• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wzmacnianie edukacji na rzecz budowania spójności społecznej

  28.11.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejczycy podejmują wyzwanie przezwyciężenia nierówności i promowania spójności społecznej, niemniej istniejące różnice edukacyjne nie ułatwiają tego zadania. Finansowani ze środków unijnych naukowcy analizują strategie edukacyjne, które mogłyby pomóc Europejczykom pokonać te problemy. Projekt INCLUD-ED (Strategie inkluzji i spójności społecznej w Europie oparte na edukacji) otrzymał 3,36 mln EUR z tematu "Obywatele i sprawowanie rządów w społeczeństwie opartym na wiedzy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Konsorcjum INCLUD-ED, pracujące pod kierunkiem Uniwersytetu w Barcelonie w Hiszpanii, twierdzi że nierówności edukacyjne prowadzą do ryzyka ubóstwa, wykluczenia społecznego i trwonienia cennych zasobów ludzkich na rynku pracy. Partnerzy INCLUD-ED zanalizowali interakcje między systemami nauczania, podmiotami i strategiami na szczeblu edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej. Ocenie poddano również specjalistyczne i zawodowe programy nauczania.

  Partnerzy INCLUD-ED zrealizowali sześć podprojektów, w ramach których poddano przeglądowi kilka zagadnień: publikacje poświęcone reformie szkolnictwa, teorie i strategie rozwoju w Europie; skuteczne praktyki nauczania w Europie; struktura społeczeństwa opartego na wiedzy i inkluzja edukacyjna; przezwyciężanie ekskluzji społecznej i edukacyjnej grup szczególnie podatnych na zagrożenia; wymiar genderowy w procesie ekskluzji i inkluzji społecznej oraz edukacyjnej wśród grup szczególnie podatnych na zagrożenia oraz studia przypadku lokalnych projektów w Europie.

  Przez ponad 60 miesięcy partnerzy projektu analizowali charakterystyki systemów nauczania i reformy szkolnictwa, które generują niski wskaźnik ekskluzji edukacyjnej i społecznej oraz takie, które wiążą się z wysokim wskaźnikiem. Naukowcy zbadali, w jaki sposób ekskluzja edukacyjna wpływa na rozmaite obszary społeczeństwa, w tym warunki mieszkaniowe, opiekę zdrowotną, zatrudnienie i udział w życiu politycznym oraz ocenili interwencje łączące politykę edukacyjną z innymi obszarami polityki społecznej, aby ustalić, które z nich pomagają Europejczykom pokonywać ekskluzję społeczną i budować spójność społeczną.

  Wyniki projektu INCLUD-ED wniosą wkład w cele "rozwoju sprzyjającego inkluzji" strategii Europa 2020, w tym w "promowanie innowacji społecznej wśród grup najbardziej podatnych na zagrożenia, w szczególności poprzez zapewnienie innowacyjnej edukacji, zwalczanie dyskryminacji i integrację migrantów". Odkrycia pomogą Europejczykom osiągnąć cel strategii Europa 2020 dotyczący obniżenia wskaźnika porzuceń nauki.

  Konsorcjum INCLUD-ED zaprezentuje dnia 6 grudnia 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli proponowane strategie i działania w edukacji oraz innych obszarach, jak zatrudnienie czy opieka zdrowotna. Konferencja pomoże pogłębić wiedzę o tym, jak Europejczycy mogą opracowywać skuteczniejszą politykę edukacyjną i społeczną w regionie.

  Partnerzy projektu pochodzą z Austrii, Belgii, Cypru, Finlandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowenii, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kwestia społeczna – to w większości prac synonim problemu społecznego. Pojęcie to jest silnie związana z polityką społeczną a konkretnie z jej celami i zadaniami. Kwestia społeczna to bariera w społeczeństwie, uniemożliwiająca mu osiągniecie pełnej satysfakcji, rozwoju, realizacji potrzeb. Politycy społeczni powinni zatem dążyć do minimalizacji a wręcz likwidacji kwestii społecznej. Profilaktyka społeczna – ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi to znaczy zapobieganie tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej. Pozycja społeczna wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa prestiż jednostki. Z zajmowanej pozycji społecznej wynika rola społeczna jaką odgrywać powinna jednostka. Osoba znajdująca się na pewnej pozycji społecznej związana jest też z określonymi przywilejami i obowiązkami, jakie powinna pełnić wobec grupy czy społeczeństwa.

  Polityka edukacyjna: Obok polityki zatrudnienia i polityki społecznej istotnym kontekstem dla działań podejmowanych w ramach Programu EQUAL jest polityka edukacyjna. W Zarysie Strategii Edukacyjnej przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w lipcu 2003 roku uznano za konieczne kontynuowanie działań, których celem jest poprawa dostępu do edukacji i podniesienie jakości kształcenia. Równy dostęp do edukacji i podniesienie jakości wykształcenia tworzą również cele reformy systemu oświaty zapoczątkowanej w 1999 roku. Program EQUAL, poprzez tworzenie mechanizmów zwiększania uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu ich uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, wspomagać będzie wdrożenie następujących celów określonych w Zarysie Strategii Edukacyjnej: Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych.

  Dynamika społeczna – jeden z dwóch (obok statyki społecznej) głównych działów socjologii, których utworzenie postulował Auguste Comte. Zadaniem dynamiki społecznej miało być badanie procesu rozwoju społecznego, w przeciwieństwie do statyki społecznej, która zajmować się miała budową porządku społecznego. Dzień Solidarności Społecznej – ogólnopolska inicjatywa społeczna. Ideą DSS jest mobilizowanie społeczeństwa do przemyśleń i pozytywnej reakcji na problem, który w danym roku jest tematem przewodnim obchodów DSS.

  Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Antynorma albo kontranorma norma będąca w sprzeczności wobec normy istniejącej i dominującej w społeczeństwie lub w węższym zakresie w grupie społecznej. Antynormy wprowadzane są do grupy społecznej najczęściej przez jednostki działające w klikach.

  Podmioty polityki społecznej – osoby prawne zajmujące się prowadzeniem polityki społecznej. Są to podmioty odpowiedzialne za likwidowanie różnic społecznych, za wyrównywanie szans życiowych ludzi potrzebujących jak i za poprawę ich położenia materialnego.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. Odpowiedzialność społeczna - postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym i aktywnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. Najkrócej ujmując to zaangażowanie każdego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej. Obywatele mają nie tylko prawa, ale także obowiązki względem społeczeństwa i wspólnoty.

  Alfabetyzm – określenie odnoszące się do podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym danej zbiorowości ludzkiej. Wymagany zestaw tych zasobów zależy od czynników historycznych i społeczno-kulturowych. Dotyczy kompetencji zdobywanych przez całe życie jednostki i uznawanych w danej epoce za podstawowe, stanowiące wymóg społeczny i poddawane kontroli społecznej. Dotyczy zarówno cech zdobywanych w edukacji nieformalnej, jak i drogą formalnego systemu nauczania. Alfabetyzm odnosi się nie tylko do umiejętności czytania i pisania, ale też do podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej, biologicznej, fizycznej, technicznej, o społeczeństwie oraz umiejętności jak posługiwanie się komputerem i internetem. Pomoc społeczna w Polsce: W Polsce według ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – instytucja polityki społecznej mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia.

  Dodano: 28.11.2011. 16:37  


  Najnowsze