• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • E-nauczanie zyskuje mobilny wymiar

  14.03.2013. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  E-nauczanie i "edtech" to modne obecnie pojęcia w edukacji. Rewolucja cyfrowa nie omija już żadnego europejskiego domu ani przedsiębiorstwa, a teraz wkracza do sal lekcyjnych i wykładowych. Od klasowych blogów i szkolnych programów e-twinning po szkolne aplikacje i kursy online - edukacja staje się elektroniczna.

  Aktualnie e-nauczanie stało się cennym narzędziem w zajęciach edukacyjnych, zwłaszcza dla uczniów, którzy nie tylko wolą uczyć się w domu, ale potrzebują dostępu do materiałów dydaktycznych także w czasie podróży. Podczas gdy e-nauczanie już dowiodło swojej niezawodności i skuteczności w głównym nurcie edukacyjno-szkoleniowym, zapewniając edukację online i szkolenia zawodowe, w rozwiązaniach e-nauczania nadal jest pole do doskonalenia.

  W ramach Akademii im. Fraunhofera - centrum Fraunhofer-Gesellschaft ds. szkoleń zewnętrznych i ustawicznych programów edukacyjnych - opracowana została nowa aplikacja edukacyjna o nazwie "iAcademy". Aplikacja "iAcademy" umożliwia użytkownikom zamieszczanie materiałów dydaktycznych. "Jednym z gorących tematów w nauczaniu i kształceniu ustawicznym jest nauczanie hybrydowe" - zauważa dr Roman Götter, dyrektor zarządzający Akademii im. Fraunhofera, która w listopadzie 2012 wprowadziła aplikację na rynek wspólnie z partnerem Ziemann.IT. "Termin oznacza formę nauczania, która łączy zalety tradycyjnych sesji, umożliwiających kontakt osobisty, z nauczaniem wirtualnym. Za pośrednictwem tej aplikacji zainteresowane strony mogą wykorzystywać cyfrowy program nauczania w sposób jeszcze bardziej niezależny od miejsca i czasu. Wystarczy pobrać ją raz i można zamieszczać materiały dydaktyczne w dowolnym czasie i miejscu".

  To oznacza, że wykładowcy mogą w dogodnym momencie przygotować własne, cyfrowe materiały dydaktyczne, korzystając z edytora stanowiącego element oprogramowania. Dydaktycy udoskonalili w szczególności interfejs użytkownika w edytorze, jeszcze bardziej ułatwiając wykładowcom przygotowywanie nowych, cyfrowych programów nauczania. Dodatkowe, nowe funkcje obejmują efekty dźwiękowe i możliwość zabezpieczenia hasłem poszczególnych materiałów dydaktycznych.

  Teoretyczne wytyczne i cyfrowy szablon ułatwiają orientację i umożliwiają dołączanie materiałów wideo, symulacji lub obrazów optymalnie dostosowanych do pozostałych treści programu dydaktycznego. "Wykładowcy mogą wygodnie i bez trudu posługiwać się edytorem" - stwierdza Eva Poxleitner z Akademii. "Zoptymalizowany projekt interfejsu użytkownika jeszcze bardziej obniży 'próg zahamowania cyfrowego'. W każdym razie opinie są jak dotąd niezwykle obiecujące. W ramach konkursu autorskiego, którego organizatorem jest Ziemann.IT, mają zostać wybrane najlepsze, zamieszczone materiały dydaktyczne. "Rozpoczyna się 25 lutego. Szczegóły można znaleźć na stronie głównej iacademy.mobi" - dodaje Poxleitner.

  Obok nowej wersji aplikacji "iAcademy" Akademia im. Fraunhofera pokazała pięć nowych programów nauczania w branży IT na targach CeBIT, na których prezentowane są najnowsze rozwiązania cyfrowe IT i telekomunikacyjne. Wśród tych programów, między innymi: Roberta Teacher Training - wykorzystujący roboty do przekazywania dzieciom w wieku szkolnym w sposób interesujący i praktyczny wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i informatyczno-informacyjnych. Goście odwiedzający targi mogli na żywo przetestować i zaprogramować Robertę - robota-wykładowcę.

  Ta nowa fala programów nauczania online i gier edukacyjnych pomaga w podniesieniu atrakcyjności nauczania i uczenia się. Miast kojarzyć szkołę z nudnymi wypracowaniami i zakurzonymi tablicami, uczniowie znajdują sposoby na uczenie się poprzez zabawę w świecie online, z którym już są zaznajomieni.

  Ogólnie rzecz biorąc, e-nauczanie to innowacyjne narzędzie, które może zapewnić wysokiej jakości, wygodne i opłacalne szkolenie i edukację każdemu, kto pragnie rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i biegłość. Narzędzia można wykorzystać w wielu dziedzinach, pomagając Europie kierować się w stronę społeczeństwa prawdziwie opartego na wiedzy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teleedukacja – jest metodą prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie oddaleni są od siebie w przestrzeni, a nierzadko i w czasie. Wykorzystując możliwości, jakie daje zastosowanie telematyki w szkolnictwie, nauczyciel i uczeń mają dostęp do dowolnych zasobów wiedzy znajdujących się praktycznie w dowolnym miejscu naszej planety. Nowoczesne techniki społeczeństwa informacyjnego umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie materiałów audiowizualnych, tekstowych, danych komputerowych, a także umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem i uczniem za pomocą systemów audio- i wideokonferencji. Usługa zdalnej edukacji jest ważnym elementem nowoczesnego systemu edukacji. Zdalne nauczanie jest najbardziej znaną aplikacją usługi AVI. Znajduje ona różnorodne praktyczne zastosowania. Najbardziej popularnymi z nich są aplikacje: teleedukacji, telezakupów oraz różne odmiany VoD (Video-on-Demand), czyli usługi wideo na żądanie. Wykorzystuje się tu nowoczesne technologie sieciowe i narzędzia do pracy biurowej w celu utworzenia rozproszonego środowiska nauczania. Zakłada się, że w wersji docelowej będzie kilka poziomów tej usługi, rozumianych jako zdalne: uczenie się, sesje i ćwiczenia. Usługa AVI jest usługą interaktywną, przeznaczoną dla wielu odbiorców domowych. Pierwszy poziom usługi udostępnia odbiorcom grupowym i indywidualnym zarówno wykłady, jak i prezentacje multimedialne przechowywane w bazach danych. Ma więc głównie charakter otwarty, tzn. prezentacje są kierowane do wszystkich odbiorców,. Zdalne sesje (drugi poziom nauczania) mogą być przeprowadzane między wykładowcą a słuchaczami z różnych punktów sieci. Oprogramowanie tego poziomu umożliwia studentom bezpośrednią komunikację z wykładowcą (zadawanie pytań, udział w dyskusji). Trzeci poziom obejmuje dodatkowo mechanizm bezpośredniego uczestniczenia słuchacza w ćwiczeniach wirtualnego laboratorium. E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning. System dydaktyczny – całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania – uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia.

  Nauczanie indywidualne - system nauczania, w którym uczeń realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu lub w szkole. O przyznaniu indywidualnego nauczania decyduje dyrektor szkoły w oparciu o orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców. Nauczanie indywidualne stosuje się z różnych powodów, najczęściej kiedy stan zdrowia uniemożliwia regularne chodzenie do szkoły. Pedagogika religii – kierunek badań w ramach teologii i zarazem jej nauka pomocnicza, będącą częścią teologii pastoralnej (praktycznej) i uzupełnieniem katechetyki. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc w usprawnieniu tzw. formacji religijnej człowieka poprzez włączenie do refleksji katechetycznej dorobku pedagogiki, a zwłaszcza koncepcji uczenia się i nauczania, psychospołecznych i rozwojowych uwarunkowań katechizacji, jak też alternatywnych metod nauczania. Jest to nauka opierająca się zarówno na dorobku teologii jak również pedagogiki, podejmująca zagadnienia praktyki i teorii szeroko pojętych procesów edukacji i socjalizacji religijnej.

  Szkolny zestaw programów nauczania – program, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. Uwzględnia całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału, ten z kolei składa się z programów nauczania indywidualnie wybranych przez nauczycieli lub ich autorstwa. Środki dydaktyczne (środki kształcenia) – to wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości. Skracają i urozmaicają proces nauczania, wywołując wrażenia i spostrzeżenia, będące tworzywem pozwalającym w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości. Najstarszym i najczęściej używanym środkiem dydaktycznym jest tablica szkolna.

  Lekcja podająca, prekursorem której jest Jan Fryderyk Herbart, opiera się na założeniu, iż najlepszym sposobem nauczania jest bezpośredni przekaz wiedzy uczniom w formie gotowej do zapamiętywania. Formą jej realizacji jest dyktowanie treści dydaktycznych i egzekwowanie ich odtworzenia na sprawdzianie. Ten typ lekcji posiada szereg zalet, takich jak: otrzymywanie gotowego materiału naukowego bez konieczności szukania go w książkach, treść jest jasna i zwięzła, wszelkie zawiłości teorii są od razu wyjaśniane. Podstawową wadą jest natomiast niska aktywność uczniów i znudzenie pasywną formą pracy na lekcji przez sporządzanie długich notatek. Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Lotus LearningSpace - to platforma do tzw. e-nauczania (e-learning) zapewniająca sieciowe środowisko przystosowane do pracy w trzech trybach nauczania: indywidualnym, asynchronicznej pracy grupowej i tzw. "klasy wirtualnej". Lotus LearningSpace daje możliwość: prowadzenia szkoleń w różnych trybach, utworzenia struktury szkoleń w firmie z własnymi mechanizmami analizy i zarządzania. Lotus LearningSpace zapewnia także wsparcie dla osób które zajmują się planowaniem programów nauczania, instruktorów czy administratorów.

  Komunikacyjne nauczanie języka (CLT) jest to metoda nauczania języka drugiego i języka obcego, która kładzie nacisk na interakcję jako zarówno środek jak i ostateczny cel uczenia się języka. Jest ono również nazywane “komunikacyjną metodą nauczania języków obcych” lub po prostu "metodą komunikacyjną”.

  Computer-Aided Instruction lub Computer-Assisted Instruction (Nauczanie Wspomagane Komputerowo) – systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i testy. Podstawa programowa – w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

  Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia. Program edukacyjny (ang. educational program) − program wspomagający proces nauczania i sprawdzanie wiedzy. Można wyróżnić: a) elektroniczne podręczniki − przekazują pewien zasób wiedzy; b) programy wspomagające powtarzanie i zapamiętywanie − tzw. nauczanie programowane (ang. drill and practice), pomocne np. przy nauce języków obcych; c) programy testujące.

  Cele nauczania - zamierzone właściwości uczniów wyrażające się opanowaniem przez nich określonych czynności. Świadomie założone efekty kształcenia. Formułowanie celów służy zarówno doborowi metod i treści nauczania, jak i (przede wszystkim) egzekwowaniu wiedzy i umiejętności. ERENET (ang. Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) - Środkowoeuropejska Uniwersytecka Sieć Badań nad Przedsiębiorczością i Edukacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Budapeszcie. Stowarzyszenie ma otwarty charakter, a jego celem jest prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości i jej rozowju, współtworzenie i dystrybuowanie programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych między środkowo-i wschodnioeuropejskimi uczleniami. Sieć oparta jest na partnerstwie swoich członków.

  Wydawnictwo Szkolne PWN – polskie wydawnictwo edukacyjne, założone w 1997 roku. Specjalizuje się w publikacjach edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich poziomów nauczania. Spółka wchodzi w skład Grupy Wydawniczej PWN. Redakcje wydawnictwa znajdują się w Warszawie i Bielsku-Białej. Co roku jego nakładem ukazuje się kilkaset tytułów książkowych i multimedialnych. Oferuje zestawy edukacyjne (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki metodyczne, materiały multimedialne) do nauczania języków obcych oraz wybranych przedmiotów ogólnych na wszystkich poziomach nauczania, w tym także do wychowania przedszkolnego.

  Dodano: 14.03.2013. 17:26  


  Najnowsze