• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wspieranie młodzieży dzisiaj na rzecz lepszego jutra: raport UNFPA

  31.10.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wraz z końcem października kończy się też pewien etap dla globalnej populacji. W swoim najnowszym raporcie Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) ujawnia, że planeta jest obecnie domem dla 7 miliardów ludzi. Raport pt. "Sytuacja ludności świata 2011" rzuca światło na to, jak działania podejmowane dzisiaj wpłyną na sytuację przyszłych pokoleń.

  Dzisiejsze kroki zadecydują o tym, czy kolejne pokolenia będą prowadziły zdrowe, zrównoważone i dostatnie życie, czy też będą zmuszone do zwalczania nierówności, zmagania się z kryzysami gospodarczymi lub pogarszającym się stanem środowiska.

  W słowie wstępnym raportu zatytułowanego "Ludzie i możliwości w świecie 7-miliardowej populacji" dyrektor UNFPA, dr Babatunde Osotimehin, powiedział: "Przy planowaniu i właściwych inwestycjach w ludzi teraz - by dać im możliwość dokonywania wyborów dobrych nie tylko dla nich samych, ale także dla naszych globalnych wspólnot - nasz świat z 7-miliardową populacją może mieć kwitnące i zrównoważone miasta, wydajną siłę roboczą napędzającą gospodarkę, a także młode pokolenia przyczyniające się do dobrobytu społeczeństw".

  Co reprezentuje rosnąca populacja? Świadczy o tym, że ludzie nie tylko żyją dłużej, ale także wzrasta przeżywalność dzieci na całym świecie. Należy jednak zauważyć, że w wielu krajach nie zaobserwowano pozytywnych skutków tej zmiany. Niektóre kraje odnoszą wiele korzyści, zaś inne nie. Ponadto, według raportu, wyraźnie widoczne są rozbieżności w zakresie praw i możliwości między mężczyznami a kobietami, chłopcami a dziewczętami. Zasadnicze znaczenie ma to, by teraz podjąć działania w celu zapewnienia równości w przyszłości.

  Osiągnięcie pułapu 7 miliardów to "wyzwanie, szansa i wezwanie do działania" - zauważył dr Osotimehin podczas publikacji raportu w Londynie (Zjednoczone Królestwo) w dniu 26 października. Raport został zaprezentowany w ponad 100 miastach na świecie.

  Przedstawiciel UNFPA zaznaczył, że wśród tych 7 miliardów ludzie młodzi (w wieku między 10 a 24 lat) stanowią 1,8 miliarda.

  "Młodzież to klucz do przyszłości, posiadają bowiem potencjał do przekształcenia globalnego krajobrazu politycznego oraz napędzania gospodarki poprzez własną kreatywność i zdolność do innowacji" - powiedział dr Osotimehin. "Jednak szansę na realizację wielkiego potencjału młodzieży trzeba wykorzystać już teraz. Powinniśmy inwestować w zdrowie i edukację naszej młodzieży. Pozwoliłoby to osiągnąć olbrzymie korzyści w postaci wzrostu i rozwoju gospodarczego przez następne pokolenia".

  Program Działań Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju (ICPD) w Kairze z 1994 r. oraz jego wezwanie do nadania ludziom prawa do podejmowania własnych decyzji reprodukcyjnych to nadal optymalne wytyczne dla tego, co nas czeka w przyszłości.

  "W związku ze zbliżającą się rocznicą ICPD w 2014 r., dane rzeczywiście pokazują, że droga do sprawiedliwego rozwoju społeczno-ekonomicznego przebiega dokładnie przez środek naszego mandatu w UNFPA", zaznaczył dr Osotimehin. "Wciąż jednak mamy bardzo wiele do zrobienia. Warto zauważyć, że w krajach rozwijających się mieszka 215 milionów kobiet w wieku rozrodczym, które nie mają swobody planowania rodziny.

  "W krajach rozwijających się żyją miliony dorastających dziewcząt i chłopców, którzy mają zbyt mały dostęp do edukacji seksualnej oraz informacji o zapobieganiu ciąży bądź ochronie przed HIV. W różnych strefach świata status kobiety jest niski, podobnie jak przeżywalność noworodków i dzieci".

  "Musimy zlikwidować ekonomiczne, prawne i społeczne bariery, aby ustawić kobiety i mężczyzn, chłopców i dziewczęta na równym poziomie we wszystkich sferach życia".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund, UNFPA) - fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzący działania związane z szeroko rozumianymi sferami praw kobiet, świadomego rodzicielstwa, poprawy warunków rodzenia oraz walki z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa. Zrównoważone miasto- termin odwołuje się bezpośrednio do raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanego przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (tzw. Raport Brundtland) i parafrazuje definicję zrównoważonego rozwoju zakładając, iż potrzeby mieszkańców miasta zrównoważonego muszą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych mieszkańców na ich zaspokojenie.

  Irańska gospodarka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na Bliskim Wschodzie. Iran jest również jednym z niewielu krajów muzułmańskich, który rozwija także inne sektory gospodarki, niezwiązane z ropą naftową. Jednak wyż demograficzny – ogromna liczba młodych ludzi sprawia, że wykorzystanie relatywnie dobrego stanu gospodarki jest utrudnione. W ten sposób mimo 7% wzrostu PKB bezrobocie przekracza 15%, wysoka jest również inflacja – ok. 12-18%, co i tak jest ogromnym postępem w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat. Raport UNICEF (zob. link) wskazuje, że w Iranie wciąż są ogromne rozwarstwienia w dochodach ludności – chociaż średni dochód na mieszkańca wynosi ok. 8000 $ rocznie, wielu Irańczyków żyje na granicy minimum socjalnego, a wielu w nędzy. Jednak ten sam raport zauważa, że sytuacja się poprawia, a rząd stara się realizować wytyczne organizacji międzynarodowych. Zdecydowanie poprawia się dostęp do opieki medycznej oraz edukacji. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP, United Nations Development Programme, fr. Programme des Nations unies pour le développement), agenda ONZ powstała w 1965, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju. Działania UNDP wspierają pozytywne zmiany w krajach poprzez udostępnianie społeczeństwom wiedzy, doświadczenia oraz środków pieniężnych i intelektualnych. Siedzibą agendy jest Nowy Jork. UNDP działa w 166 krajach, gdzie wspomaga rozwiązywanie globalnych i krajowych problemów rozwojowych. Dzięki pomocy UNDP, kraje rozwijające się mogą w efektywny sposób wykorzystywać otrzymaną pomoc.

  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji. Popęd śmierci, Tanatos, destrudo – według psychoanalizy Freuda są dwa główne popędy sterujące motywacjami człowieka: popęd życia i popęd śmierci, destrukcji. Obydwie motywacje bardzo silnie wpływają na osobowość człowieka. Popęd życia charakteryzuje się głęboką chęcią do życia, pozytywną motywacją, optymistycznym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość; pragnieniem egzystencji i działania. Popęd śmierci zaś charakteryzuje się chęcią śmierci, chociaż niekoniecznie negatywnym nastawieniem do otoczenia. Wyczekiwanie na dzień, w którym może nadejść długo oczekiwana śmierć jest jak uwieńczenie drogi niosącej wiele wyzwań i działań. Ludzie przejawiający popęd śmierci potrafią osiągnąć bardzo imponujące wyniki swojego działania, sukcesy, nagrody i niekiedy uznanie otoczenia. Popęd śmierci jest bowiem niezwykle silną motywacja do działania, do podejmowania wyzwań i osiągania swoich celów. Bardzo często osoby takie mają wiele zdolności, które cechują się między innymi: trzeźwym spojrzeniem na świat, wyczuleniem na krzywdy ludzkie, niesprawiedliwość i oszustwa, analitycznym myśleniem i umiejętnością zarządzania większymi grupami ludzi. Nie posiadając pragnień takich jak ludzie z popędem życia, ludzie z popędem śmierci są w stanie długo i rzetelnie pracować, bez względu na niewygody fizyczne czy psychiczne, jak np. modelki, które potrafią się głodzić by osiągnąć swój sukces, szefowie firm, którzy spędzają większość życia na budowaniu swojego interesu nie bacząc na swoje wygody, ludzie dochodzący do ogromnych sukcesów za którymi stoi wiele wyrzeczeń, bólu i ciężkiej pracy. Tego typu odporność i przystosowanie do wydarzeń niewygodnych może być wynikiem naturalnych skłonności ludzi z popędem śmierci do samookaleczania się, autodestrukcji, na której bazują budowanie swojego sukcesu i znaczne wyprzedzenie innych ludzi w osiągnięciach. Obydwie motywacje, życia jak i śmierci, niosą ze sobą potężną siłę do osiągania swoich celów. Cele te jednak zasadniczo mogą się różnić.

  Polityka prowzrostowa, zwana również polityką prorozwojową ma na celu podniesienie poziomu dobrobytu społeczeństwa poprzez zainicjowanie wzrostu gospodarczego oraz uruchomienie szeregu mechanizmów z nim związanych, w tym realnego zwiększenia zdolności akumulacyjnych gospodarki. Osiągnięcie takiego stanu możliwe jest dzięki rozszerzeniu wzrostu popytu na dobra krajowe oraz pobudzeniu popytu wewnętrznego i kierowaniu go na aktywizację procesów inwestycyjnych. Polityka prowzrostowa stymuluje wzrost dzięki środkom polityki monetarnej i polityki fiskalnej oraz poprzez podejmowanie przez rząd bezpośrednich działań w postaci specjalnych programów, czy też inwestycji rządowych. Głównie dzięki polityce fiskalnej i monetarnej możliwe jest skłonienie społeczeństwa do zwiększenia oszczędności, co wiąże się ze wzrostem kapitału i stworzeniem odpowiednich warunków do inwestowania. Powyższe działania odblokowują popyt wewnętrzny i zewnętrzny, co w prawdzie początkowo może prowadzić do przejściowej destabilizacji i nasilenia się procesów inflacyjnych, jednak w długim okresie prowadzi do wzrostu gospodarki oraz rozwoju. Karta Ziemi (ang. Earth Charter) – deklaracja podstawowych zasad i wartości etycznych, postrzeganych przez twórców jako przydatne w budowaniu sprawiedliwego, zrównoważonego i pokojowego globalnego społeczeństwa XXI wieku. „Karta ma na celu rozbudzenie we wszystkich ludziach nowego poczucia globalnej współzależności i współdzielonej odpowiedzialności za dobro całej ludzkiej rodziny, większą społeczność życia oraz przyszłe pokolenia.”(Czym jest Karta Ziemi). Karta Ziemi powstała w wyniku międzynarodowego, międzykulturowego dialogu wokół wspólnych celów i wartości związanych z ideą zrównoważonego rozwoju.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Wyobraźnia socjologiczna – w socjologii jedna z kompetencji niezbędnych do świadomego, pełnego uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym, polegająca na zdaniu sobie sprawy z tego, że człowiek jest istotą społeczną – żyje w otoczeniu innych ludzi, w świecie jaki zbudowali mu ludzie żyjący wcześniej i ma szansę budować społeczeństwo dla przyszłych pokoleń. Charles Wright Mills nazywa ją "najbardziej potrzebną cechą umysłu".

  Świetlica środowiskowa – ośrodek użyteczności publicznej, najczęściej działający na zasadzie wolontariatu, wspierający lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną. World Youth Alliance, (WYA) – to międzynarodowa pozarządowa, młodzieżowa organizacja non-profit, zajmująca się promocją godności człowieka na płaszczyźnie międzynarodowej i lokalnej. WYA podejmuje działania na rzecz budowania solidarności między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Organizacja World Youth Alliance została założona wiosną 1999 roku podczas konferencji ONZ na temat populacji i rozwoju (ICPD+5).

  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki. Ochrona ludności – szeroki termin, obejmujący zarówno działania administracji publicznej, jak i działania indywidualne, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich mienia, a także utrzymania sprzyjających warunków środowiskowych do ich przeżycia, pomocy socjalnej i psychologicznej poszkodowanym, osłony prawnej oraz ich przygotowania edukacyjnego i sprawnościowego do radzenia sobie w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych oraz bezpośrednio po nich. Powszechnie uważa się, że ochrona ludności znajduje się całkowicie w zakresie obowiązków obrony cywilnej, jednak zakres jej działalności wykracza znacznie dalej, to też nie można ze sobą tych określeń utożsamiać.

  Dodano: 31.10.2011. 17:49  


  Najnowsze