• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają unijną strukturę medialną

  10.12.2010. 15:41
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jaki wpływ mają media na kształtowanie wiadomości przedstawianych w państwach członkowskich UE? Duży - twierdzą finansowani ze środków unijnych naukowcy, którzy ocenili ponad 1 milion artykułów informacyjnych w 22 językach w celu zidentyfikowania czynników sprawiających, iż to oddziaływanie jest tak odczuwalne. Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE, są pierwszą wielojęzyczną mega analizą tekstów z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji.

  Badania zostały dofinansowane z projektu PASCAL2 (Analiza schematów, modelowanie statystyczne i uczenie się komputera 2), który otrzymał 6 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Z kolei oprogramowanie wykorzystane w badaniach zostało opracowane w ramach projektu SMART (Statystyczna analiza wielojęzyczna do wyszukiwania i tłumaczenia). W toku projektu SMART, który otrzymał 2,34 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR), opracowano potok statystycznego tłumaczenia maszynowego wiadomości unijnych - nazwany "Odnalezione w tłumaczeniu" [ang. Found in Translation] - pozwalający zademonstrować technologię tłumaczenia maszynowego.

  Europejskie agencje prasowe prezentują codziennie niezliczone historie czerpane z bogatego archiwum. Wydawało by się, że swoje wybory opierają na konkretnych kryteriach, tymczasem naukowcy odkryli, że schematy wyłaniają się, kiedy wszystkie te wybory są analizowane w dłuższej perspektywie i z uwzględnieniem zbioru dostawców wiadomości.

  Informatycy, pracujący pod kierunkiem profesora Nello Cristianini z Uniwersytetu Bristolskiego w Wlk. Brytanii we współpracy z profesorem Justinem Lewisem z Uniwersytetu Cardiff w Wlk. Brytanii, odkryli że treść wiadomości wybieranych przez agencje prasowe odzwierciedla narodowe uprzedzenia oraz kulturowe, geograficzne i gospodarcze powiązania między krajami.

  Rzecz w tym, zdaniem naukowców, że agencje prasowe wymieniają się informacjami o wspólnych interesach - czy będą to wiadomości o strefie euro, czy też kto i co śpiewa w dorocznym konkursie Eurowizji. Wskazują, że na przykład wyraźne odchylenie od "normalnych treści" wśród agencji prasowych w krajach, które nie mają wspólnej waluty euro.

  Badania nad tym zagadnieniem nie były właściwie dotąd prowadzone z powodu braku narzędzi do ewaluacji ogromnej ilości dostępnych danych. Niemniej dzięki tłumaczeniu maszynowemu i analizie tekstów naukowcy mogli wykorzystać w swoich pracach zautomatyzowane metody oparte na sztucznej inteligencji, które okazały się owocne.

  "Zautomatyzowana analiza treści wiadomości może mieć ważne zastosowania z uwagi na kluczową rolę odgrywaną przez media w dostarczaniu informacji, na których ludzie się opierają, by zrozumieć świat" - wyjaśnia profesor Cristianini z Laboratorium Inteligentnych Systemów Uniwersytetu Bristolskiego.

  Na potrzeby badań naukowcy pobierali doniesienia z internetowych serwisów informacyjnych 10 największych (pod względem wielkości ruchu w Internecie) agencji prasowych dla każdego państwa członkowskiego UE. Zebrali w sumie 1.370.874 wiadomości w ciągu 6 miesięcy (od sierpnia 2009 r. do stycznia 2010 r.).

  Liczba artykułów w językach innych niż angielski wyniosła 1,2 miliona i zostały one automatycznie przetłumaczone na język angielski. Zespół odkrył wiele powiązań między Grecją a Cyprem, Czechami a Słowacją, Litwą a Estonią, Belgią a Francją oraz między Irlandią a Wlk. Brytanią.

  "To podejście ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy nasze media i systemy informacyjne" - podkreśla profesor Lewis. "Otwiera ono możliwość analizowania mediasfery na skalę globalną, wykorzystując potężne próbki, których tradycyjne techniki analityczne nie są w stanie objąć. Umożliwia również wykorzystanie zautomatyzowanych sposobów identyfikowania klastrów i schematów treści, pozwalając nam osiągnąć nowy poziom obiektywności w analizie."

  Profesor Cristianini twierdzi, że narzędzie opracowane w ramach projektu SMART jest obecnie wykorzystywane jako jedno z podstawowych do oceny treść unijnych depeszy.

  Olbrzymi wkład w badania wniósł Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC), jeden z siedmiu instytutów Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji Europejskiej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przedświadomość (niem. das Vorbewusste) – termin wprowadzony do psychoanalizy przez Zygmunta Freuda jako określenie granicznej sfery psychiki między świadomością a nieświadomością. Obejmuje ona treści nie będące obecnie w polu świadomości (treści stłumione – w przeciwieństwie do treści wypartych, należących do sfery nieświadomości), lecz które mogą być łatwo aktywizowane i powrócić do świadomości. Really Simple Syndication (RSS 2.0) – jest to rodzina formatów sieciowych, opartych na języku XML służących do publikacji często zmieniających się treści, takich jak wpisy blogów, wiadomości. Dokument RSS, często zwany "kanałem", zazwyczaj zawiera streszczoną formę wiadomości ze skojarzonej strony WWW lub jej pełny tekst. RSS umożliwia użytkownikom automatyczne bycie na bieżąco z treścią ulubionych serwisów sieciowych. Redukcja transcendentalna – w fenomenologii modyfikacja świadomości polegająca na tym, że zawieszeniu ulegają treści odnoszące się do wszystkiego, co istnieje poza świadomością. Redukcja taka polega na "wykluczeniu", "wzięciu w nawias" tzw. naturalnego nastawienia poznawczego, łącznie z przekonaniem o samym istnieniu zjawisk pozaświadomościowych - nawiązując do tradycji sceptycyzmu starożytnego Husserl określa takie zawieszenie sądów jako epoché. Redukcja transcendentalna prowadzić ma do odsłonięcia czystej świadomości, na którą składają się takie akty poznawcze, w których treść nie można wątpić.

  Serwis internetowy, witryna internetowa (ang. website) – grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, mają często sekcję wiadomości oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne np. formularze, przyciski czy aplikacje. "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Wiadomość - termin z zakresu teorii informacji i teorii komunikacji. Według Media. Leksykon PWN jest związany z procesem emisji, przekazywania, przekształcania, przyjmowania i przechowywania (w pamięci) określonego ciągu elementów informacyjnych, tj. znaków, symboli, liter, cyfr, tonów, błyskawic, itd.. Stan minimalnej świadomości – stan neurologiczny, w którym istnieje możliwość prostego kontaktu słownego, gestownego lub mimicznego z chorym, dzięki zachowaniu przez niego minimum świadomości dotyczącej jego własnej osoby i otoczenia. Stan minimalnej świadomości wymaga różnicowania z przetrwałym stanem wegetatywnym oraz mutyzmem akinetycznym, w których nie ma możliwości nawiązania z chorym żadnego kontaktu.

  Google News, Wiadomości Google – internetowy agregator wiadomości z serwisów informacyjnych. Został uruchomiony w wersji beta we wrześniu 2002, z której wyszedł 23 stycznia 2006. Dyskusja wikipedystki:Hanna Raszewska: Ponieważ nie udało się Tobie udowodnić, że autor skopiowanych treści wyraził zgodę na wykorzystanie ich w Wikipedii, administracja została zmuszona do wykluczenia ich z naszych zasobów. Nie ładuj do Wikipedii treści z naruszeniem A. Bronikowski zostaw wiadomość 19:16, 10 sty 2011 (CET)

  Entropia – w ramach teorii informacji jest definiowana jako średnia ilość informacji, przypadająca na pojedynczą wiadomość ze źródła informacji. Innymi słowy jest to średnia ważona ilości informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość, gdzie wagami są prawdopodobieństwa nadania poszczególnych wiadomości.

  Świadomość historyczna – część świadomości narodowej obejmująca wiedzę i wyobrażenia o przeszłości własnego narodu i kraju na tle historii ogólnej. Składają się na nią: znajomość procesu kształtowania się własnego narodu, jego historycznych losów, osiągnięć i niepowodzeń, wiedza o jego rozwoju cywilizacyjnym i kulturowym. Świadomość historyczna wpływa na aktywny stosunek do przeszłości narodowej, pozwalający na wyrobienie sobie własnego zdania - krytykującego bądź aprobującego dane wydarzenie historyczne, kształtujące poczucie obowiązku i współodpowiedzialności za losy własnego państwa. Stan świadomości hist. ma wpływ na sposób myślenia historycznego, którego cechą jest umiejętność łączenia wiedzy o przeszłości z wiedzą o teraźniejszości, w celu prawidłowego prognozowania przyszłości. Do pogłębienia świadomości historycznej przyczynia się wiedza historyczna. Odpowiednimi podmiotami odpowiedzialnymi za kształtowanie świadomości historycznej są dom rodzinny, szkoła, odp. literatura oraz właściwe mass media.

  Monitoring mediów, zwany również białym wywiadem to podstawowe narzędzie wykorzystywane w public relations , polega na wyszukiwaniu określonych zagadnień w artykułach i wzmiankach prasowych oraz w informacjach i audycjach nadawanych przez radio, TV, agencje informacyjne, a także dostępnych w Internecie. Wyszukane materiały są następnie przetwarzane i analizowane w taki sposób, by sprostać oczekiwaniom odbiorców. W wyniku procesu monitoringu otrzymuje się zestaw niezbędnych informacji, które następnie wykorzystywane są do: Ocena tłumaczenia maszynowego: Istnieją rozmaite metody oceny tłumaczenia maszynowego (ang. Machine Translation). Ten artykuł skupi się bardziej na ocenie danych wyjściowych tłumaczenia maszynowego niż na ocenie wyników czy użyteczności.

  Statystyczne tłumaczenie maszynowe – metoda tłumaczenia automatycznego, w której przekład tworzony jest w oparciu o modele statystyczne, których parametry pozyskiwane są poprzez analizę korpusu równoległego danej pary języków. Ten sposób tłumaczenia stanowi alternatywę dla metod opartych na regułach transferu, jak i dla systemów opierających się na przykładach. Kod uwierzytelniania wiadomości (ang. MAC – Message Authentication Code, także MIC – Message Integrity Code) – w kryptografii jest to jednokierunkowa funkcja wykorzystująca klucz tajny w celu wytworzenia skrótu wiadomości. Kody uwierzytelniania wiadomości wykorzystywane są do uwierzytelnienia danych oraz zapewnienia ich integralności. Od klasycznych funkcji jednokierunkowych odróżnia je to, że poprawność wiadomości mogą sprawdzić tylko osoby dysponujące kluczem tajnym.

  Nawigacja fasetowa, także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. W tym celu wykorzystywane są zestawy filtrów. Powstają one w oparciu o analizę treści lub zawartości przechowywanych informacji, oraz metadanych, które są dostępne i specyficzne dla danej bazy danych (takich jak np. tytuł, autor, język, producent itp.). Właśnie te cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako faseta – główna cecha tego systemu. W porównaniu do tagów, fasety są konstrukcjami zbudowanymi na płaszczyznach, które można uznać za wspólne dla wszystkich wyszukiwanych elementów, a więc inaczej niż to ma miejsce w folksonomii. Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja. Message-ID to niepowtarzalny identyfikator wiadomości poczty elektronicznej lub postu na grupie dyskusyjnej. Umożliwia on szybkie przekazywanie adresów np. ciekawych wiadomości dostępnych w Usenecie, jest również wykorzystywany do grupowania wiadomości w wątki. Message-ID danej wiadomości możemy poznać, analizując jej nagłówek. Przykładowe pole nagłówka wygląda tak:

  Odmienne stany świadomości (ang. Altered States of Consciousness) – także: zmienione stany świadomości stany świadomości człowieka inne niż normalny stan czuwania. Ich geneza jest różnorodna: od chorób somatycznych i psychicznych, przez bodźce środowiskowe, aż po celowe wywoływanie za pomocą środków fizycznych i psychologicznych. Samo pojęcie wprowadził Arnold Ludwig do opisu niezwykłych, aczkolwiek nie patologicznych stanów świadomości. Rozpropagował ją następnie Charles Tart. Dotąd nie istnieje jednak spójna, powszechnie akceptowana definicja odmiennych stanów świadomości. Współcześnie stanowią dziedzinę badawczą dla psychologii, psychiatrii, antropologii, medycyny i religioznawstwa. Są także inspiracją dla twórców literatury, zob. Leszek Wierzchowski Dziwne stany świadomości, Kraków 2003 r.

  Dodano: 10.12.2010. 15:41  


  Najnowsze