• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CRISP prezentuje samonaprawialny chip

  08.06.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy można ponownie wykorzystać wadliwy układ scalony? Finansowany ze środków unijnych zespół naukowców twierdzi, że owszem. W ramach projektu CRISP (Nowatorskie rekonfigurowalne ICS [systemy układów scalonych] na potrzeby przetwarzania strumieniowego), który otrzymał 2,8 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, opracowano nową technikę wykorzystywania naturalnej redundancji projektów wielordzeniowych, umożliwiającą użytkowanie rekonfigurowalnych rdzeni i zarządzania zasobami w cyklu życia programu.

  Naukowcy są świadomi, że różne błędy, jak np. nieudane działanie pamięci, sprawiają, iż rdzeń staje się nieprzydatny. Niemniej produkcja chipów wolnych od błędów nie jest nazbyt realna. A zatem opracowywanie odpornych na błędy architektur współpracujących z mechanizmami zdolnymi do wykrywania i naprawiania błędów lub łagodzenia ich wpływu może dopomóc projektantom układów w wykorzystywaniu wadliwych chipów zamiast wyrzucania ich do kosza.

  Chipy są podatne na uszkodzenia z powodu wad fabrycznych i zakłóceń środowiskowych, które sieją spustoszenie w produkcji, a także na skutki starzenia się.

  Niektórzy eksperci są przekonani, że odzyskiwanie chipów może być bardzo korzystne - obok wykorzystywania zapasowych zasobów i wdrażania technik wykrywania błędów, przywracania do stanu normalnego i naprawy. Takie postępowanie zwiększyłoby ich niezawodność, zgodność z formą, a nawet użyteczność w przypadku wady.

  Na ostatniej konferencji DATE 2011 we Francji partnerzy projektu CRISP zaprezentowali samotestujący, samonaprawialny dziewięciordzeniowy układ scalony, pokazując jak naturalną redundancję projektów wielordzeniowych można wykorzystać dzięki technice CRISP do wykorzystania dynamicznie rekonfigurowalnych rdzeni i zarządzania zasobami.

  "Kluczowa innowacja to Program Zarządzania Niezawodnością [Dependability Manager], jednostka generująca testy, które mają dostęp do wbudowanego, samotestującego łańcucha skanowania, aby skutecznie wykonywać testy w środowisku produkcyjnym w czasie pracy" - jak New Electronics cytuje wypowiedź Gerarda Rauwerdy z Recore Systems w Holandii, koordynatora projektu CRISP, w czasie wydarzenia DATE 2011. "To pozwala ustalić, które rdzenie pracują prawidłowo." Partnerzy projektu opracowali "banderolę" IP (protokołu komunikacyjnego) wokół rekonfigurowalnego rdzenia dsp [przetwarzania sygnału cyfrowego] Recore."

  Dodanie multiplekserów wyposaża oprogramowanie w możliwości przełączania się z trybu funkcjonalnego na diagnostyczny w celu wykrywania błędów. "Pozostają do rozważenia pewne kwestie taktowania, kiedy zespół obwodów funkcjonuje powiedzmy przy 200 MHz (megahercach) w trybie online, zamiast 25 MHz offline" - zauważa Rauwerda.

  Po zakończeniu analizy urządzenia, program zarządzający zasobami w trakcie pracy kieruje zadania do wolnych od błędów części chipa. A zatem chip jest naprawiony i może dalej pracować.

  Rauwerda zauważa, że technikę można stosować przy rozmaitych rdzeniach. Na chwilę obecną, w ramach projektu prowadzone są prace nad identyfikacją niezdatnych do użytku, wadliwych rdzeni i ustalenia, czy pamięć rdzenia może być jeszcze wykorzystywana. "W przyszłości celem będzie bardziej dogłębne diagnozowanie, aby sprawdzać, czy możemy wykorzystać więcej części wadliwego rdzenia" - wyjaśnia. "Odporne na błędy wzajemne łączenie stanie się bardzo istotne. Będziemy musieli włączyć struktury testowe do sieci w połączeniach IP chipów w celu lepszego diagnozowania."

  Pozostali partnerzy projektu CRISP pochodzą z Finlandii i Niemiec.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu. Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Ścieżka krytyczna (po ang. Critical Path Method, CPM ) - w teorii zarządzania projektami ciąg takich zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu. W praktyce narzędzie planowania i kierowania prac i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu w czasie.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). System Okresowych Ocen Pracowników w skrócie SOOP – zbiór zharmonizowanych i wzajemnie powiązanych elementów, mający zapewnić zwiększenie efektywności bieżącego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi warunkujący lepsze i sprawniejsze osiąganie zadań i celów organizacji. Jest systemowym narzędziem, znajdującym się w centrum systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

  FastTrack Schedule jest to oprogramowanie do zarządzania projektami używane do planowania, śledzenia i raportowania celów projektu. Aplikacja umożliwia użytkownikom organizowanie zadań w plany projektowe, przypisywanie zasobów do zadań oraz przeglądanie szczegółów projektu w postaci wykresów Gantta, kalendarzy miesięcznych i histogramów zasobów. P2ware Planner Suite jest oprogramowaniem do zarządzania projektami stworzonym przez firmę P2ware i działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Przeznaczeniem oprogramowania jest wspomagania kierowników projektu w zarządzaniu projektami i programami. Lista funkcjonalności obejmuje m.in. tworzenie harmonogramu, zarządzanie budżetem, zarządzanie i przydzielanie zasobów do zadań, zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami, śledzenie postępu projektu, automatyczne tworzenie raportów, planowanie oparte na produktach, analiza ścieżki i łańcucha krytycznego czy też metoda wartości wypracowanej.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Zarządzanie tożsamością (ang. Identity Management) to zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych, czyli procedury określające kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami zrobić i systemy nadzorujące realizację tych ustaleń. Zasadą jest, że zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków (ang. least privilege).

  Adaptacja pracownika - element w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, która następuje po etapie selekcji (doboru). Jest to etap wprowadzania do zakładu pracy nowo zatrudnionej osoby, poprzez zapoznanie jej z organizacją i wdrożeniem do zadań zakładu, jak również z osobami, które w danej firmie pracują.

  Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki.

  Rekrutacja – element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia. E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  Oprogramowanie narzędziowe – rodzaj oprogramowania, które wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia, modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu usprawnienia wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym pozbawiony błędów. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  Projekt DHEP (ang. Distributed Hardware Evolution Project) - przedsięwzięcie typu przetwarzania rozproszonego, którego celem jest projektowanie układów scalonych zdolnych do przeprowadzania własnej diagnostyki i raportowania błędów. Program opiera się na algorytmach ewolucyjnych, które umożliwiają tworzenie często doskonalszych obwodów niż te zaprojektowane przez człowieka. Wiele z nich spełnia powierzone zadania doskonale, mimo iż sposób ich działania pozostaje tajemnicą.

  Dodano: 08.06.2011. 17:26  


  Najnowsze