• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania europejskie nad IT muszą być pomysłowe i śmiałe, aby pozostać na czele - mówią uczestnicy konferencji

  23.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Unia Europejska musi pobudzić swoją wizjonerską politykę badań naukowych w dziedzinie IT (informatyki), aby być liderem w przekształcaniu genialnych pomysłów badawczych w technologie przyszłości - usłyszeli wczoraj uczestnicy pierwszej "Konferencji nt. europejskich technologii przyszłości".

  Wydarzenie, które odbywa się w dniach od 21 do 23 kwietnia w Pradze, Czechy, zostało zorganizowane przez Komisję Europejską w celu ożywienia dyskusji nad pionierskimi badaniami i tym, jaki wpływ na społeczeństwo mogą wywrzeć technologie jutra. Konferencja zbiegła się z ogłoszeniem przez UE komunikatu o badaniach naukowych wysokiego ryzyka nad IT, który wyniesie Europę na pozycję lidera światowego w "nauce wykraczającej poza fikcję" dzięki podwojeniu inwestycji w badania naukowe na szczeblach krajowym i unijnym do roku 2015 oraz promowaniu intensywniejszej współpracy nie tylko pomiędzy krajami, ale także i różnymi dyscyplinami naukowymi. Komisja stanie na czele tych działań, zwiększając swoje obecne inwestycje przeznaczone na badania IT, które sięgają 100 mln EUR, o 70% do 2013 r.

  Europejskie badania naukowe i inwestycje w technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) pozostają z tyłu w porównaniu z realizowanymi w USA czy Japonii. Jak na ironię UE wytwarza niemal jedną trzecią wiedzy naukowej na świecie, ale badania naukowe w tym sektorze stanowią tylko jedną czwartą wszystkich jej działań badawczych - dychotomia, która wymaga zmiany, jeśli Europa ma osiągnąć pozycję lidera w badaniach IT.

  Podczas konferencji nawoływano państwa członkowskie UE do podwojenia swoich inwestycji w badania naukowe wysokiego ryzyka w dziedzinie IT, po to aby doścignąć USA, Japonię i Chiny, które przeznaczają na ten cel ogromne nakłady.

  "Europa musi być pomysłowa i śmiała; zwłaszcza w czasach kryzysu" - powiedziała na otwarciu konferencji Viviane Reding, Europejski Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. "Badania naukowe to zalążek innowacji, która stanowi klucz do globalnej konkurencyjności Europy na dłuższą metę. Naukowe i rewolucyjne przełomy stwarzają ogromne możliwości i musimy zebrać najlepsze głowy, aby skorzystać z nich jak najlepiej."

  Do przykładów futurystycznych, europejskich projektów naukowych z dziedziny IT należy sterowany myślą wózek inwalidzki, który jest w stanie interpretować sygnały mózgowe, dając w ten sposób tysiącom niepełnosprawnych obywateli UE szansę na większą mobilność, albo komputery pracujące z prędkością ponadświetlną w celu przetwarzania nieograniczonych ilości informacji dzięki przełomowi w badaniach naukowych nad technologią kwantową - obszarze, w którym Europa już w tej chwili wiedzie prym.

  Oprócz zwiększenia inwestycji Komisja planuje także uruchomić do roku 2013 co najmniej dwa projekty badawcze w takich dziedzinach jak rozwój biokomputerów. Wraz z nowymi funduszami te nowe inicjatywy przyniosą pozytywne efekty, np. pomoc dla młodych naukowców i badaczy w uczestniczeniu w badaniach wysokiego ryzyka czy umożliwienie MŚP (małym i średnim przedsiębiorstwom) poszerzenia horyzontów i szybszego przekucia wyników badań w możliwości komercyjne.

  Komisarz Reding powiedziała: "Połączenie starań 27 krajów UE i zacieśnienie współpracy z partnerami globalnymi jest niezbędne, aby Europa mogła przejąć pozycję lidera na polu technologii informacyjnych, które mogą przynieść radykalnie nowe rozwiązania z korzyścią dla obywateli Europy, np. w ochronie zdrowia, walce ze zmianami klimatu, opieką nad starzejącą się populacją, zrównoważonym rozwoju czy bezpieczeństwie".

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Konferencja nt. europejskich technologii przyszłości "Nauka wykraczająca poza fikcję":
  http://ec.europa.eu/information_society/events/fet/2009/index_en.htm

  Aby pobrać komunikat, proszę kliknąć:
  tutaj

  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji z Komisji Europejskiej (IP/09/608) oraz komunikatu "Nowe możliwości technologii TIK - strategia na rzecz badań w dziedzinie przyszłych i powstających technologii w Europie" KOM(2009) 184 wers

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nauka obywatelska (ang. citizen science, franc. sciences citoyennes, ros. гражданская наука) to badania naukowe, w których wolontariusze współpracują z badaczami zawodowymi, a także (szczególnie od lat 1990.) forma edukacji naukowej, forma współpracy w badaniach naukowych oraz ruch społeczny. Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych. Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:

  Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej. Teoria naukowa to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Jest podsumowaniem wyników szczegółowych pracy naukowej. Wieńczy badania naukowe.

  Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu.

  Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku.

  Sieci Transeuropejskie (ang. Trans-European Networks (TEN) - program przygotowany przez Unię Europejską mający za zadanie rozbudowę i modernizację sieci europejskiej infrastruktury głównych linii spinających kontynent europejski. Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht, w którym zapisano, iż Unia Europejska promuje rozwój sieci transeuropejskich jako kluczowego czynnika niezbędnego dla stworzenia wspólnego rynku i zapewnienia spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska przygotowała wytyczne, które określiły zakres, priorytetowe obszary i projekty, wraz z harmonogramem ich realizacji. Utworzono również specjalny instrument finansowy, który zapewnia wsparcie realizacji tych projektów. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Dodano: 23.04.2009. 15:11  


  Najnowsze