• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wspieranie rodziców w pomaganiu dzieciom

  11.11.2013. 15:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Każdy rodzic ma swoje własne niepowtarzalne podejście do wychowywania dzieci. Dokonuje różnych wyborów, na przykład ile książek kupić swojemu potomstwu czy ile czasu spędzić, jeżeli w ogóle, na czytaniu mu.

  W konsekwencji nie wszyscy młodzi ludzie mają taki sam start, który może im pomóc osiągać sukcesy w późniejszym okresie życia. Aby pomóc rozwiązać ten problem, w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu MPIC (Motivating Parents to Invest in Children) opublikowane zostały zalecenia w zakresie polityki publicznej, dotyczące sposobów, w jakie rządy mogłyby używać środków fiskalnych, takich jak podatki i świadczenia z ubezpieczeń społecznych, jako zachęty dla rodziców do wspomagania edukacji swoich dzieci.

  Badania zostały podjęte przez stypendystę Marie Curie, Hakki Yazici, adiunkta na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Sabanci, Turcja.

  "Rząd nie ma bezpośredniej kontroli nad domowym poziomem inwestowania w dzieci - wyjaśnia Yazici - ale może używać marchewki i kija, aby w sposób społecznie skuteczny podnosić poziom wkładu rodziców".

  Zdaniem naukowca, wyniki projektu pokazują, że systemy opieki społecznej i opodatkowanie prywatnych oszczędności mogą być skutecznie wykorzystywane do zapewnienia potrzebnych zachęt.

  "W optymalnym systemie świadczenia z ubezpieczeń społecznych rodziców powinny być pozytywnie skorelowane z wynikami ich dorosłych dzieci" - wyjaśnia. Inaczej mówiąc, jeżeli dziecko dobrze radzi sobie w późniejszym życiu, np. ma wysoką pensję, to rodzice powinni dostawać lepszą emeryturę. To byłby pośredni zasiłek dla rodziców, którzy wnoszą większy wkład w swoje potomstwo.

  Obecne systemy emerytalne, w których świadczenia są niezależne od dochodów dzieci, mogą być krzywdzące i dlatego też mogą być potrzebne reformy - dodaje Yazici. Jest przekonany, że praktyczne zalecenia wypracowane w toku badań mogą być dalekosiężne.

  "W projekcie zaproponowane zostały znaczące zmiany sposobu kształtowania polityki fiskalnej, które zasadniczo wpłyną na wszystkich obywateli w danym kraju" - twierdzi. "Polegają one na reformie tradycyjnych narzędzi polityki fiskalnej i motywują rodziców do zwiększenia inwestycji w rozwój intelektualny swojego potomstwa. Przyniesie to korzyści wielu obecnym dzieciom i kolejnemu pokoleniu dorosłych".

  Yazici wskazuje, że otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych miało decydujące znaczenie: "Bycie stypendystą Marie Curie było niezwykle cennym dla mnie doświadczeniem. Stypendium pomogło mi na wszystkich etapach prowadzonych badań. Pokryło koszty moich podróży, dzięki czemu mogłem wziąć udział w konferencjach na całym świecie i rozszerzyć sieć kontaktów, a także pokryło koszty publikacji artykułów".

  Projekt MPIC, zakończony w sierpniu 2013 r., otrzymał dofinansowanie w wysokości 75.000 EUR w ramach strategii walki UE z wykluczeniem społecznym i biedą poprzez takie działania jak wsparcie rodziny i świadczeń na jej rzecz, wysokiej jakości opieka nad dziećmi i wczesna edukacja. Więcej informacji:

  Karta informacji o projekcie:
  http://cordis.europa.eu/projects/rcn/96157_pl.html

  Uniwersytet Sabanci
  http://www.sabanciuniv.edu/en

  Europejska platforma inwestowania w dzieci
  http://europa.eu/epic/about/index_en.htm Teksty pokrewne: 35891 Kategoria: Projekty
  Źródło danych: MPIC
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z MPIC
  Indeks tematyczny: Edukacja, szkolenie; Aspekty spoleczne RCN: 36231 Wersja mobilna Powrót W górę Mapa strony Index alfabetyczny Glosariusz FAQ Punkt informacyjny ©
  Wersja normalna Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji doBCEndFwd(); // //
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polityka prowzrostowa, zwana również polityką prorozwojową ma na celu podniesienie poziomu dobrobytu społeczeństwa poprzez zainicjowanie wzrostu gospodarczego oraz uruchomienie szeregu mechanizmów z nim związanych, w tym realnego zwiększenia zdolności akumulacyjnych gospodarki. Osiągnięcie takiego stanu możliwe jest dzięki rozszerzeniu wzrostu popytu na dobra krajowe oraz pobudzeniu popytu wewnętrznego i kierowaniu go na aktywizację procesów inwestycyjnych. Polityka prowzrostowa stymuluje wzrost dzięki środkom polityki monetarnej i polityki fiskalnej oraz poprzez podejmowanie przez rząd bezpośrednich działań w postaci specjalnych programów, czy też inwestycji rządowych. Głównie dzięki polityce fiskalnej i monetarnej możliwe jest skłonienie społeczeństwa do zwiększenia oszczędności, co wiąże się ze wzrostem kapitału i stworzeniem odpowiednich warunków do inwestowania. Powyższe działania odblokowują popyt wewnętrzny i zewnętrzny, co w prawdzie początkowo może prowadzić do przejściowej destabilizacji i nasilenia się procesów inflacyjnych, jednak w długim okresie prowadzi do wzrostu gospodarki oraz rozwoju. Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor danej szkoły bądź placówki oświatowej. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole. Może też ona wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły. Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Edukacja domowa (ang. homeschooling) – rodzaj kształcenia opieki i wychowania indywidualnego w relacji rodzic (opiekun prawny) a dziecko (uczeń), która odbywa się w granicach domu bądź mieszkania które jest skromnie wyposażony w pomoce dydaktyczne. Kierunek pedagogiki alternatywnej otwierający nowe możliwości edukacyjne IT w grupach lub zespołach społecznych. Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Funkcje socjalne państwa – całokształt działalności w socjalnej sferze stosunków społecznych zmierzająca do zabezpieczenia społecznego jednostek ludzkich. Obejmuje ona przede wszystkim działania na rzecz ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także rozwiązania problemu wykorzystania zasobów ludzkich, stworzenia odpowiednich warunków pracy i bytowania ludzkiego. Państwo jest zainteresowane w zapewnieniu pokoju społecznego i przeciwdziałaniu powstawania niepokojów społecznych. Podejmując kwestie zabezpieczenia społecznego zmierza do zapewnienia minimum socjalnego jednostkom ludzkim i znośnego bytowania grupom ludzkim. Poziom tego zabezpieczenia zależny jest od możliwości świadczeń państwa na drodze odpowiedniego ustawodawstwa i poprzez działania instytucji socjalnych. W ostatecznej instancji, zabezpieczenia społeczne zależą od stopnia rozwoju gospodarczego państwa, który pozwala na wzięcie pod opiekę mniejszej lub większej liczby obywateli potrzebujących pomocy, a także polityki podziału wypracowanego dochodu narodowego. Narcystyczny rodzic – osoba, która przejawia cechy narcyzmu lub u której zostało zdiagnozowane narcystyczne zaburzenie osobowości. Zwykle taki rodzic tworzy chorobliwie bliską relację z dzieckiem, cechuje go zaborczość i często czuje się zazdrosny z powodu wzrastającego poczucia niezależności u syna lub córki. W obliczu rosnącej niezależności, rodzic doświadcza poczucia straty, ponieważ dziecko stanowi dla niego ważne źródło gratyfikacji podtrzymujących pozytywną samoocenę. W rezultacie rozwijane jest narcystyczne przywiązanie, w którym dziecko istnieje głównie po to, by przynosić korzyści rodzicowi.

  Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii.

  Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest polskim funduszem państwowym, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. FUS realizuje zadania z zakresu I-go Filaru ubezpieczeń społecznych w systemie redystrybutywnym. Oświata w Szwecji: Edukacja w Szwecji na poziomie podstawowym składa się z dziewięcioletniej, obowiązkowej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum. Dzieci i młodzież podlegają obowiązkowi szkolnemu od 7 do 16 roku życia. Od roku 1991 na życzenie rodziców dzieci mogą rozpoczynać obowiązek szkolny w wieku sześciu lat. W 1992 roku przeprowadzona została reforma oświaty, wprowadzona w pełnym zakresie w roku szkolnym 1995/96. Kształcenie odbywa się w formie trzyletnich programów edukacyjnych. Do dyspozycji jest 16 programów państwowych, z których 14 jest ukierunkowanych zawodowo, a dwa przygotowują uczniów do kształcenia uniwersyteckiego.

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - dodatek do zasiłku rodzinnego, przysługujący jednemu z rodziców dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym (upośledzenie umysłowe umiarkowane, dawniej imbecylizm - niestosowana z uwagi na negatywne znaczenie w języku potocznym) – funkcjonowanie intelektualne dorosłego człowieka na poziomie 9. roku życia. W okresie przedszkolnym istnieją trudności z nabywaniem reguł społecznych (lojalność, współdziałanie), a także niezręczność fizyczna, powolny rozwój motoryczny. Poza tym do 9. roku życia rozwój jest prawidłowy. Osoby takie mogą nabywać umiejętności samoobsługowe, nie gubią się w dobrze znanym terenie, mogą pracować w zakładach pracy chronionej. Nie powinny zakładać rodzin.

  Społeczne Towarzystwo Oświatowe, STO – ogólnopolska organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, działająca od 1987 roku, której statutowym celem jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Towarzystwo jest założycielem niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

  Dodano: 11.11.2013. 15:27  


  Najnowsze