• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unia buduje hub bazy danych dla nauk społecznych

  07.10.2010. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  NSD (Norweski Serwis Danych Nauk Społecznych) w Bergen będzie gospodarzem europejskiego projektu współpracy dotyczącego bazy danych w zakresie nauk społecznych. Ze swojej północnej siedziby sekretariat skonsolidowanej infrastruktury badawczej (RI) Rady Europejskich Archiwów Danych Nauk Społecznych (CESSDA, ang. Council of European Social Science Data Archives) będzie współdziałać ze specjalnymi centrami danych we współpracujących krajach - jak informuje Bjorn Henrichsen, Dyrektor NSD.

  Integracja ogromnej ilości danych z dziedziny nauk społecznych, jakie generowane są w całej Europie przeniesie aktualną inicjatywę na kolejny szczebel, udostępniając szerokiej społeczności naukowej kompleksowy korpus informacji. Poprawi także dostępność danych ponad granicami i usprawni archiwizację tych danych. "CESSDA RI będzie instytucją zdecentralizowaną" - wyjaśnia dr Henrichsen. "Sekretariat w Bergen nie będzie zakrojoną na szeroką skalę jednostką centralną tylko raczej hubem do obsługi kontraktów, form współpracy i tworzenia solidnych, ramowych podwalin do współpracy w ogóle."

  Sieć CESSDA obejmuje organizacje w 21 państwach członkowskich. Zdaniem dr Henrichsena struktura ta bazuje na bogatej tradycji współpracy. "Nauki społeczne są bardzo zaawansowane pod względem wymiany danych" - stwierdza. "Istnieje ogromna ilość danych, jak również potężna liczba użytkowników."

  Co więcej, w ramach swojego zadania, które polega na ułatwieniu dostępu do danych i archiwów nauk społecznych, CESSDA świadczy każdego roku usługi na rzecz ponad 30.000 naukowców i studentów z całej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Zbiory danych obejmują sondaże socjologiczne, badania wyborcze, badania obserwacyjne, badania opinii publicznej oraz dane ze spisów zorganizowane w sposób umożliwiający użytkownikom wyszukanie odpowiednich zbiorów wg podtematów lub zmiennych.

  Budowanie rzeczywiście zintegrowanej infrastruktury danych to jeden z 44 projektów uruchomionych przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). "Nowy projekt ESFRI ma rozwinąć europejską współpracę w zakresie danych z dziedziny nauk społecznych, które gromadzone były przez 30 lat" - wyjaśnia dr Henrichsen.

  "Rozszerzenie skupia się na normalizacji i dokumentacji w celu udostępnienia danych w możliwie najprostszy i praktyczny sposób naukowcom w Europie i poza jej granicami" - dodaje. Dotychczas Finlandia, Holandia, Litwa, Niemcy i Norwegia zobowiązały się do udzielenia finansowego i politycznego wsparcia tej modernizacji i oczekuje się, że osiem kolejnych krajów pójdzie za tym przykładem do końca roku.

  Źródłem unijnego wsparcia tego ambitnego przedsięwzięcia jest Siódmy Program Ramowy (7PR). Projekt CESSDA PPP (Etap przygotowawczy do gruntownej modernizacji CESSDA RI) otrzymał 2,68 mln EUR z programu "Możliwości", który wspiera w szczególności rozwój europejskich infrastruktur badawczych i optymalizację ich wykorzystania.

  Pod względem konfiguracji technicznej, integracja będzie w szerokim zakresie opierać się na technologii opracowanej i posiadanej przez NSD. "Rozbudowa nie będzie wymagać znaczących zmian istniejącego portalu danych" - wyjaśnia dr Henrichsen. "Poczyniliśmy ogromne postępy, jeżeli chodzi o technologię i standardy. Dysponujemy dobrymi systemami, ale celem jest oczywiście ich rozwijanie. Dalszy rozwój serwisu obejmie rozwiązania dotyczące potwierdzania tożsamości i dostępu, standardy metadanych oraz wdrożenie regulowanych narzędzi zarządzania. Ponadto zbadamy potencjał wykorzystania technologii siatkowej i udoskonalonych narzędzi do harmonizacji danych."

  Dr Henrichsen kładzie również nacisk na implikacje wyboru lokalizacji w Norwegii - decyzja postrzegana przez niego jako sukces kraju, która pokaże jego zaangażowanie w tej dziedzinie. "Tworzymy solidny ośrodek ekspercki, który okaże się niezwykle cenny dla naszej społeczności nauk społecznych oraz innych dyscyplin. Opracowywana technologia i szerokie kanały upowszechniania danych umożliwią wykorzystywanie ośrodka na potrzeby badań środowiskowych, medycznych i humanistycznych. Co więcej jego struktura otworzy więcej możliwości współpracy między dyscyplinami naukowymi."

  Będzie on również funkcjonować w szerszym zakresie geograficznym. "Sposób, w jaki normalizujemy i dokumentujemy dane w różnych krajach - stwierdza - będzie sprzyjać badaniom ponadnarodowym."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Operacyjne bazy danych - bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również na możliwość ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy można spotkać w różnych organizacjach i firmach. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi zamówień. Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). Peter Wagner - niemiecki teoretyk społeczny. Jego badania skupiają się na teorii społecznej oraz politycznej filozofii współczesnej Europy. Prowadzi badania z dziedziny historii nauk społecznych.

  Scopus to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Została ona utworzona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect. Chińska Akademia Nauk Społecznych (chin. upr. 中国社会科学院, chin. trad. 中國社會科學院, pinyin Zhōngguó Shèhuì Kēxuéyuàn) – największa i najważniejsza chińska instytucja naukowa oraz ośrodek badań naukowych w zakresie filozofii i nauk społecznych. Została utworzona w 1977 roku w wyniku wydzielenia i reorganizacji Oddziału Filozofii i Nauk Społecznych Chińskiej Akademii Nauk.

  Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów. Kartotekowa baza danych (lub prosta baza danych) - baza danych złożona z jednej lub kilku tablic zawierających rekordy, z których każdy zawiera identyczną strukturę pól. Każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami, w przeciwieństwie do relacyjnej bazy danych.

  Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności. Kostka OLAP (ang. OLAP cube) – jest strukturą danych, która pozwala na szybką analizę danych. Przechowuje ona dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Można ją również zdefiniować jako zdolność manipulowania i analizowania danych z różnych punktów widzenia. Rozmieszczenie danych w kostkach pokonuje ograniczenia relacyjnych baz danych.

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych.

  PHP Data Objects (w skrócie PDO) – rozszerzenie języka PHP udostępniające jednolity interfejs baz danych w postaci pojedynczej klasy z metodami wspólnymi dla różnych silników zarządzania bazą danych. Eliminuje to konieczność korzystania przez twórców oprogramowania z własnych lub zewnętrznych rozwiązań unifikujących sposób operowania na bazie danych.

  Digitariat – w społeczeństwie informacyjnym kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się na szczycie hierarchii społecznej (ponad cogitariatem i proletariatem). Tworzona jest przez ludzi, którzy mają dostęp do technologii informacyjnych oraz możliwość przetwarzania danych znajdujących się w cyberprzestrzeni oraz umiejąca dokonywać selekcji danych. Rate Your Music (inaczej RYM) to internetowa metadanowa baza danych prezentująca dyskografie wykonawców muzycznych, rozwijana przez użytkowników, i jednocześnie muzyczny portal społecznościowy. Od 2009 roku w bazie znajdują się również filmy. Po wprowadzeniu przez użytkowników danych na temat artystów i ich wydawnictw, społeczność ocenia dane płyty i głosuje za lub przeciw proponowanym znacznikom gatunków, co pozwala stworzyć rozbudowany system rekomendacji i list najlepszych płyt. Użytkownicy, których wkład we współtworzenie bazy danych jest większy mają proporcjonalnie większą wagę ocen. Wydawnictwa są oceniane w dziesięciostopniowej skali, od 0.5 "gwiazdki" do 5.0 (z połówkami). Dodatkowo, użytkownicy mają do dyspozycji wiele opcji pomagających katalogować posiadane kolekcje muzyczne. Rejestracja jest całkowicie darmowa, istnieje jednak mozliwość subskrypcji konta premium, oferującego szereg przydatnych funkcji.

  Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej. Dotyczy co najmniej trzech poziomów integracji zjawisk społecznych - miasta (gminy), regionu i kraju. Współcześnie planowaniem obejmowane są także ponadnarodowe całości, co wyraża się we współpracy np. w ramach krajów nadbałtyckich czy rozmaitych regionów europejskich. Im wyższy poziom złożoności struktur społecznych i gospodarczych, tym większa skala trudności w godzeniu interesów różnych podmiotów i harmonizowaniu interesów w życiu społecznym i w gospodarce na poziomie mikro, mezo i makro. MVCC (ang. "Multiversion Concurrency Control"), mechanizm kontroli współbieżności. Ogólna koncepcja wykorzystywana w różnej formie przez wiele współczesnych systemów baz danych, sprowadzająca się do umożliwienia jednoczesnego dostępu oraz wykonywania operacji na tych samych danych wielu odbiorcom.

  Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149). EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów.

  Dodano: 07.10.2010. 18:26  


  Najnowsze