• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt poświęcony zaawansowanemu systemowi zarządzania danymi

  02.12.2011. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, opracował nowe ramy rachunkowości, które wykorzystują zaawansowane narzędzia do analizy polityki. Projekt EXIOPOL (Nowe ramy rachunkowości środowiskowej wykorzystujące zewnętrzne dane i narzędzia wejściowo-wyjściowe do analizy polityki) otrzymał wsparcie na kwotę 5 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Ze względu na wzajemne powiązania krajów w światowej gospodarce istotne znaczenie ma zrozumienie realnego oddziaływania konsumpcji w każdym kraju. Jednocześnie wiele wpływów konsumpcji generowanych jest za granicą. Narzędzia opracowane w ramach projektu EXIOPOL wspomagają naszą potrzebę zrozumienia złożonego układu między przyczyną a skutkiem, jak również dostrzeżenia następstw handlu i konkurencyjności dla polityki.

  Konsorcjum EXIOPOL przekształciło i zharmonizowało dane oraz opracowało zaawansowany system zarządzania danymi i analizowania ich. Partnerzy projektu powiązali dane dotyczące kosztów zewnętrznych ustalonych w skali mikro z szacunkami na skalę krajową. Po raz pierwszy bazy danych uwzględniały informacje na temat wpływów na środowisko.

  Partnerzy projektu opracowali szczegółową, globalną bazę danych wejściowych i wyjściowych, obejmującą wszystkie kraje, w której 43 kraje odpowiadają za 95% globalnej gospodarki, a resztę tworzy 160 krajów. W toku projektu EXIOPOL wyróżniono 130 sektorów i produktów, zarejestrowano 30 emisji i 80 typów wydobycia podstawowych zasobów dla każdej branży. Za pomocą bazy danych zespół zinwentaryzował również wykorzystanie 60 nośników energii wg branż.

  Konsorcjum EXIOPOL zaktualizowało także i wyszczególniło koszty zewnętrzne według typu emisji, sektora przemysłowego i kraju oraz według następujących obszarów: zdrowie, rolnictwo, bioróżnorodność, leśnictwo i odpady.

  Partnerzy EXIOPOL, którzy pracowali pod egidą Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) we Włoszech postawili sobie trzy cele. Pierwszy polegał na syntezie i opracowaniu szacunków kosztów związanych z zewnętrznymi kluczowymi czynnikami oddziałującymi na środowisko w Europie. Drugi dotyczył sporządzenia operacyjnej i szczegółowej tabeli wyjściowej dla wszystkich 25 państw członkowskich UE z rozszerzeniami środowiskowymi uwzględniającymi możliwie jak największą liczbę tych szacunków. Trzeci cel to zastosowanie ustaleń w zakresie szacunków kosztów zewnętrznych i środowiskowo rozszerzonej analizy wejściowo-wyjściowej do ewaluacji kluczowych zagadnień polityki oraz oceny wartości i skutków wcześniejszych badań naukowych nad kosztami zewnętrznymi polityki.

  Wykraczając poza UE-25 zespół oświadczył, że tabela wejściowo-wyjściowa będzie osadzona również w globalnym kontekście. To umożliwi decydentom ocenę wpływów europejskich działań w zakresie zrównoważenia na konkurencyjność gospodarczą 25 państw członkowskich UE.

  Zespół EXIOPOL umożliwił przeprowadzanie światowych szacunków zewnętrznych kosztów globalnej produkcji, a także ewaluację wpływu końcowej konsumpcji w kraju na globalne łańcuchy wartości oraz zróżnicowanie wpływów w poszczególnych krajach.

  Ostatecznie projekt przyczynił się do poszerzenia i syntezy bazy danych kosztów środowiskowych w UE w ujęciu monetarnym.

  W skład zespołu EXIOPOL weszli eksperci z Austrii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Analiza kosztów i korzyści (ang. cost-benefit analysis, CBA) — w naukach ekonomicznych metoda oceny efektywności inwestycji i projektów biorąca pod uwagę całość przewidywanych korzyści i kosztów, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych (np. środowiskowych, społecznych). Swoboda wejścia i wyjścia: Swoboda wejścia i wyjścia oznacza możliwość swobodnego i darmowego (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) wejścia na rynek i wyjścia z rynku przez firmy i przedsiębiorstwa. Swoboda wejścia i wyjścia zależy od potencjalnej konkurencyjności (contestability) danego rynku. Filtr w informatyce – program, który z danych wejściowych usuwa niepotrzebne, niechciane dane i udostępnia resztę w postaci danych wyjściowych. Strumień wyjściowy jednego filtru może być użyty jako strumień wejściowy kolejnego.

  Budżet bilansu - w sprawozdawczości finansowej sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych powstaje po sporządzeniu bilansu i na jego podstawie ( sytuacja jest odwrotna w planowaniu finansowym gdzie budżet wpływów i wydatków jest planem pierwotnym w stosunku do budżetu bilansu). Do sporządzenia budżetu bilansu wymagany jest bilans wyjściowy, budżet kosztów, budżet rachunku wyników, budżet wpływów i wydatków oraz dane dodatkowe. Budżet bilansu na koniec okresu nie ma dla bieżącego zarządzania takiego znaczenia, jak budżet rachunku wyników czy budżet wpływów i wydatków natomiast stanowić on będzie w głównej mierze swego rodzaju sprawdzenie, czy przejęte przez nas w całym okresie planowania założenia zostały w sposób kompletny i merytorycznie poprawny uwzględnione. System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

  Rachunkowość zarządcza określana jest również jako rachunkowość menedżerska, stanowi część rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej), która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np.: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informowanie o dokonaniach. Rachunek kosztów działań (ang. Activity-Based Costing, lub w skrócie ABC) – jest metodą pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalającą na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług, klientów, kanałów dystrybucji, polegającą na powiązaniu zużycia zasobów z działaniami oraz działań z obiektami kosztowymi na podstawie stopnia ich wykorzystania. Rachunek kosztów działań został zaprezentowany po raz pierwszy w 1987 roku przez profesorów: Kaplana, Coopera i Johnsona z uniwersytetu Harvarda w USA. Rachunek kosztów ABC służy do dostarczenia informacji do planowania, zarządzania, kontroli i kierowania przedsiębiorstwem w celu doskonalenia procesów, produktów i usług, eliminowania strat oraz osiągania operacyjnych i strategicznych celów firmy.

  Operacyjne bazy danych - bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również na możliwość ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy można spotkać w różnych organizacjach i firmach. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi zamówień. Problem obliczeniowy, zadanie obliczeniowe – zadanie, które może być rozwiązane za pomocą komputera lub innej maszyny liczącej. Na opis p.o. składają się: zbiór danych wejściowych (ang. input) oraz warunki, jakie ma spełniać wynik, czyli dane wyjściowe (ang. output). Bardziej formalnie przez p.o. możemy rozmumieć funkcję, która przekształca zbiór danych wejściowych na zbiór danych wyjściowych. Pojęcie problemu obliczeniowego leży u podstaw informatyki rozumianej jako nauki zajmującej się przetwarzaniem informacji, gdyż praktycznie każde zadanie informatyczne można rozważać jako p.o.

  Efekty zewnętrzne – zjawisko w ekonomii polegające na przeniesieniu części kosztów lub korzyści wynikających z działalności jednego podmiotu na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty. Zazwyczaj jest to uboczny skutek działalności danego podmiotu gospodarczego, którego konsekwencje (pozytywne bądź negatywne) ponosi szersze grono odbiorców niezależnie od swojej woli. Typowym przykładem efektów zewnętrznych są zanieczyszczenia środowiska naturalnego spowodowane produkcją niektórych dóbr przemysłowych. Efekty zewnętrzne zachodzą poza rynkiem, co jest główną przyczyną trudności przy określaniu wartości i egzekwowaniu rekompensaty.

  Rachunek kosztów jest definiowany w rachunkowości zarządczej jako ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (np. zaopatrzenia, produkcji i zbytu produktów), poprzez ujęcie, zgrupowanie i interpretację w określonych przekrojach kosztów produkcji i sprzedaży produktów, mierzonych ilościowo i wartościowo za pewien okres, w celu uzyskania informacji potrzebnych do ustalania wyników i kierowania przedsiębiorstwem lub ich zespołem.

  Sankcje Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich - narzędzia, środki restrykcyjne, wywieranie wpływu i nacisku w celu zagwarantowania wspólnej, jednolitej polityki w ramach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej krajów wspólnoty europejskiej. Służba zewnętrzna Unii Europejskiej (ang. External Action Service of the European Union) - pomocnicze ciało dyplomatyczne względem Wysokiego Przedstawiciela, którym obecnie jest Catherine Ashton. Za jej powołanie, oprócz Ashton, odpowiedzialna jest Komisarz ds. stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner. Służba została powołana przez Traktat lizboński. Rozpoczęcie działalności nastąpiło w roku 2009, wraz z wejściem w życie traktatu. Utworzenie służby zewnętrznej UE oraz nadanie jej cech służby dyplomatycznej popierają instytucje Unii, głównie Parlament Europejski i Komisja, które w serii dokumentów wskazywały na potrzebę dalszego rozwoju służby zewnętrznej i przekształcenia jej w służbę dyplomatyczną Unii Europejskiej. Taka postawa spotyka się z niechęcią niektórych państw członkowskich (głównie Wielkiej Brytanii), które obawiają się osłabienia własnego instrumentarium w zakresie polityki zagranicznej i jednocześnie nadawania zbyt wyraźnych cech państwowych Unii Europejskiej. O pomoc dyplomatyczną zwrócić się do niej będzie mógł każdy obywatel Unii- co jest rozwinięciem obecnej możliwości zwracania się do służby zagranicznej innego państwa członkowskiego, jeżeli w państwie pobytu nie występuje placówka dyplomatyczna lub konsularna państwa z którego się pochodzi .

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  Dodano: 02.12.2011. 18:37  


  Najnowsze