• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaktualizowane prognozy dla Polski - debata w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

  11.05.2010. 00:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przyszłość społeczna i gospodarcza Polski - aktualizacja prognoz makroekonomicznych - to temat debaty, która odbędzie się 13 maja o godz. 11.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, w ramach konwersatorium ,,Czwartki u ekonomistów".

  Debata stanowi kontynuację ,,Panelu o Prognozach Makroekonomicznych" przedstawionego na Kongresie Ekonomistów Polskich.

  W programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli rządu oraz innych różnych instytucji, m.in.: PZU, Instytutu Konsumpcji Koniunktur i Cen, Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych, PKO BP, Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową, Instytutu Ekonomicznego PAN, Instytutu Ekonomicznego NBP, Komitetu Prognoz Polska 2000 PLUS, oraz uczelni wyższych - Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, UMCS i SGH.

  Dyskusja dotyczyć będzie głównie prognoz makroekonomicznych dla Polski na lata 2010-2014, weryfikowanych po pierwszym kwartale tego roku, a także szans i zagrożeń przedsiębiorstw niefinansowych oraz finansów publicznych do roku 2020.

  Całość będzie stenografowana i opublikowana na stronie internetowej: http://pte.pl/czwartki, na której już teraz można znaleźć m.in. tabele GUS z podstawowymi, uaktualnionymi wskaźnikami sytuacji gospodarczo-społecznej w Polsce po pierwszych czterech miesiącach roku wraz z prognozami na maj 2010.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  kap  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zeszyty Prasoznawcze - kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom mediów i komunikacji społecznej, a w szczególności: dziennikarstwa, prasy drukowanej, radia, telewizji i Internetu. W latach 1960-1990 ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych RSW "Prasa" (od 1973 RSW "Prasa-Książka-Ruch"). W 1990 r. przejęte wraz z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych przez Skarb Państwa z przeznaczeniem na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od r. 1991 ukazuje się jako kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, będącego w latach 1991-1998 katedrą Instytutu Nauk Politycznych a od r. 1999 Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Model makroekonomiczny – narzędzie analityczne, mającę na celu opisanie funkcjonowania gospodarki danego kraju lub regionu. Modele takie powstają zwykle w celu opisania dynamiki zagregowanych wielkości, takich jak całkowita ilość wyprodukowanych towarów i usług, łącznie uzyskany dochód, poziom zaangażowania zasobów produkcyjnych oraz poziom cen. Modele makroekonomiczne mogą być: logiczne, matematyczne i / lub obliczeniowe; różne rodzaje modeli makroekonomicznych służą różnym celom i mają różne wady i zalety. Modele mogą być stosowane w celu wyjaśnienia i zilustrowania podstawowych teoretycznych zasad, mogą być używane do testowania, porównywania i oceniania różnych teorii makroekonomicznych, mogą być wykorzystywane do przygotowywania scenariuszy „co jeśli” (scenariusze takie służą zwykle do oceny możliwych skutków zmian w polityce pieniężnej, podatkowej lub innych polityk makroekonomicznych), i mogą być wykorzystywane do generowania prognoz gospodarczych. Modele makroekonomiczne są szeroko stosowane w środowiskach akademickich, nauki i badań, a także przez organizacje międzynarodowe, rządy krajowe i większe przedsiębiorstwa, a także konsultantów i think tanki. Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie – półrocznik wydawany od 2002 roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się co pół roku na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada. Prezentuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski, krótkookresowe prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych (m.in. tempo zmian PKB, produkcji przemysłowej, popytu krajowego, inwestycji, stopę bezrobocia, inflację) oraz analizy poszczególnych sektorów gospodarki.

  Maciej Duszczyk (ur. 1971) – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. naukowych i programów badawczych Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rad Naukowych: Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Ośrodka Badań nad Migracjami, Instytutu Zachodniego. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami. Julian Marian Auleytner (ur. 1948) – polski ekonomista, specjalista od spraw polityki społecznej, wykładowca uniwersytecki, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i członek Komitetu Prognoz Polska 2000 plus przy Prezydium PAN.

  Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – Kierownik Zakładu), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Debata oksfordzka – rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy, oraz jej obrońcy Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Pochodzi z Uniwersytetu Oksford.

  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki).

  Józef Orczyk (ur. 4 stycznia 1940 roku w Śremie) - polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Stypendysta Fundacji Fulbrighta.

  Ewa Lidia Nowicka-Rusek – profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W latach 1995-1998 przewodnicząca Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Urszula Płowiec (ur. 2 stycznia 1933 w Chełmie, zm. 7 grudnia 2011 w Warszawie) – polska ekonomistka, profesor zwyczajny, pracownik naukowy Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, wykładowca Akademii Finansów w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1995–2005 członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.

  Grzegorz Jerzy Gorzelak (ur. 9 lipca 1949 r. w Łodzi) - profesor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany w 1999 r.). Specjalizacja: gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny i lokalny, polityka regionalna. Dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" Polskiej Akademii Nauk. Profesor Katedry Europeistyki Akademii Leona Koźmińskiego. Leszek Jerzy Pawłowicz (ur. 10 kwietnia 1951 w Gdańsku) – polski ekonomista, wykładowca akademicki, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WZIF UE we Wrocławiu) - jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1976 roku jako trzeci z wydziałów tej uczelni. Kształci on studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: analityka gospodarcza, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, zarządzanie oraz logistyka na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Juliusz Domański (ur. 1927) – prof. dr hab., historyk filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej, filolog klasyczny ze specjalizacją neolatynistyczną, emerytowany profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek-korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, International Society for the History of Rhetoric, członek Rady Programowej „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”.

  Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WNE UE we Wrocławiu) – jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1950 roku jako jeden z pierwszych wydziałów na tej uczelni. Kształci on studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Dodano: 11.05.2010. 00:18  


  Najnowsze