• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Krakowie rozpoczął się XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

  09.09.2010. 09:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O kondycji polskiego społeczeństwa dyskutować będą w Krakowie uczestnicy XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który w środę rozpoczął się w Krakowie. Motywem przewodnim zjazdu jest pytanie: "Co się dzieje ze społeczeństwem?".

  Podczas inauguracji zjazdu w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego jego uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć Lecha Kaczyńskiego, który przed tragiczną śmiercią objął patronat honorowy nad Zjazdem. Wysłuchali także listu obecnego patrona honorowego - prezydenta Bronisława Komorowskiego.

  "Nie trzeba być socjologiem, by dostrzec, że jako społeczeństwo przechodzimy obecnie największą chyba po II wojnie światowej przemianę. Zmienia się niemal wszystko: uwarunkowania geograficzne, struktura miejsc społecznych, hierarchii wartości, etos pracy, sposób uczestnictwa w kulturze czy spędzania wolnego czasu. Dlatego dobrze się składa, że rozpoczynające się obrady służyć będą poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie - co się dzieje ze społeczeństwem" - napisał do uczestników prezydent Komorowski, który z powodu Forum Ekonomicznego w Krynicy nie mógł przybyć na zjazd socjologów.

  "Refleksja nad tymi zjawiskami to jedno z najważniejszych zadań stojących obecnie przed rodzimą socjologią. Za cenne należy uznać wszelkie diagnozy, nawet te niełatwe, gdyż ich znajomość ułatwi przeprowadzenie racjonalnej modernizacji naszego kraju" - uznał Komorowski.

  W czasie trzech zjazdowych sesji plenarnych będą poruszane takie zagadnienia jak: zasady tworzenia porządku społecznego, stare i nowe formy władzy i uspołecznienia oraz tworzenie społeczeństwa przyszłości. Uczestnicy zjazdu będą uczestniczyć też w czterech sympozjach, podczas których padną m.in. pytania o spójność struktury społecznej i o nowe mechanizmy wytwarzania kultury.

  W ramach 21 grup tematycznych (m.in. Społeczeństwo polskie - moment historyczny, Polityka - władza - społeczeństwo, Style i smaki życia, Religia i moralność) odbywać się będą dyskusje na temat historii, projektów społecznych i mitu polskiej solidarności; szans i wyzwań dla Polski, wynikających ze zjawiska globalizacji; kondycji człowieka w dobie konsumpcjonizmu; ponowoczesnego modelu rodziny czy społecznej moralności.

  Organizatorami Zjazdu, który potrwa do 11 września, są: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. HP

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ gma/bsz

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel. Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna. Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane.

  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Dzień Solidarności Społecznej – ogólnopolska inicjatywa społeczna. Ideą DSS jest mobilizowanie społeczeństwa do przemyśleń i pozytywnej reakcji na problem, który w danym roku jest tematem przewodnim obchodów DSS.

  Społeczeństwo przemysłowe (inaczej: społeczeństwo industrialne) to specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności - po rewolucji przemysłowej (wcześniejsze społeczeństwa są określane jako społeczeństwa tradycyjne). Społeczeństwa przemysłowe charakteryzuje malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, dominująca rola przemysłu i inne zjawiska społeczne wynikające z procesu industrializacji (rosnąca produktywność, poprawa warunków życia, zmniejszanie się znaczenia instytucji rodziny, sekularyzacja, urbanizacja). Cecha istotną jest też wzrost heterogeniczności społeczeństwa, ze względu na podział pracy wymagany w przypadku produkcji masowej, charakterystycznego sposobu wytwarzania w tego typu społeczeństwach. Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji.

  Społeczeństwo globalne – typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich, np. w określonych państwach lub narodach. Najbardziej do społeczeństwa globalnego zbliżają się państwa i narody. Społeczeństwo acefaliczne (inaczej: społeczeństwo najprostsze) - spójna grupa o znacznym rozproszeniu, nie posiadająca stałych ośrodków decyzyjnych. Najczęściej spotykane wśród społeczeństw małych w których istnieje bezpośredni kontakt jednostki z pozostałymi członkami grupy. Społeczeństwo acefaliczne przeciwstawia się ludom, które wykształciły scentralizowaną władzę (zob. wodzostwo).

  Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych.

  Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Społeczeństwo militarne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność antagonistyczną i podporządkowane wymogom skutecznego prowadzenia wojny tak obronnej, jak zaczepnej. Społeczeństwo zbieracko myśliwskie (społeczeństwo łowców - zbieraczy) - pierwotny typ społeczeństwa ludzkiego, który dominował na Ziemi do około 10 000 lat p.n.e., a następnie zdominowany został przez społeczeństwa rolnicze i przemysłowe. Obecnie szczątkowo występuje ono jeszcze na trudnych do kolonizacji obszarach dżungli w Ameryce Południowej, Afryce czy Nowej Gwinei.

  Dodano: 09.09.2010. 09:34  


  Najnowsze