• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MODElowa przyszłość Internetu w Europie

  08.12.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, bombardowani z każdej strony informacjami. Transmisję danych umożliwiają różne kanały, jak komunikacja bezprzewodowa, światłowody czy nośniki pamięci. Niemniej wraz z pojawianiem się zmian, pojawiają się nowe potrzeby. W ramach projektu MODE-GAP (Wielomodalne zwiększanie przepustowości za pomocą światłowodu PBG [fotonicznego pasma wzbronionego]) prowadzone są prace nad internetową infrastrukturą kolejnej generacji, aby poprawić przepustowość szerokopasmowych sieci szkieletowych, powiększając szerokość pasma 100-krotnie w porównaniu do obecnych możliwości. Projekt MODE-GAP uzyskał dofinansowanie na kwotę 8,33 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Według planu prace w ramach projektu MODE-GAP poświęcone są technologiom transmisji opartym na specjalistycznych światłowodach dalekiego zasięgu i powiązanych technologiach wspomagających. Niektóre z tych technologii obejmują komponenty nadające i odbierające, wzmacniacze optyczne domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich oraz narzędzia do przetwarzania danych.

  Czteroletni projekt skutecznie umożliwi zbudowanie "przyszłych sieci demonstracyjnych i systemów zwiększania przepustowości informacyjnej" - zdaniem partnerów projektu. Według ich opinii niepodjęcie takich działań w sposób istotny wpłynęłoby na przyszłość Internetu.

  "Jesteśmy blisko osiągnięcia podstawowych ograniczeń przepustowości bieżącej technologii światłowodowej w laboratorium i chociaż istnieją spore możliwości skalowania przepustowości systemów komercyjnych na następne 10 - 15 lat, musimy już teraz zająć się opracowywaniem kolejnej generacji technik transmisji, bazujących na nowatorskich światłowodach i wzmacniaczach, jeżeli mamy dotrzymać kroku stale rosnącemu zapotrzebowaniu społeczeństwa na przesyłanie danych w dłuższej perspektywie" - wyjaśnia profesor David Richardson z Centrum Badawczego Optoelektroniki (ORC) Uniwersytetu w Southampton, koordynator projektu MODE-GAP.

  "Projekt MODE-GAP może zrewolucjonizować sposób budowania i funkcjonowania przyszłych generacji sieci optycznych. Sukces będzie wymagać zasadniczych innowacji i znaczących osiągnięć technologicznych w szeregu dziedzin. Partnerzy konsorcjum wierzą, że są idealnie przygotowani do podjęcia prac i wyglądają wielu czekających ich wyzwań."

  W skład konsorcjum MODE-GAP wchodzą naukowcy ze świata akademickiego i eksperci z przedsiębiorstw z branży: Phoenix Photonics Ltd (Wlk. Brytania), ESPCI ParisTech (Francja), OFS Fitel Denmark APS z siedzibą w Bronday, Instytut COBRA przy Technische Universiteit Eindhoven (Holandia), Eblana Photonics Ltd (Irlandia), Nokia Siemens Networks GMBH & Co. KG (Niemcy) oraz Krajowy Instytut im. Tyndalla przy University College Cork (Irlandia).

  Wypowiadając się na temat projektu, Bart Van Caenegem, pełnomocnik ds. projektów przy Komisji Europejskiej, powiedział: "Europejskie konsorcjum wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych naukowców zwarło szeregi i przyjęło przełomowe podejście w B+R [badaniach i rozwoju], aby posunąć naprzód technologie transmisji, które umożliwią budowanie sieci przyszłości. Projekt dofinansowany ze środków unijnych przyczynia się do realizacji celów Agendy Cyfrowej, a mianowicie dąży do podniesienia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz umożliwienia Europie opanowania i kształtowania przyszłych kierunków rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), aby mogły one sprostać zapotrzebowaniu obywateli i gospodarki."

  Ostatecznie Agenda Cyfrowa prowadzić będzie do zrównoważonej gospodarki i korzyści społecznych płynących ze wspólnego rynku cyfrowego opartego na szybszych, współpracujących ze sobą aplikacjach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa. RSVP (ang. Resource ReSerVation Protocol, pol. protokół rezerwacji zasobów) – protokół dla sieci zintegrowanych usług IntServ (ang. Integrated Services), które do transmisji danych wymagają określonej przepustowości łącza – np. dla transmisji strumieniowych audio lub wideo poprzez Internet. Protokół RSVP umożliwia aplikacji inicjującej transmisję danych strumieniowych zgłoszenie węzłom sieci (hostom) wymagań dotyczących przepustowości łącza i na ich podstawie dokonuje rezerwacji zasobów na każdym węźle wzdłuż trasy przesyłu danych, zapewniając potrzebną przepustowość całego połączenia oraz jakość przekazu, QoS (ang. Quality of Service). Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi.

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością. Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  HiPeRLAN Typ 2 (ang. High Performance Radio Local Area Network), europejski standard transmisji radiowej w sieciach lokalnych następca standardu HiPeRLAN. Standard ten został opracowany przez ETSI. Zapewnia dużą prędkość i mechanizmy transmisji, umożliwiające zastosowanie go w aplikacjach multimedialnych. Podobnie jak standard IEEE 802.11, także HiPeRLAN 2 przewiduje możliwość tworzenia zarówno sieci stałych, będących rozszerzeniem sieci przewodowej, jak i sieci tymczasowych. Uzyskane już połączenie typu CBR lub VBR nie zostanie zakłócone z powodu obciążenia sieci ruchem od innych użytkowników. Dzięki temu sieć może służyć do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz wideokonferencji, nie tracąc możliwości pełnego wykorzystania dostępnej przepustowości ABR. Sieć jest również szybka i pozwala na komfortowe używanie większości dostępnych dzisiaj programów komputerowych. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Światłowody fotoniczne (ang. Photonic crystal fiber, PCF, dosłowne tłumaczenie "światłowód z kryształu fotonicznego") to nowa rodzina włókien światłowodowych, wykorzystująca do prowadzenia światła właściwości kryształów fotonicznych. Dzięki zdolności skupiania światła w pustym rdzeniu oraz charakterystykom skupiania światła niemożliwym do uzyskania w klasycznych światłowodach, światłowody fotoniczne mogą znaleźć zastosowanie w komunikacji światłowodowej, laserach światłowodowych, optycznych przyrządach nieliniowych, transmisji dużych mocy optycznych, czujnikach gazów i w innych obszarach. V.23 – standard transmisji danych rekomendowany przez ITU-T, charakteryzujący się naprzemienną transmisją dwukierunkową pomiędzy dwoma analogowymi modemami wdzwanianymi (połączenia dodzwaniane, ang. dial-up). W modulacji użyte jest kluczowanie FSK przy prędkość transmisji do 600 lub 1200 baud przy czym przepustowość łącza może wynosić odpowiednio do 600 lub 1200 bit/s. Opcjonalny kanał transmisji zwrotnej ma przepustowość 75 bit/s.


  Metoda QUEST – metoda stosowania się do wskazywania kierunków długofalowego rozwoju przedsiębiorstw. Nie dostarcza informacji dotyczących przyszłości, co oznacza, że należy do metod bezscenariuszowych. Jej istota opiera się na wnioskowaniu opartym na trendach i danych z przeszłości. Wnioskowanie to odbywa się na zasadzie ekstrapolacji. Metoda ta cechuje się dużym subiektywizmem, gdyż podstawą do formułowania wniosków na temat przyszłości są opinie ekspertów z różnych dziedzin. Następuje następnie porównanie i uśrednienie ich sądów, opinii i prognoz wskutek czego opinia wynikowa jest najbliższa rzeczywistości.

  Asynchroniczność (z ang. asynchronic) — sposób przesyłania danych pozwalający na nieregularne wysyłanie danych, przy czym początek i koniec transmisji oznaczane są wydzielonym symbolem. Transmisja asynchroniczna jest znacznie bardziej elastyczna od transmisji synchronicznej, choć w przypadku łączy danych może ograniczać nieco użyteczne pasmo (przepustowość) łącza.

  Technologia MIMO (ang. Multiple Input, Multiple Output) – rozwiązanie zwiększające przepustowość sieci bezprzewodowej polegające na transmisji wieloantenowej zarówno po stronie nadawczej, jak i po stronie odbiorczej. Zastosowanie techniki MIMO posiada wiele korzyści, do których należą: Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Konsorcjum PIONIER to organizacja, której celem jest stworzenie i rozwój polskiej akademickiej sieci komputerowej PIONIER o wysokiej przepustowości, zdolnej do łączenia ośrodków obliczeniowych rozrzuconych po całej Polsce w celu przetwarzania dużych ilości danych oraz udostępnienia ośrodkom akademickim biorącym udział w projekcie szybkiej komunikacji z zagranicznymi sieciami naukowymi i komercyjnymi. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Dodano: 08.12.2010. 17:17  


  Najnowsze