• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki badań ukazują siłę negatywnych komunikatów podprogowych

  01.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wyniki nowych badań pokazują, że komunikaty podprogowe oddziałują najsilniej, kiedy wzbudzają reakcje negatywne. Odkrycia, opublikowane niedawno w czasopiśmie Emotion, mogą mieć znaczenie dla sposobu wykorzystywania komunikatów podprogowych w dziedzinach takich jak reklama, ogłoszenia społeczne czy kampanie na rzecz bezpieczeństwa.

  Będące często przedmiotem kontrowersji komunikaty podprogowe mają wpływać raczej na podświadomą niż świadomą sferę umysłu. Skutkiem może być późniejszy wpływ na myśli, zachowania i działania.

  Dotychczas badania komunikatów podprogowych ograniczały się do stwierdzenia, czy treść komunikatu wpływa na widza. W ramach ostatnich badań, naukowcy przyjrzeli się pozytywnemu i negatywnemu znaczeniu komunikatu podprogowego i sprawdzili, jaki może mieć ono wpływ na jego skuteczność. Konkretnie naukowcy chcieli sprawdzić, czy negatywne słowa wywołują silniejszą reakcję niż pozytywne.

  Uczestnikom badań pokazano serię słów na monitorze komputerowym. Każde słowo pojawiało się na zaledwie ułamek sekundy z szybkością, która specjalnie miała uniemożliwić badanym świadome odczytanie poszczególnych słów. Naukowcy wybrali słowa pod kątem ich pozytywnych (np. pogodny, kwiat, pokój), negatywnych (np. agonia, rozpacz, morderstwo) i neutralnych (np. skrzynka, ucho, czajnik) konotacji. Po wyświetleniu każdego słowa uczestnicy byli proszeni o określenie, czy słowo było neutralne czy nacechowane emocjonalnie (pozytywnie lub negatywnie) oraz na ile są pewni swojej decyzji.

  Stwierdzono, że uczestnicy udzielali najcelniejszych odpowiedzi w reakcji na słowa negatywne.

  "Pojawiało się już mnóstwo spekulacji na temat tego, czy człowiek może nieświadomie przetwarzać informacje emocjonalne, na przykład zdjęcia, twarze lub słowa" - zauważa profesor Nilli Lavie z University College London w Wlk. Brytanii, kierownik badań. "Pokazaliśmy, że człowiek może postrzegać emocjonalną wartość komunikatów podprogowych i wykazaliśmy ponad wszelką wątpliwość, że jest bardziej wyczulony na słowa negatywne."

  "Istnieją oczywiście ewolucyjne korzyści szybkiego reagowania na informacje emocjonalne" - dodaje. "Nie możemy czekać, aż nasza świadomość się włączy, kiedy widzimy kogoś biegnącego w naszym kierunku z nożem albo prowadzimy samochód we mgle lub w deszczu i widzimy znak ostrzegający przed niebezpieczeństwem."

  Wcześniejsze badania komunikatów podprogowych przyniosły wiele pytań, w tym czy reakcja emocjonalna prowadzi do poprawy percepcji lub zwiększenia świadomości sytuacji. Zrozumienie tego mogłoby pomóc dokładnie określić reakcje ludzi, które należałoby uwzględnić w kampaniach podnoszących świadomość społeczną.

  "Hasło Prędkość zabija powinno być bardziej zauważalne niż Zwolnij" - zauważa profesor Lavie. "Podkreślanie negatywnych cech konkurenta może działać na poziomie podprogowym znacznie skuteczniej niż nagłaśnianie własnych atutów - ale to budzi już więcej kontrowersji."

  rdo: CORDIS

  informacji: Wellcome Trust: http://www.wellcome.ac.uk/ Emotion: http://www.apa.org/journals/emo/ Teksty pokrewne: 29799 Kategoria: Różne
  Źródło danych: Wellcome Trust, Emotion
  Referencje dokumentu: Lavie, N. et al. (2009) Murder, she wrote: Enhanced sensitivity to negative word valence. Emotion (w druku).
  Indeks tematyczny: Nauki biologiczne; Bezpieczenstwo; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne RCN: 31306   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Reklama metapodprogowa – reklama parodiująca zarzuty o przemycanie w reklamach sygnałów podprogowych, sugerując, że nie jest możliwe przemycanie w reklamach komunikatów podprogowych, tzn. odbieranych poza świadomością człowieka. Obelga, inwektywa − obraza słowna wyrażona mową lub pismem, przez przypisanie danej osobie cech negatywnych. Najczęściej wykorzystuje się wyrazy nacechowane emocjonalnie. Gramatycznie najczęściej rzeczownik lub przymiotnik. To samo określenie może być negatywne w opinii obrażającego, a w opinii obrażanego wprost przeciwnie, może być np. powodem do dumy. W przypadku określeń neutralnych, rozstrzygnięcie następuje na płaszczyźnie kontekstu użytego określenia. Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Tajemnica telekomunikacyjna służy ochronie danych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, chronione są informacje przesyłane w sieciach telekomunikacyjnych, które dotyczą użytkownika jak również treści komunikatów. Tajemnica telekomunikacyjna wykracza poza zakres ochrony danych osobowych, dotyczące praktycznie każdego zachowania użytkownika związanego z korzystaniem usług telekomunikacyjnych. Treścią tajemnicy jest zakaz zapoznawania się, utrwalania, przechowywania, przekazywania lub innego wykorzystywania treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że: Edukacja medialna - kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i nadawania komunikatów medialnych. W zależności od ideologicznych inspiracji edukacja medialna może być prowadzoną z podkreśleniem wątków kształceniowych lub wychowawczych (dwie składowe edukacji). Wybór może przekładać się na projektowanie różnych celów kształcenia, np. kierowanie uwagi na filtrowanie komunikatów i wybieranie "właściwych" treści (kształtowanie wartości, większy nacisk na wychowanie) lub rozwijanie umiejętności obsługi mediów z większą swobodą wyboru komunikatów i mniejszym wartościowaniem produkowanych wytworów medialnych (większy nacisk na kształcenie). Nazwa pedagogicznej specjalności akademickiej i międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej w polskim szkolnictwie, wprowadzonej reformą rządową z 1999. Za granicą również synonim ruchu społecznego. W piśmiennictwie anglosaskim określana jako media literacy (w Polsce tłumaczone także jako kompetencja medialna).

  Percepcja czasu jest przedmiotem badań w psychologii i neurobiologii. Upływ czasu nie może być postrzegany wprost, tak jak bodźce zmysłowe, lecz musi być rekonstruowany przez mózg. Człowiek może przetwarzać interwały czasowe od milisekund do wielu lat. Techniki projekcyjne (badania projekcyjne)- metoda badania osobowości polega na przedstawieniu badanemu sytuacji bodźcowej, nie mającej dlań znaczenia arbitralnie ustalonego przez eksperymentatora, ale zarazem takiej, która będzie mogła nabrać znaczenia przez to, iż osobowość badanego narzuci jej swoje indywidualne znaczenie i organizację. Jest to wprowadzenie między badającego a badanego czynnika celowo dobranego, co do którego można żywić nadzieję, że wywoła w badanym określone reakcje i postawy emocjonalne. Charakter tych reakcji, ich siła, natężenie i trwanie stanowią właśnie przedmiot zainteresowania badacza.

  Trans – jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości. Stan umysłu charakteryzujący się zmienioną świadomością, co oznacza również zmienioną wrażliwość na bodźce. Trans może wywoływać stan obniżonej lub podwyższonej świadomości. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności podświadomie, w sposób niekontrolowany przez świadomość. Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).

  Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.

  Frustracja seksualna - negatywne uczucia w odpowiedzi na niemożność zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych. Przeszkoda ta może być jednorazowa, albo może działać w sposób ciągły i systematyczny. W pierwszym przypadku jest nią np. nieoczekiwany powrót domowników, którzy zastają tę osobę na masturbacji, czy nagle pojawiające się dziecko przy łóżku rodziców uprawiających seks.

  Morfologia społeczna – specjalny dział socjologii, którego stworzenie postulował Emile Durkheim, a który zajmować się miał badaniem podłoża świadomości zbiorowej oraz związków tego podłoża z wyobrażeniami i zachowaniami zbiorowymi. Durkheim zgadzał się z zasadniczą tezą Marksa, że aby wyjaśniać życie społeczne i jego przejawy nie wystarczy badać to, co deklarują o nim jego uczestnicy, lecz należy szukać jego głębszych przyczyn, które mogą być nawet nieuświadomione przez większość jego uczestników. Morfologia społeczna miała zajmować się badaniem materialnych form społeczeństwa, a jej zakres miał być bardzo szeroki. Obejmować miała problematykę ekonomiczną, demograficzną, antropogeograficzną, zagadnienia struktury społecznej itd. Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Dodano: 01.10.2009. 15:12  


  Najnowsze