• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Według badań komunikacja ludzka jest pulsacyjna

  14.09.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Hiszpanii przeanalizowali schematy czasowe komunikowania się ludzi oraz wpływ tej komunikacji na rozpowszechnianie informacji w sieciach społecznych. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Physical Review E pokazują, że komunikacja między ludźmi zachodzi pulsacyjnie.

  Naukowcy pracujący pod kierunkiem Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ocenili rozmowy prowadzone przez telefon komórkowy 20 mln osób z Hiszpanii. Zaobserwowali, że komunikacja międzyludzka jest "pulsacyjna" i przybiera postać konwersacji grupowych. Niemniej według autorów te "cechy mają odwrotny wpływ na zasięg informacji; podczas gdy impulsy hamują propagację na większą skalę, konwersacje sprzyjają szybkim kaskadom lokalnym".

  "Ogromna ilość danych i długi czas zapewniają reprezentatywność i uniwersalność wyników" - mówi współautorka i doktorantka Giovanna Miritello z Wydziału Matematyki UC3M, która otrzymała grant od Telefónica I+D.

  Konkluzja jest taka, że zachowania człowieka, w tym te komunikacyjne oraz inne, nie przebiegają jednorodnie. "Ten aspekt działalności człowieka, który zaobserwowano również w przypadku innych czynności, takich jak poczta e-mail, odwiedzanie stron internetowych i operacje na giełdzie papierów wartościowych, kieruje komunikacją między ludźmi" - twierdzą naukowcy.

  Zespół zdefiniował dynamikę więzów społecznych, którą uznają za miarę topologicznych i czasowych schematów komunikacji międzyludzkiej.

  "To bardzo ważna rzecz w procesach takich jak rozpowszechnianie informacji handlowych, marketing wirusowy i trendy rynkowe produktów, ale również w sytuacjach takich jak rozgłaszanie pogłosek, opinii, strategii itd." - wskazuje współautor, profesor Esteban Moro z Interdyscyplinarnej Grupy Badawczej Wydziału Matematyki UC3M oraz z Instytutu Nauk Matematycznych w Hiszpanii.

  Dane pokazują, że impulsy oddziałują spowalniająco na rozpowszechnianie informacji, ponieważ wydłużone okresy nieaktywności w komunikacji między ludźmi zwiększają prawdopodobieństwo, że informacje nie przejdą od jednego do drugiego.

  Odkrycia ujawniają również, że konwersacje grupowe odgrywają kluczową rolę w komunikacji międzyludzkiej. Wprawdzie komunikacja przebiega pulsacyjnie ale impulsy pojawiają się w tym samym czasie wśród członków grupy społecznej. Zatem rozpowszechnianie informacji nabiera tempa w tych grupach.

  Wypowiadając się na temat celu badań, profesor Moro stwierdza: "W przeciwieństwie do statycznej wizji sieci społecznej (z którą wchodzę w interakcje), nasze badania dążyły do zrozumienia kiedy i jak wytwarzane są relacje społeczne."

  Profesor Moro wraz z kolegami ujął ilościowo wpływ cech procesu komunikacji na rozpowszechnianie informacji. To pomogło naukowcom ustalić, czy rytm komunikacji między dwiema osobami umożliwia nam dowiedzenie się czegoś na temat "bliskości lub charakterystyki ich relacji, czy są przyjaciółmi, krewnymi, kolegami czy znajomymi. Umożliwiło to również ocenę wpływu tych rytmów na rozchodzenie się informacji w sieciach społecznych, w procesach takich jak marketing wirusowy i rekomendacje produktów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Środek komunikacji – nośnik (medium) procesu komunikacji - przekazywania (wymiany) informacji pomiędzy ludźmi, niezależnie od przyjętego języka. Komunikacja marketingowa jest procesem przekazywania informacji innym podmiotom i wymaga występowania sześciu elementów: źródła, komunikatu, kanału komunikacji, odbiorcy oraz procesu kodowania i dekodowania. Źródło informacji stanowi podmiot, który ma do przekazania jakąś informację, może to być na przykład jakaś firma. Komunikatem, będzie informacja wychodząca ze źródła, na przykład informacją o obniżkach cen, która będzie przekazywana przez kanały komunikacji (np. reklamę prasową). Odbiorcą będzie osoba, do której dotrze komunikat. Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów. W komunikacji społecznej nadawca często wykorzystuje znane mu środki perswazji w celu wywołania określonego zachowania u odbiorcy.

  Racjonalność komunikacyjna - wzorcowa sytuacja komunikacji pomiędzy podmiotami, gdzie dyskurs jest wolny zarówno od oddziaływań zewnętrznych, jak i od ograniczeń wynikających z samej struktury komunikacji językowej. Podmioty prowadzące dyskurs w takich warunkach łatwiej dochodzą do racjonalnych działań społecznych, a jednocześnie sprzyjają procesowi konsensualnej regulacji konfliktów społecznych. Teoria racjonalności komunikacyjnej została sformułowana przez Jürgena Habermasa. Saturacja medialna - to proces postępujący wraz z rozwojem technologii komunikowania i łatwym do nich dostępem, polega na "saturacji" (nasyceniu) społeczeństwa coraz większą liczbą technicznych środków przekazu i oplataniu go bardzo gęstą siecią komunikatów, co w konsekwencji powoduje uzależnienie obywateli od informacji medialnej.

  Marketing polityczny – jedna z form komunikacji politycznej, w której następuje oferowanie, tworzenie i wymiana wartości między uczestnikami rynku politycznego. Sprowadza się ona do wykorzystania zespołu technik społecznych, teorii oraz metod zaczerpniętych z marketingu klasycznego, w celu stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata, wypromowania jego osoby, wyróżnienia go spośród jego rywali oraz uzyskania jak największego poparcia przy jak najmniejszym zużyciu środków. Komunikacja wizualna – jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy środków przekazu – tzw. mediów (np. prasy, książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej i innych). Zasadniczo bazuje ona na takich elementach wyrazu jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja. Za pomocą obrazu, popartego tekstem można skuteczniej oddziaływać na odbiorcę komunikatu. Ocena dobrze zaprojektowanego komunikatu wizualnego opiera się nie na estetycznych lub artystycznych upodobaniach, tylko na pomiarze zrozumienia przez odbiorców komunikatu, które obraz miał wyrażać. Ostatnie badania w tym zakresie skupiały się na projektowaniu stron www i były zorientowane na graficzną użyteczność. Graficy używają metod komunikacji wizualnej w codziennej pracy. Poprzez obraz muszą przekazywać wartości, emocje i idee, które stoją za przedmiotem, np projektując logo. Wizualna komunikacja jest prawdopodobnie najważniejszą formą komunikacji jeśli chodzi o internet. Visual Communication to również tytuł polskiego czasopisma o tematyce komunikacji wizualnej.

  Michał Drożdż (ur. 19 lutego 1958 w Nowym Sączu) – polski duchowny katolicki, kapłan diecezji tarnowskiej, prałat, kanonik honorowy Kolegiaty w Nowym Sączu, teolog, filozof, medioznawca, redaktor, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, przewodniczący Sekcji "Aksjologii Komunikowania" PTKS, zastępca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.Jest dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów. W komunikacji społecznej nadawca często w przekazie medialnym wykorzystuje znane mu środki perswazji lub manipulacji medialnej w celu wywołania określonego zachowania u odbiorcy.

  Dystans indywidualny w psychologii społecznej jeden z dystansów społecznych, ulokowany pomiędzy dystansem intymnym a dystansem społecznym. Ważny element komunikacji niewerbalnej.

  Socjometria jest to metoda badawcza w socjologii i psychologii społecznej polegająca na badaniu struktur władzy i komunikacji pomiędzy jednostkami w populacji. Przeważnie badane są relacje komunikacji jednostek w grupie lub relacje władzy i współpracy. Podobną do socjometrii, lecz bardziej rozbudowaną metodą jest analiza sieciowa.

  Plotka jest definiowana w słownikach językowych jako niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, powodująca utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy, a plotkowanie jako robienie, rozpowszechnianie plotek. Powszechnie uważa się, że plotka jest synonimem pogłoski, która jest definiowana jako rozpowszechnianie niepewnych, niesprawdzonych wiadomości. Jednakże z takimi definicjami nie zgadzają się przedstawiciele nauk społecznych.

  Dodano: 14.09.2011. 17:17  


  Najnowsze