• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wpierw rodzina, potem szkoła

  18.09.2008. 12:59
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Instytut Globalizacji, mając na uwadze dobro najmłodszych i ich rodzin, apeluje do
  Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, do zawetowania reformy
  Ministerstwa Edukacji Narodowej, zmuszającej rodziców do posyłania do szkoły
  sześciolatków.


  W opinii Instytutu Globalizacji rodzice powinni sami decydować w jakim wieku chcą
  posyłać do szkoły. Delegowanie funkcji rodzicielskich na rzecz szkoły może być
  niekorzystne dla najmłodszych. Instytut zwraca uwagę, że nie ma argumentów
  przemawiających za obniżeniem wieku przymusu szkolnego. Dzieci posyłane
  wcześniej do szkoły nie mają lepszych wyników w nauce.

  Z danych ministerialnych wynika ponadto, że rezultaty osiągane podczas
  egzaminów przez uczniów państwowych szkół podstawowych są coraz słabsze.
  Oznacza to, że państwowy system edukacji coraz gorzej radzi sobie ze stawianymi
  sobie zadaniami, a zwiększenie liczby najmłodszych uczniów, znacznie pogorszy
  sytuację.

  " Edukacja najmłodszych, nie może odbywać się kosztem życia rodzinnego. Utrata
  roku dzieciństwa przez sześciolatka jest nie do ocenienia " uważa dr Tomasz Teluk,
  dyrektor Instytutu Globalizacji. " Podstawowe zdolności: zdolność logicznego
  myślenia, funkcje poznawcze i twórcze, a nierzadko czytanie, pisanie i liczenie,
  dziecko kształtuje w rodzinie
  " dodaje.

  Rodzice w większym stopniu są w stanie rozpoznać potrzeby swojego dziecka w
  tak wczesnym wieku, niż szkoła czy urzędnicy. Dlatego Instytut Globalizacji liczy, że
  Pan Prezydent Lech Kaczyński, wykaże się zrozumieniem i nie oddzieli maluchów
  od swoich rodziców, w chwili, gdy obie strony nie chcą tego, a szkoły nie są
  odpowiednio przygotowane.

  Petycja do Prezydenta RP:

  Cytat:
  Prezydent RP Lech Kaczyński
  Kancelaria Prezydenta RP
  ul. Wiejska 10
  00-902 Warszawa

  Gliwice 2008-09-18

  Szanowny Panie Prezydencie,

  Jako instytut spraw publicznych zajmujący się problemami edukacji, zwracamy się do Pana Prezydenta zaniepokojeni obniżeniem obowiązku szkolnego wobec sześciolatków.

  Uważamy, że przymusowe posyłanie dzieci do szkół w tak wczesnym wieku, może być niekorzystne dla rodzin i samych dzieci. Jest to kolejny przejaw delegowania funkcji rodziny na rzecz państwa, działający na szkodę tradycyjnej rodziny i jej przyszłości.

  Zgodnie z opiniami przeważającej części specjalistów, zwracamy uwagę, że zabieranie roku dzieciństwa dzieciom nie znajduje uzasadnienia.

  Przymusowa rekrutacja sześciolatków może sprawić wiele problemów rodzinom, a szkoły, w szczególności szkoły publiczne, nie są do tego dostatecznie przygotowane.

  Tym samym wzywamy Pana Prezydenta do zawetowania ustawy odbierającej dzieci rodzicom sześciolatków.


  Dr Tomasz Teluk

  Prezes Zarządu
  Fundacji Instytut Globalizacji


  Więcej informacji udziela:
  Fundacja Instytut Globalizacji
  tel. +48 600023118
  [email protected]

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach jest jedną z najmłodszych niepaństwowych uczelni zawodowych w Polsce o uprawnieniach szkoły publicznej. Oświata w Czechach: W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku. 9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie: pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia. Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży. Szkoły średnie dzielą się na:

  Oświata w Szwecji: Edukacja w Szwecji na poziomie podstawowym składa się z dziewięcioletniej, obowiązkowej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum. Dzieci i młodzież podlegają obowiązkowi szkolnemu od 7 do 16 roku życia. Od roku 1991 na życzenie rodziców dzieci mogą rozpoczynać obowiązek szkolny w wieku sześciu lat. W 1992 roku przeprowadzona została reforma oświaty, wprowadzona w pełnym zakresie w roku szkolnym 1995/96. Kształcenie odbywa się w formie trzyletnich programów edukacyjnych. Do dyspozycji jest 16 programów państwowych, z których 14 jest ukierunkowanych zawodowo, a dwa przygotowują uczniów do kształcenia uniwersyteckiego. SPZ, szkoła przysposobienia zawodowego, szkoła przysposabiająca do zawodu – szkoła na podbudowie sześciu klas szkoły podstawowej funkcjonująca głównie w latach PRL-u jako alternatywna droga nauki dla uczniów, którzy nie rokowali na zdobycie wykształcenia podstawowego w przewidzianym terminie, a nie wykazywali jednocześnie cech upośledzenia umysłowego lub fizycznego. Bardzo często do szkół tego typu trafiały dzieci trudne w wychowaniu, z rozbitych lub patologicznych rodzin, notoryczni wagarowicze, repetenci itp. Pierwsze szkoły tego typu pojawiły się w 1951 r. Czas trwania nauki w takich szkołach wynosił początkowo od 4 do 11 miesięcy. Później sięgał dwóch lat.

  Warszawska Szkoła Reklamy – dwuletnia policealna szkoła założona w 1993 r. w Warszawie przez filantropa Artura Waczko jako pierwsza komercyjna szkoła reklamy w Polsce z uprawnieniami szkoły publicznej. Początkowo pod nazwą Policealnego Studium Reklamy Handlowej, instytucja działała w strukturach Fundacji Przeciw Obojętności na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski. W 1998 r. Szkoła przyjęła nazwę marketingową Warszawska Szkoła Reklamy, a od 2000 r. zarząd nad nią przejęła spółka o tej samej nazwie. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) – przepisy prawa szkolnego stanowiące część statutu szkoły i określające zasady organizacji oceniania uczniów danej szkoły. Szkoła decyduje, jak ocenia osiągnięcia uczniów, co ocenia, kiedy oraz w jaki sposób rejestrowane będą te osiągnięcia. Do decyzji szkoły należy również sposób i częstotliwość informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach, a także sposób poprawiania ocen. Oceny roczne, które umieszczane są na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły, wystawiane są według obowiązującej we wszystkich polskich szkołach skali 1 - 6.

  Szkoła rodzenia to zajęcia organizowane dla kobiet ciężarnych i ich partnerów, przygotowujące do porodu, w tym do porodu rodzinnego. Pierwsze szkoły rodzenia powstały po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii, a w Polsce funkcjonują one od 1956 roku. Patronat nad polskimi szkołami rodzenia sprawuje warszawski Instytut Matki i Dziecka. Szkoła sztuki tańca – typ szkoły artystycznej w Polsce o dziewięcioletnim lub sześcioletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, dającej wykształcenie w zawodzie tancerz. Może być placówką publiczną lub niepubliczną.

  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski.

  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych.

  "Radosna szkoła" – rządowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej wspomagający edukację dzieci w klasach I-III zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 roku. Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej - instytut naukowo–badawczy z siedzibą w Warszawie, który powstał przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Celem instytutu jest działanie na rzecz wzrostu świadomości obywatelskiej oraz demokratyzacji życia publicznego i ekonomicznej transformacji w Polsce i krajach ościennych.

  Dodano: 18.09.2008. 12:59  


  Najnowsze