• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza czeka na chętnych

  05.05.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci, doktoranci i tegoroczni absolwenci interesujący się współczesną gospodarką mogą wziąć udział w zajęciach Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Bezpłatne zajęcia odbędą się między 21 a 23 maja. Zgłoszenia można przesyłać do 13 maja.

  Wiosenną Szkołę organizuje Fundacja FOR - Forum Obywatelskiego Rozwoju, przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Naumanna na rzecz Wolności.

  Jak podają organizatorzy, w trzydniowych spotkaniach mogą wziąć udział studenci wszystkich lat i kierunków studiów, a także tegoroczni absolwenci i doktoranci (do 32. roku życia), którym nieobce są sprawy polskiej i światowej gospodarki. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w warsztatach Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza w 2009 r.

  Trzydniowe seminarium pod hasłem "Grecka lekcja dla polskiej gospodarki", odbędzie się w dniach 21-23 maja w Warszawie. Jego uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu współczesnej ekonomii.

  Zajęcia poprowadzą m.in. prof. Leszek Balcerowicz, dr Jakub Borowski - główny ekonomista Invest-Banku, prof. Witold Orłowski - dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska, Ryszard Petru - główny ekonomista BRE Banku, dr Andrzej Rzońca - członek Rady Polityki Pieniężnej.

  Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach powinny napisać esej: "Grecka lekcja ekonomii, czyli jakich reform potrzebuje Polska, aby nie powtórzyć losów Grecji" i do 13 maja przesłać go na adres [email protected] wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

  Autorzy 25 najciekawszych prac wezmą udział w zajęciach Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Trzech najlepszych w nagrodę otrzyma dodatkowo: 2 tys., 1 tys. i 500 złotych.

  Szczegółowe informacje na temat zajęć, formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie: http://www.for.org.pl/pl/Wiosenna-Szkola-Leszka-Balcerowicza-2010. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów – książka wydana w 2012 roku przez wydawnictwo Zysk i S-ka. Jest zbiorem kilkudziesięciu esejów największych klasyków liberalnej myśli społecznej wybranych przez prof. Leszka Balcerowicza, który opatrzył je obszernym wstępem oraz współpracowników fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) – polska organizacja pozarządowa o statusie fundacji powstała w 2007 z inicjatywy Leszka Balcerowicza, byłego Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Plan Balcerowicza – potoczna nazwa pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, przygotowanego w ciągu 111 dni, którego realizacja rozpoczęła się w roku 1990. Nazwę tę utworzono od nazwiska głównego autora tych reform, ówczesnego wicepremiera i ministra finansów, Leszka Balcerowicza. Wraz z grupą ekspertów (wśród których byli m.in. prof. Jeffrey Sachs, prof. Stanisław Gomułka, dr Stefan Kawalec i dr Wojciech Misiąg) we wrześniu 1989 roku stworzył on plan reform, a 6 października jego zarys został przedstawiony publicznie przez Balcerowicza na konferencji prasowej transmitowanej przez TVP. Plan ów miał doprowadzić do stabilizacji makroekonomicznej (przede wszystkim do redukcji inflacji) oraz umożliwić transformację z gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej. Ze względu na swój gwałtowny charakter zwyczajowo jest określany jako terapia szokowa. Plan był jednym z pierwszych na świecie zrealizowanych programów strukturalnego dostosowania w ramach wyznaczonych przez Konsensus Waszyngtoński.

  Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem nie będące częścią obowiązkowego programu szkolnego i mające charakter fakultatywny. Wyróżnia się różne typy zajęć: mające przygotowywać do egzaminów, zdobywania dodatkowej wiedzy w interesujących ucznia zagadnieniach, naukę języków obcych itp. Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Według definicji Wincentego Okonia to: Ewa Balcerowicz (ur. 1953) − polska ekonomistka, przewodnicząca rady i była prezes zarządu fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Żona Leszka Balcerowicza.

  Balcerowicz musi odejść – slogan polityczny, używany w Polsce końca XX i początku XXI wieku przez przeciwników szeregu reform ustrojowych i gospodarczych, z którymi jest kojarzony Leszek Balcerowicz (zob. plan Balcerowicza). Dziennik lekcyjny - druk ścisłego zarachowania, dokumentujący zajęcia lekcyjne (edukacyjne) w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jest drukiem w postaci książki, zawierający otwieraną listę uczniów, ich dane osobowe, rubryki na tematy zajęć edukacyjnych, oceny przedmiotowe i miejsca na uwagi (lub pochwały).

  XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce. Jerzy Krzysztof Hausner (ur. 6 października 1949 w Świnoujściu) – polski polityk i ekonomista, poseł na Sejm IV kadencji, minister w rządach Leszka Millera i Marka Belki, członek Rady Polityki Pieniężnej.

  Teoretyczne podstawy polityki strukturalnego dostosowania znajdują wyraz w programach stabilizacyjnych zalecanych przez MFW i Bank Światowy w ramach swoistego katalogu przedstawionego w postaci "Dokumentu ramowego polityki gospodarczej". Katalog ten prezentuje operacje stabilizacyjne mające na celu doprowadzenie gospodarki do stanu równowagi, a także działania o charakterze strukturalnym, które mają służyć wyeliminowaniu różnego rodzaju ograniczeń krępujących inicjatywę sektora prywatnego. W Polsce program strukturalnego dostosowania zrealizowany został pod nazwą Plan Balcerowicza. Treść programów dostosowawczych MFW przedstawia poniższa tabela.

  Frekwencja (łac. frequentia - częstotliwość) - najczęściej wyrażany procentowo stosunek liczby osób, które wzięły udział w konkretnym zdarzeniu, np.: wybory parlamentarne, zajęcia lekcyjne do liczby osób, które były zaproszone lub miały prawo wziąć udział w danym zdarzeniu.

  IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) - specjalny tryb organizacji kształcenia w szkole wyższej, który umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie do 50% kontrolowanych zajęć. Szczegółowo organizację IOS normuje zazwyczaj regulamin IOS oraz ITS uchwalany przez radę wydziału. Student wybiera opiekuna naukowego i po konsultacji z nim oraz osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne przedstawia harmonogram IOS prodziekanowi ds. dydaktycznych. Jako że IOS jest szczegółowo regulowany w odrębnych regulaminach każdego z wydziałów najpewniejsze informacje można uzyskać zapoznając się z takim regulaminem. Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (Warsaw University of Technology Business School) – uczelnia powstała w 1991 roku w wyniku wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Warszawskiej i trzech szkół europejskich:

  Praca domowa – jedna z form organizacji procesu kształcenia, szeroko stosowana zarówno w lekcji problemowej, jak i lekcji podającej. Polega na wykonywaniu w domu zajęć, które zleca uczniowi nauczyciel w toku trwającej lekcji. Karol Marian Zając vel Karol Sayons (ur. 19 maja 1913 w Czarnym Dunajcu, zm. 18 maja 1965) – były polski narciarz. Zając należał do najlepszych narciarzy w swoim kraju w 1930 roku. W 1934 roku został pierwszym wicemistrzem Polski w zjeździe. Dwa lata później w Garmisch-Partenkirchen brał udział w Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W łącznej klasyfikacji był drugim najlepszym w polskiej reprezentacji. W 1938 roku wziął udział w alpejskich mistrzostw świata w narciarstwie w Engelbergu.

  Szkoła szwedzka w ekonomii (nazywana też szkołą sztokholmską) – kierunek w ekonomii zapoczątkowany na przełomie XIX i XX wieku przez szwedzkiego ekonomistę Knuta Wicksella. Szkoła ta skupiała wielu spośród najwybitniejszych szwedzkich ekonomistów, wśród nich dwóch laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Uczeni związani ze szkołą sztokholmską prowadzili badania dotyczące funkcjonowania gospodarki, równowagi ogólnej, wymiany międzynarodowej, ekonomiki krajów rozwijających się. Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku - jeden z 4 wydziałów i jedyny zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu z siedzibą w Kłodzku, powstały decyzją władz Senatu tej uczelni w październiku 2010 roku. Kształci studentów na podstawowym kierunku jakim jest pedagogika, zaliczanym do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Kłodzku w gmachu należącym do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza. Studenci mają zapewniony dostęp do podstawowego księgozbioru z zakresu prowadzonych kierunków studiów. Dziekanem wydziału jest od początku jego istnienia dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW.

  Knut John Gustaf Wicksell (ur. 20 grudnia 1851 w Sztokholmie, zm. 3 maja 1926 w Stocksund) – szwedzki ekonomista, twórca szwedzkiej szkoły w ekonomii, zwanej też szkołą sztokholmską. Jeden z twórców nowoczesnej teorii równowagi ekonomicznej.

  Dodano: 05.05.2010. 02:17  


  Najnowsze