• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kolejny etap prac nad paneuropejską infrastrukturą gridową

  17.09.2010. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Działania mające na celu stworzenie zrównoważonej europejskiej infrastruktury gridowej nabrały impetu dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi EGI.INSPIRE ("Zrównoważona, zintegrowana z inicjatywą EGI paneuropejska infrastruktura gridowa na rzecz badań europejskich"). Projekt ten otrzymał wsparcie w wysokości 25 mln euro w ramach programu "Infrastruktury Badawcze" stanowiącego część unijnego Siódmego Programu Ramowego (7PR). Utworzona e-infrastruktura zostanie udostępniona wszystkich europejskim naukowcom oraz ich międzynarodowym współpracownikom.

  Dzięki prowadzonemu pod kierownictwem holenderskiej fundacji Europejskiej Infrastruktury Gridowej (European Grid Infrastructure, EGI) projektowi EGI.INSPIRE wspierane są działania zapoczątkowane w ramach projektu EGEE-III ("Wykorzystanie gridów w e-nauce"). Trwający dwa lata i zakończony w kwietniu 2010 roku projekt EGEE-III miał na celu zapewnienie wyższych standardów oraz promowanie zastosowań komercyjnych. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości 32 mln euro w ramach 7PR.

  Partnerami projektu EGI-INSPIRE byli badacze, projektanci, dostawcy zasobów, decydenci i użytkownicy końcowi. Niedawno z inicjatywy EGI zorganizowano dla nich w Amsterdamie forum techniczne mające na celu zbadanie najlepszych sposobów wdrażania zrównoważonej infrastruktury gridowej w Europie.

  Projekt EGI-INSPIRE został oficjalnie rozpoczęty w maju bieżącego roku. Ma on zgromadzić ugruntowaną wiedzę know-how pozyskaną przez krajowe inicjatywy gridowe oraz europejskie i międzynarodowe organizacje badawcze. Towarzysząca projektowi inicjatywa EGI obejmuje ponad 300 lokalizacji w 50 krajach, a w jej ramach oferuje się około 24 000 rdzeni procesorowych oraz ponad 100 petabajtów przestrzeni magazynowania danych na nośnikach taśmowych i dyskach. Infrastruktura jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  Do 2014 roku liczące 49 członków konsorcjum sfinansuje dalsze działania na szczeblu krajowym kwotą około 300 mln euro.

  Te najnowsze inwestycje przyczynią się do dużego wzrostu w dziedzinie europejskiej sieci przetwarzania gridowego, umożliwiając wsparcie prowadzonych w Europie badań, między innymi w dziedzinie fizyki wielkich energii, ekologii oraz modelowania klimatu.

  "Ustanowienie inicjatywy EGI to nowy etap w dziedzinie ogólnoeuropejskiej e-infrastruktury, umożliwiający prowadzenie analizy danych na szeroką skalę międzynarodową, zgodnie z zapotrzebowaniem europejskich badaczy" - wyjaśnił Steven Newhouse, dyrektor projektu EGI-INSPIRE.

  Działania podjęte w ramach tego projektu są zgodne z celami Komisji Europejskiej, ukierunkowanymi na usunięcie barier powstrzymujących swobodny przepływ wiedzy w Europie. Zgodnie z Traktatem z Lizbony dążenie to jest określane mianem "piątej swobody" wszystkich krajów członkowskich UE, po swobodnym przepływie towarów, kapitału, usług i osób.

  Forum techniczne inicjatywy EGI stanowiło pierwsze spotkanie, w ramach którego zgromadzono wszystkich partnerów projektu EGI-INSPIRE pochodzących z Europy i Azji, w tym z Albanii, Armenii, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Irlandii, Japonii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Tajwanu, Turcji, Węgier i Włoch.

  Kierownik rady inicjatywy EGI, Per Öster, powiedział: "Jestem naprawdę zadowolony z zaangażowania wszystkich organizacji i krajów członkowskich w inicjatywę EGI i projekt EGI-INSPIRE. Świadczy ono o ich silnym przekonaniu co do słuszności zadań mających na celu zapewnienie wszystkim europejskim badaczom dostępu do zasobów e-infrastruktury, która zaspokaja ich potrzeby".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM). Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach. Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

  Civitas Renaissance – projekt międzynarodowej współpracy między miastami w ramach europejskiej inicjatywy CIVITAS. Projekt zrzesza miasta promujące alternatywne formy transportu miejskiego, mając na celu zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego w turystycznych i historycznych miejscowościach, a także ze względu na ochronę środowiska. RailNetEurope (RNE) – stowarzyszenie utworzone w 2004 przez większość europejskich zarządców infrastruktury kolejowej celem umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do europejskiej sieci kolejowej, jak również w celu zwiększenia jakości i efektywności międzynarodowego ruchu kolejowego. 38 członków RailNetEurope z 27 państw wspólnie harmonizują warunki i procedury w zakresie zarządzania międzynarodową infrastrukturą kolejową. Wspólne biuro stowarzyszenia mieści się w Wiedniu.

  Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – jeden z instrumentów finansowych Unii Europejskiej w okresie 2000-2006. Celem inicjatywy wspólnotowej EQUAL było promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (stąd nazwa, ang. equal – równy), zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmował również działania na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy.

  Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE, pol. Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej) – dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 25 kwietnia 2007 i obowiązująca od 15 maja 2007 roku. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Szkolne Kluby Europejskie - forma współdziałania nauczycieli oraz uczniów w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy o Europie i Unii Europejskiej i jej instytucjach. Pomysł powołania Klubów pochodzi z Portugalii. Kluby Europejskie są tworzone w szkołach na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych z Unią. Do założenia takiego klubu potrzebny jest statut opracowany przez nauczyciela i uczniów oraz zakres działania Klubu. Informacje te należy przesłać do Komitetu Integracji Europejskiej, dzięki temu Klub zostanie wpisany do bazy, na podstawie której dostarczane mu będą materiały informacyjne.

  Dodano: 17.09.2010. 18:26  


  Najnowsze