencjalnych Beneficjentów " wpłynęło 27 kolejnych wniosków, na łączną kwotę ok. 5,3 mln zł.

  Ze wszystkich podmiotów uprawnionych do wnioskowania w ramach wdrażanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji poddziałań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka najbardziej aktywnymi okazały się jednostki naukowe występujące samodzielnie (złożyły 65 wniosków o dofinansowanie) lub w konsorcjach naukowych i naukowo " przemysłowych (40 wniosków) oraz uczelnie wyższe (64 wnioski).

  Dyrektor Zbińkowska poinformowała także, iż obecnie (do 21 listopada br.) OPI prowadzi jeszcze dodatkowy nabór w ramach Poddziałania 1.1.1. "Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight". Decyzja o przeprowadzeniu tego naboru podyktowana została troską o potencjalnych Beneficjentów. "Projekty typu foresight są z założenia projektami długoterminowymi, a ich realizacja trwa zazwyczaj kilka lat. Doszliśmy do wniosku, że organizowanie konkursów pod koniec okresu programowania jest w przypadku tego działania bezcelowe, gdyż Beneficjenci nie zdążą zrealizować swoich projektów. Stąd decyzja, żeby konkursy pierwotnie planowane na koniec okresu programowania przesunąć na lata 2008-2010" " informuje Dorota Zbińkowska.

  Najprawdopodobniej pierwsze umowy z Beneficjentami, których wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, zostaną podpisane jeszcze w grudniu br. Jest to jednak uzależnione od akceptacji list rankingowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kolejne nabory wniosków w ramach działań wdrażanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji przewidziane są na pierwszy kwartał 2009 r.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych. LIFE - instrument finansowy Unii Europejskiej funkcjonujący w latach 1992-2006, finansujący projekty z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Od 2008 r. został zastąpiony przez nowy instrument LIFE+, o nieco zmodyfikowanych zasadach. W ramach instrumentu dofinansowano w 50-75% ok. 2750 projektów na łączną kwotę ok. 1,35 mld Euro.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Komisja do spraw Służb Specjalnych (KSS) – stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. Do jej zadań należy również: opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb, rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.

  Corpus Inscriptionum Graecarum (CIG) - epigraficzna seria wydawnicza którą zaprojektował i w znacznej mierze zrealizował niemiecki uczony i antykwariusz Philipp August Böckh (1785-1867). Jego dziełem są tomy I i II (1828, 1843). Edytorami następnych byli J. Franz (t. III — 1853) oraz E. Curtius i A. Kirchhoff (t. IV — 1859, obejmujący inskrypcje greckie „okresu chrześcijańskiego", do upadku Konstantynopola 1453). W 1877 roku ukazał się tom V, zawierający indeksy (H. Róhl). W zbiorze tym wszystkie inskrypcje, poza najstarszymi, tworzącymi osobny dział, zgrupowane zostały wedle kryterium geograficznego: inskrypcje pochodzące z jednej krainy tworzyły osobne działy, w których dla poszczególnych miast rezerwowano osobne poddziały. W ramach każdego poddziału napisy zostały ułożone wedle kategorii. E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Analiza danych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

  Filozofia przyrody – dział filozofii zajmujący się formułowaniem wniosków filozoficznych wynikających z dokonań nauk przyrodniczych.

  Historia wojskowa – dziedzina nauk historycznych obejmująca całokształt wiedzy historycznowojskowej, jednocześnie będąca jednym z działów nauki wojennej. Przedmiotem badawczym historii wojskowej jest uogólnianie doświadczeń wojen minionych i formułowanie na tej podstawie wniosków i zaleceń dla współczesnej sztuki wojennej i doktryn wojennych, ponadto określanie kierunków i trendów rozwojowych współczesnej nauki wojennej. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są: rozpatrywanie wniosków dotyczących immunitetu parlamentarnego, czynności związane z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej senatora przed Trybunałem Stanu, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaśnięcie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez senatora obowiązków senatorskich i zachowania nieodpowiadającego godności senatora. Zajmuje się także sprawami z zakresu etyki senatorskiej, analizowaniem oświadczeń senatorów o stanie majątkowym i przedstawianiem wyników analizy Prezydium Senatu. W zakres jej kompetencji wchodzi sprawdzanie działalności biur senatorskich, wyrażanie opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu dotyczących w szczególności wykładni i stosowania regulaminu, dokonywanie analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kancelarii Senatu.

  Przegląd piśmiennictwa – praca naukowa, mająca na celu dokonanie przeglądu najważniejszych publikacji związanych z jakąś dziedziną wiedzy oraz przedstawienie wynikających z tych publikacji syntetycznych wniosków. Metoda QUEST – metoda stosowania się do wskazywania kierunków długofalowego rozwoju przedsiębiorstw. Nie dostarcza informacji dotyczących przyszłości, co oznacza, że należy do metod bezscenariuszowych. Jej istota opiera się na wnioskowaniu opartym na trendach i danych z przeszłości. Wnioskowanie to odbywa się na zasadzie ekstrapolacji. Metoda ta cechuje się dużym subiektywizmem, gdyż podstawą do formułowania wniosków na temat przyszłości są opinie ekspertów z różnych dziedzin. Następuje następnie porównanie i uśrednienie ich sądów, opinii i prognoz wskutek czego opinia wynikowa jest najbliższa rzeczywistości.

  Dedukcja to rodzaj rozumowania logicznego, mającego na celu dojście do określonego wniosku na podstawie założonego wcześniej zbioru przesłanek. Rozumowanie dedukcyjne w odróżnieniu od rozumowania indukcyjnego jest w całości zawarte wewnątrz swoich założeń, to znaczy nie wymaga tworzenia nowych twierdzeń czy pojęć, lecz jest tylko prostym wyciąganiem wniosków. Jeśli jest przeprowadzone poprawnie, zaś zbiór przesłanek nie zawiera zdań fałszywych, to wnioski wyciągnięte w wyniku rozumowania dedukcyjnego są nieodparcie prawdziwe i nie można ich zasadnie zakwestionować.

  Dodano: 12.11.2008. 19:08  


  Najnowsze