• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy uzyskują dostęp do najlepszego europejskiego superkomputera

  30.07.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcom pracującym nad 10 projektami naukowymi przyznano cenny czas na korzystanie z JUGENE, jednego z najmocniejszych superkomputerów na świecie. Projekty, które obejmują dziedziny tak zróżnicowane jak astrofizyka, nauki o Ziemi, inżynieria i fizyka, zyskały dostęp do superkomputera JUGENE dzięki programowi PRACE (Partnerstwo na rzecz zaawansowanych sieci komputerowych).

  Naukowcom z różnorodnych dyscyplin potrzebny jest dostęp do superkomputerów, aby rozwiązywać najbardziej naglące problemy, przed jakimi staje obecnie ludzkość. Projekt PRACE podejmuje wyzwanie, budując wysokowydajną, obliczeniową infrastrukturę badawczą w Europie. Prowadzone w jego ramach prace zostały dofinansowane z budżetu "Infrastruktury badawcze" Szóstego i Siódmego Programu Ramowego (6PR i 7PR) i zostały uznane za priorytetową infrastrukturę dla Europy przez ESFRI, Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych.

  JUGENE, który znajduje się w Forschungszentrum Jülich w Niemczech, jest pierwszym superkomputerem w sieci i wyróżnia się tym, że jest najszybszym komputerem w Europie dostępnym na potrzeby badań publicznych. Konkurencja o dostęp do tego światowej klasy obiektu jest zażarta. W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków do projektu PRACE wpłynęło 68 aplikacji, łącznie na 1.870 milionów godzin obliczeniowych. Dziesięć zwycięskich projektów, którymi kierują naukowcy z Holandii, Niemiec, Portugalii, Wlk. Brytanii i Włoch, wykorzysta ponad 320 milionów godzin obliczeń rdzeniowych.

  Zwycięskie projekty zostały wybrane na podstawie doskonałości naukowej i technicznej, wyraźnej potrzeby dostępu do najlepszego superkomputera oraz możliwości osiągnięcia znaczących wyników badawczych w ciągu przyznanego czasu.

  Jochen Blumberger z University College w Londynie (UCL), Wlk. Brytania, otrzymał 24,6 miliona godzin pamięci obliczeniowej na zbadanie transportu elektronów w organicznych ogniwach słonecznych. Organiczne ogniwa słoneczne stanowią obiecującą alternatywę dla krzemowych ogniw słonecznych. Oprócz tego, że są tanie i łatwe w produkcji, cechują się lekkością i elastycznością, co oznacza, że można je bez trudu wbudować w okna, ściany i dachy. Minusem jest niska wydajność konwersji światła na energię elektryczną. Jeden z powodów niskiej wydajności wiąże się z tym, co dzieje się z generowanymi przez światło elektronami. Prace dr Blumbergera na superkomputerze JUGENE pogłębią naszą wiedzę na temat procesów, jakie zachodzą w organicznych ogniwach słonecznych.

  Kolejny projekt z dziedziny energetyki jest realizowany przez Franka Jenko z Instytutu Fizyki Plazmowej im. Maxa Plancka w Niemczech. Jego projekt, na który przeznaczono 50 milionów godzin obliczeń rdzeniowych, rzuci nowe światło na turbulencje plazmy i wniesie wkład w ogromny, międzynarodowy projekt ITER poświęcony energii termojądrowej.

  Kolejny naukowiec z UCL, Peter Coveney, wykorzysta swoje 17 milionów godzin obliczeń na badanie burzliwych przepływów cieczy. Przewidywanie właściwości burzliwych płynów to nie lada wyzwanie, a prace profesora Coveneya mogą mieć znaczenie dla zrozumienia prognozowania pogody, transportu i rozproszenia zanieczyszczeń, przepływu gazów w silnikach i krwioobiegu.

  Tymczasem Zoltán Fodor z Bergische Universität Wuppertal w Niemczech otrzymał 63 miliony godzin, aby cofnąć się w czasie do początku wszechświata, do okresu, w którym nieskończenie małe cząstki, takie jak kwarki i gluony, połączyły się tworząc protony i neutrony, a te z kolei scaliły się, aby stworzyć jądro atomu. Celem dr Fodora i jego zespołu jest przeanalizowanie właściwości materii wchodzącej ze sobą w silne interakcje w "ekstremalnych warunkach".

  Graniczne warstwy atmosfery stanowią przedmiot 35 milionów godzin obliczeniowych w ramach projektu przedłożonego przez Harmena Jonkera z Uniwersytetu w Delft, Holandia. Warstwy graniczne zmieniają się w wyniku ogrzewania w czasie dnia oraz gradientu wiatru. Wiedza na ich temat ma kluczowe znaczenie dla opracowania dokładnych modeli pogody, klimatu i jakości powietrza.

  Inne projekty, którym przyznano dostęp do superkomputera JUGENE w tej rundzie zaproszenia do składania wniosków, poświęcone są dynamice molekularnej, ponownym ustalaniu połączenia magnetycznego, odkształcaniu metali, supernowym i kwarkom.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne. Projekt GLORIA (skrót od GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) – społecznościowo-naukowy projekt badawczy kierowany przez Universidad Politécnica de Madrid, którego celem jest uruchomienie pierwszej na świecie darmowej i ogólnodostępnej sieci zautomatyzowanych teleskopów. Jest jednym z ogólnodostępnych internetowych projektów z dostępem dla wolontariuszy chętnych pomóc naukowcom w ich pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi.

  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM). Nowcasting - angielski termin oznaczający prognozę pogody "na teraz". Opisuje aktualny stan pogody i jej rozwój w ciągu najbliższych kilku godzin, zwykle najbliższe 6 godzin lub okres jeszcze krótszy.

  Tendencja ciśnienia atmosferycznego to zmiana ciśnienia w czasie. Na mapach synoptycznych nanosi się tendencję ciśnienia graficznie. Wartość tendencji ciśnienia (pp) opisuje się na mapie synoptycznej (model stacji synoptycznej) w hPa za ostatnie 6 godzin z dokładnością do 0.1 hPa (przecinki są pominięte, + oznacza wzrost ciśnienia, - oznacza spadek ciśnienia ) w postaci strzałki składającej się z dwóch prostych. Pierwsza prosta (lewa) stanowi jaka była tendencja od 6 do 3 godzin temu, druga (prawa) jaka w ciągu ostatnich 3. Tendencja spadkowa oznaczana jest wówczas, kiedy ciśnienie spadnie o co najmniej 2 hPa w ciągu 3 godzin, a tendencja wzrostowa odwrotnie: gdy ciśnienie wzrośnie o co najmniej 2 hPa w ciągu 3 godzin. RINGrid jest akronimem, który oznacza "Remote Instrumentation In Next-generation GRIDs" (ang. Zdalny dostęp do urządzeń naukowych w gridach następnej generacji). Prezentuje architekturę, która integruje urządzenia naukowe z e-Infrastrukturą. Projekt z jednej strony łączy obecny state-of-the-art oraz technologie najbliższej przyszłości, a z drugiej dostarcza koncepcyjny model architektury złożony z brakujących elementów wspartych przez środowisko gridowe. RINGrid jest projektem sponsorowanym przez Unię Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego pod numerem 031891.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów). Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Allods Online to darmowa gra 3D fantasy MMORPG stworzona przez rosyjskie studio gier Astrum Nival, a obecnie wydawana w Polsce przez GPotato. Do stworzenia gry potrzebowano budżetu w wysokości 12 milionów dolarów, ale dostępna jest teraz za darmo i wystarczy szybka rejestracja, aby zacząć zabawę. W grze dostępne są również płatne przedmioty, które nabyć można w Item Shopie – pozwala on utrzymać publikację gry przy pomocy niewielkich mikrotranzakcji.

  Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych.

  CCIE, skrót (j. ang.) dla Cisco Certified Internetworking Expert, jest najwyższą certyfikacją dostępną od firmy Cisco. Dostępna w sześciu specjalizacjach: "Routing and Switching", "Security", "Service Provider", "Voice", "Wireless" oraz "Storage Networking". Egzamin CCIE składa się z dwóch części tj. części teoretycznej składającej się z egzaminu w formie testu wielokrotnego wyboru Written Exam ( 100 pytań), który można zdawać w ośrodkach egzaminacyjnych VUE, oraz egzaminu praktycznego tzw. laboratorium, składającego się z szeregu praktycznych ćwiczeń, tworzących przekrój różnych testowanych technologii. Egzamin można zdawać tylko w kilku ośrodkach egzaminacyjnych firmy Cisco Systems. W Europie jedynym miejscem w którym aktualnie można przystąpić do egzaminu jest biuro Cisco Systems w Diegem w Belgii. Egzamin praktyczny trwa 8,5 godzin z przerwą na lunch. Kandydat na CCIE najczęściej otrzymuje swój wynik następnego dnia z ewentualną informacją o uzyskanym numerze certyfikatu CCIE. Godzina odorowa (niem. Geruchsstunde, ang, odour hours) – pojęcie z dziedziny olfaktometrii inżynierskiej, umożliwiające wyrażanie stopnia zapachowej uciążliwości w otoczeniu źródeł emisji odorantów przez liczbę takich godzin, odniesioną do 6 lub 12 miesięcy. Procedura określania liczby godzin odorowych została opracowana i opublikowana w Niemczech w latach 90. XX w. Stała się podstawą wytycznych, dotyczących kontroli zgodności jakości powietrza w niemieckich miastach z wprowadzonymi standardami.

  Las Vegas Plaza – robocza nazwa superluksusowego, wielofunkcyjnego kompleksu, złożonego z hotelu, prywatnych apartamentów, kasyna, a także przestrzeni handlowej. Projekt, o wartości szacowanej na 5–8 miliardów dolarów, realizowany będzie przy bulwarze Las Vegas Strip przez korporację ElAd Properties. Według pierwotnych planów, prace konstrukcyjne miały rozpocząć się na początku 2008 roku i zostać skompletowane w 2011 roku. Projekt został jednak wstrzymany, a jego wznowienie planowane jest na rok 2012.

  Dodano: 30.07.2010. 19:12  


  Najnowsze